Pragmatismi

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 23, 2015 12:21 PM
Pragmatismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa korostetaan tiedon käytännöllistä luonnetta.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Pragmatismi sisältää runsaasti erilaisia orientaatioita, joita yhdistää toiminnan korostaminen ja käytäntöön suuntautuminen tutkimuksen tekemisessä, ongelmanratkaisussa ja tiedon tuottamisessa. Tieteenfilosofisena suuntauksena pragmatismi voidaan nähdä vastakkaisena rationalistiselle suuntaukselle.

Tutustu pragmatismiin alla olevien linkkien avulla. 

Pragmatismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Philström, Sami. Pragmatismi. Filosofia.fi. Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Hookway, Christopher, 2008. Pragmatism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).

Pragmatism. New World Encyclopedia.

McDermid, Douglas, 2006. Pragmatism. The Internet Encyclopedia of Philosophy.