Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Positivismi

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 23, 2015 12:24 PM
Positivismi tarkoittaa laaja-alaista tieteenfilosofista suuntausta, jossa korostetaan tarkkoja kyseisessä suuntauksessa tieteellisinä pidettyjä menetelmiä tiedon tuottamisessa.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Positivismissa tieteellisiksi menetelmiksi katsotaan usein ilmiöiden välitön ja mahdollisimman objektiivisena pidetty havainnointi ja mittaus erilaisten määrällisten muuttujien avulla. Positivismi voidaan nähdä vastakohtana interpretivismin suuntaukselle.

Tutustu positivismiin alla olevien linkkien avulla. 

Positivismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Positivism. New World Encyclopedia.

Positivism, 2009. Encyclopædia Britannica.