Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Etnografinen tutkimus

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Sep 15, 2021 01:49 PM
Etnografinen tutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän ympäristössään tai ryhmän jäsenten tulkintoja ja käsityksiä ympäristöstään ja toiminnastaan.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Strategia tähtää tutkimuskohteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen ja sen lähtökohdat perustuvat ihmisten ja ympäristön monipuoliseen havainnoimiseen. Havainnoiminen tapahtuu yleensä fyysisenä läsnäolona ihmisten ympäristössä ja konkreettisissa vuorovaikutustilanteissa tutkittavien ihmisten kanssa.

Etnografisen tutkimusstrategian painopisteet voivat vaihdella tutkijan omiin kulttuurisidonnaisiin reaktioihin etäisyyttä ottavista ja ulkopuolisen tarkkailijan asenteen ryhmässä ja ympäristössä ottavista lähestymistavoista tutkijan empaattiseen ja kohderyhmän toimintaan intensiivisesti osallistuvaan lähestymistapaan. Etnografista tutkimusta voidaan toteuttaa erilaisilla laadullisilla analyysimenetelmillä.

Etnografinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu etnografisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Saaranen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Etnografia. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Ethnography. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Ethnography. New World Encyclopedia.

Genzuk, Michael, 2003. A Synthesis of Ethnographic Research. Center for Multilingual, Multicultural Research Digital Papers Series. Center for Multilingual, Multicultural Research, University of Southern California. (pdf)

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, jotka on toteutettu etnografisena tutkimuksena.

Anne Pitkänen-Huhta, 2003. Texts and interaction: Literacy practices in the EFL classroom. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)