Kokeellinen tutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.03
Kokeellinen tutkimus on tutkimusstrategia, jossa tavoitteena on tutkia ilmiöiden vaikutuksia toisiinsa kontrolloidusti tutkimusta varten luodussa ympäristössä tai tilanteessa.

keha_strategiatutkimusstratempiirinen tutkimusteoreettinen tutkimusmonimenetelmäisyysmäärällinen tutkimuslaadullinen tutkimustapaustutkimuspoikittaisstutkimuspitkittäisstutkimusvertaileva tutkimushistoriatutkimusetnografinen tutkimushermeneuttinen tutkimusnarratiivinen tutkimusfenomenologinen tutkimusdiskurssitutkimuskriittinen tutkimustoimintatutkimussurveytutkimuskokeellinen tutkimu

Kokeellisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on mahdollistaa kontrolloitujen ja systemaattisten havaintojen tekeminen ja mahdollisimman luotettavien tutkimustulosten saaminen. Kokeellinen tutkimus voidaan jakaa varsinaiseen eli laboratiiviseen kokeelliseen tutkimukseen ja kvasikokeelliseen tutkimukseen. Varsinaisessa kokeellisessa tutkimuksessa tutkimustilanne on muodostettu siten, että tutkija pystyy havainnoimaan ilmiöiden vaikutuksia ja syy-seuraus-suhteita kontrolloimalla kaikkia ilmiöön liittyviä tekijöitä. Kvasikokeellisesta tutkimuksesta puuttuu varsinaisen kokeellisen tutkimuksen peruslähtökohta eli tutkittavien kohteiden satunnainen jaottelu koe- ja kontrolliryhmiin. Kokeellista tutkimusstrategiaa voidaan toteuttaa monella tavalla ja koeaineiston analyysissa voidaan hyödyntää erilaisia laadullisia ja määrällisiä analyysimenetelmiä. Tilastollinen tarkastelu edellyttää määrällisiä analyysimenetelmiä.

Kokeellinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu kokeellisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Kokeelliset ja testaukseen perustuvat menetelmät. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Routio, Pentti, Koe. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Experimental techniques. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Experimental research. Experiment Resources.

Shuttleworth, Martyn, 2008. True experimental design. Experiment Resources.

Shuttleworth, Martyn, 2008. Quasi-experimental design. Experiment Resources.

Barnes, Luann, Hauser, Jennifer, Heikes, Luana, Hernandez, Anthony J., Richard, Paul Tim, Ross, Katherine, Yang, Guo Hua ja Palmquist, Mike, 2005. Experimental and Quasi-Experimental Research. Writing@CSU. Colorado State University Department of English.