Hermeneuttinen tutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 29. tammikuuta 2018, 19.52
Hermeneuttinen tutkimus on tutkimusstrategia, jossa keskeistä on tulkintojen tekeminen ja tutkimuskohteen syvällinen inhimillinen ymmärtäminen.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Strategia korostaa subjektiivista tulkinnallisuutta tekstin, taiteen, kulttuurin, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ajattelun merkitysten tutkimisessa. Strategia muodostaa siten vastakohdan objektiivisuutta ja tulkinnoista riippumattomuutta korostaville tutkimusstrategioille. Hermeneuttinen tutkimus sisältää eritavoin painottuneita tutkimuksen lähestymistapoja. Myös hermeneuttisessa tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät vaihtelevat ja monilla tieteenaloilla on omia erityisiä menetelmiä tutkimuskohteiden tulkintaan. Hermeneuttinen tutkimus on tyypillistä laadullista tutkimusta.

Hermeneuttinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu hermeneuttisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Karvonen, Erkki, 2002. Hermeneutiikka. Johdatus viestintätieteisiin. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.

Väkevä, Lauri, 1999. Hermeneutiikka tieteellisenä lähestymistapana. Väkevä, Lauri. Musiikin merkitys ja musiikkikasvattajuus David J. Elliottin praksiaalisessa musiikkikasvatusfilosofiassa. Pragmatistinen tulkinta.

Routio, Pentti, Hermeneuttinen tulkinta. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Hermeneutiikka. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Hermeneutics. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Lue myös, mitä Aineiston analyysimenetelmissä kerrotaan hermeneuttisesta analyysistä.

Lue myös, mitä Tieteenfilosofissa suuntauksissa kerrotaan hermeneutiikasta.