Historiatutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.00
Historiatutkimus tarkoittaa tutkimusstrategiaa, jossa tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu selvittämään jonkin asian, prosessin tai ilmiön merkitystä, vaiheita tai ominaisuuksia menneisyydessä tiettynä määriteltynä ajanjaksona.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Historiatutkimuksen keskeisenä muuttujana on aika ja tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä hahmottamaan syvällisesti tutkimuskohteen ilmeneminen ajan rajaamassa tilanteessa ja ympäristössä. Historiatutkimus on tyypillinen strategia historiatieteissä, mutta myös muilla tieteenaloilla voidaan tarkastella ilmiöiden historiallista ilmenemistä. Historiatutkimus tutkimusstrategiana erotetaankin tässä sivustossa historian tutkimuksesta, joka viittaa historian tieteenalaan kuuluvaan tutkimukseen. Historiatutkimus niveltyy tutkimusstrategiana hermeneuttiseen tutkimusstrategiaan, sillä menneisyyden hahmottaminen perustuu aina tulkintojen tekemiseen. Kuten hermeneuttisessa tutkimuksessa, myös historiatutkimuksessa on eritavoin painottuneita tutkimuksen lähestymistapoja. Historiatutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät vaihtelevat. Historiatutkimus on usein laadullista tutkimusta, mutta menneisyyttä voidaan hahmottaa myös määrällisiä aineistoja tulkitsemalla.

Historiatutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu historiatutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Lesson plans. The Library of Congress.

Historical Method. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Hacker, Diana, 2009. Researching in History. Research and Documentation Online.

Cronon, William, 2009. Learning to Do Historical Research. A Primer for Environmental Historians and Others. Learning Historical Research.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, jotka on toteutettu historiatutkimuksena.

Pietilä, Jyrki, 2008. Kirjoitus, juttu, tekstielementti. Suomalainen sanomalehtijournalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian vuosina 1771–2000. Osa 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)