Realismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.24
Realismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa korostuu käsitys tiedosta objektiivisesti olemassa olevana ilmiönä.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Suuntaukseen tukeutuvassa tutkimuksessa katsotaan, että ilmiöiden tarkka havainnoiminen mahdollistaa tutkijan pääsyn yhä lähemmäksi tutkijasta, näkökulmasta ja ympäristöstä riippumatonta totuutta ja tietoa. Realismi ja positivismi jäsentyvät toisiinsa kytkeytyviksi tutkimusta ohjaaviksi suuntauksiksi, joita noudattavissa tutkimuksissa hyödynnetään usein määrällisiä tutkimusmenetelmiä, mutta realismiin sitoutunut tutkija voi hyödyntää myös laadullisia tutkimusmenetelmiä. Realismi muodostaa vastaparin relativismin suuntaukselle.

Tutustu realismiin alla olevien linkkien avulla. 

Realismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Scientific Realism. Wikipedia, the free encyclopedia.

Boyd, Richard, 2008. Scientific Realism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).