Rationalismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.25
Rationalismi tarkoittaa laaja-alaista tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa tiedon ja totuuden muodostamista järjen avulla.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Tieto tavoitetaan rationalismissa järkeilyn, päättelyn ja logiikan avulla, ei aistihavaintojen tai kokemuksen kautta. Rationalismissa tieto nähdään luonteeltaan apriorisena eli havaintokokemusta edeltävänä ja siitä riippumattomana tosiasiana. Rationalistinen tiedon muodostaminen perustuu siten abstraktisti tapahtuvaan ilmiöiden tutkimiseen ja teoretisointiin ja asiantilojen päättelyyn esimerkiksi induktiota tai deduktiota soveltamalla. Rationalismi ja empirismi voidaan nähdä tieteenfilosofisten suuntausten kahdeksi perusnäkökulmaksi.

Tutustu rationalismiin alla olevien linkkien avulla. 

Rationalismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

A priori ja a posteriori. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Markie, Peter, 2008. Rationalism vs. Empiricism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).

Lennon, Thomas M. and Shannon Dea, 2008. Continental Rationalism. Zalda, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).

Rationalism. New World Encyclopedia.

Rationalism. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

A priori and a posteriori. Wikipedia, The Free Encyclopedia.