Hermeneutiikka

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.19
Hermeneutiikka tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa merkityksiä sisältävien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja tulkintaa.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Suuntauksessa ihmisten toiminta nähdään intentionaalisena ja siten myös toiminnan ja sen tulosten nähdään sisältävän erilaisia merkityksiä. Hermeneuttisessa suuntauksessa tietoa tuotetaan hahmottamalla asioiden ja niiden kontekstien välisiä yhteyksiä ja tarkastelemalla ilmiöitä suhteessa sekä toisiin samanaikaisiin ilmiöihin että ilmiöiden kehitykseen. Tieto ymmärretään hermeneutiikassa jatkuvana tulkintojen prosessina, jossa tulkinnat ja tieto uusiutuvat. Tiedon muodostumisen prosessia kuvataan suuntauksessa usein hermeneuttiseksi kehäksi: yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan ja tutkimuskohteesta tehtyjen tulkintojen uudelleentulkitseminen tuottaa yhä laajenevaa ymmärrystä kohteesta. Hermeneutiikka on keskeinen interpretivistinen tieteenfilosofinen suuntaus.

Tutustu hermeneutiikkaan alla olevien linkkien avulla. 

Hermeneutiikka. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Väkevä, Lauri, 1999. Hermeneutiikka tieteellisenä lähestymistapana.

Karvonen, Erkki, 2002. Hermeneutiikka. Osa kokonaisuudessa Johdatus viestintätieteisiin. Viestintätieteiden yliopistoverkosto.

Hermeneutics. Wikipedia, the free encyclopedia.

Demeterio, F.P.A., Introduction to Hermeneutics. Diwatao 1:1, 2001.

Ramberg, Bjørn ja Kristin Gjesdal, 2009. Hermeneutics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 Edition).

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan hermeneuttisesta tutkimuksesta.

Lue myös, mitä Aineiston analyysimenetelmissä kerrotaan hermeneuttisesta analyysista.