Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Fenomenologinen tutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 25. elokuuta 2023, 13.24
Fenomenologinen tutkimusstrategia korostaa kokemusta, aistihavaintoja ja niihin perustuvaa ymmärryksen muodostumista tutkimuskohteesta.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Fenomenologinen tutkimusstrategia voi toisaalta painottua tutkijan itsensä ja tutkijan omien kokemusten ja ymmärryksen muodostumisen tarkkailuun, jota hyödyntämällä tutkimuskohteesta pyritään löytämään sen keskeinen olemus. Tavoitteena on oman välittömän kokemuksen kautta tuottaa tutkimuskohteesta syvällistä tietoa. Tutkimuksessa kohdetta kuvataan ja analysoidaan tutkimusprosessin aikana muodostuneiden kokemusten avulla. Toisaalta fenomenologinen tutkimusstrategia voi painottua tarkastelemaan muiden ihmisten kokemusta ja ymmärryksen muodostumista heidän kokemustensa kautta. Molemmissa variaatioissa fenomenologisen tutkimusstrategian lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. Strategian luonteeseen kuuluu pohdiskeleva ote.

Fenomenologinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu fenomenologisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Phenomenology (science). Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Smith, David Woodruff, 2009. Phenomenology. Zalta, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition).

Embree, Lester, 1997. J. What is Phenomenology. Center for Advanced Reserach in Phenomenology.

Lue myös, mitä Aineiston analyysimenetelmissä kerrotaan fenomenologisesta analyysistä.

Lue myös, mitä Tieteenfilosofisissa suuntauksissa kerrotaan fenomenologiasta.