Konstruktivismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.16
Konstruktivismi tarkoittaa laaja-alaista tieteenfilosofista suuntausta, jossa tiedon nähdään muodostuvan tutkimusprosessissa.

keha_tieteenfilosofiattieteenfilosofiset suuntauksetrationalismiempirismirealismipositivismiinterpretivismirelativismipragmatismihermeneutiikkafenomenologiainstrumentalismistrukturalismipsykoanalyyttinen teoriajälkistrukturalismidekonstruktiososiaalinen konstruktionismieksistentialismi

Konstruktivismissa maailmassa ei nähdä olevan muuttumattomia totuuksia tai valmiiksi olemassa olevaa tietoa, vaan tieteellinen tieto ja totuus ovat tutkijoiden rakentamia. Myös tutkimuskohteena olevien ihmisten nähdään tuottavan omassa toiminnassaan erilaisia totuuksia tai tietoja. Konstruktivistisessa tutkimuksessa myös ilmiöiden ja maailman merkitysten nähdään olevan sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuja rakenteita. Konstruktivistisessa tutkimuksessa käytetään yleensä laadullisia menetelmiä. Konstruktivismi voidaan nähdä vastakkaisena suuntauksena positivismille.

Tutustu konstruktivismiin alla olevien linkkien avulla. 

Constructivist epistemology. Wikipedia, the free encyclopedia.

Mahoney, Mihael J., 2003. What is Constructivism and Why is it Growing? Society for Constructivism in the Human Sciences.

Murphy, Elizabeth, 1997. "Constructivist epistemology". Osa kokonaisuudessa Constructivism: From Philosophy to Practice.