Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Diskurssitutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.02
Diskurssin käsite on monimerkityksellinen ja sitä käytetäänkin eri tieteenaloilla ja käyttötilanteissa erilaisissa merkityksissä. Yleisesti diskurssin käsitteellä tarkoitetaan kielenkäyttöä osana sosiaalista toimintaa, mutta sillä voidaan viitata myös ilmiön, tiedon ja todellisuuden vakiintuneisiin merkityksellistämisen tapoihin ja näiden merkitysten verkostoihin.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Diskurssitutkimuksella tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jossa tutkitaan merkitysten rakentumista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Perusajatuksena on että tutkittava ilmiö tai tapahtuva voi saada erilaisia merkityksiä eri tilanteissa ja eri ihmisille. Tavoitteena onkin jäsentää ja selittää näitä erilaisia merkityksiä. Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys todellisuuden ja tiedon rakentumisesta kielen ja muiden semioottisten järjestelmien kautta. Diskurssitutkimuksen strategian painopisteet voivat vaihdella merkityksen rakentumisessa kielenkäytön mikrotason analyysistä diskursiivisten ja sosiaalisten käytänteiden ja prosessien tarkasteluihin tai yksilön kokemuksiin. Diskurssitutkimusta voidaan toteuttaa soveltaen erilaisia, yleensä kvalitatiivisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä.

Diskurssitutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu diskurssitutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Taylor, Stephanie, 2001. Locating and Conducting Discourse Analytic Research. Wetherell, Margaret, Taylor, Stephanie ja J. Yates, Simeon (toim.). Discourse as Data. A Guide for Analysis. SAGE.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, jotka on toteutettu diskurssitutkimuksena.

Juppi, Pirita, 2004. "Keitä me olemme? Mitä me haluamme?". Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Katso myös, mitä Aineiston analyysimenetelmissä kerrotaan diskurssianalyysista.