Interpretivismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.23
Interpretivismi tarkoittaa laaja-alaista tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa tulkinnallisuutta ja tulkintojen tekemistä tiedon tuottamisessa.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Interpretivismi on tyypillinen tieteenfilosofinen tausta laadullisessa tutkimuksessa. Interpretivismi sisältää lukuisia erilaisia tulkinnallisuutta tavalla tai toisella korostavia näkökulmallisesti tarkemmin rajautuneita tieteenfilosofisia suuntauksia. Interpretivismi voidaan nähdä vastaparina positivismille. Interpretivismi voidaan suomentaa tutkimuskirjallisuudessa tulkinnallisuuden paradigmaksi. Tutkimuskirjallisuudessa interpretivismi ja konstruktivismi nähdään usein toisilleen hyvin läheisiksi suuntauksiksi.

Tutustu interpretivismiin alla olevien linkkien avulla. 

Livesey, Chris. Interpretivism. Sociogical Pathways. Sociology Central.

Neill, James, 2006. Qualitative Research I. Analysis of Professional Literature. Outdoor Education Research & Evaluation Center.