Toimintatutkimus

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 23, 2015 12:03 PM
Toimintatutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa tutkimuskohteeseen, sen toimintaan tai ympäristöön niitä kehittävästi ja parantavasti.

keha_strategiatutkimusstratempiirinen tutkimusteoreettinen tutkimusmonimenetelmäisyysmäärällinen tutkimuslaadullinen tutkimustapaustutkimuspoikittaisstutkimuspitkittäisstutkimusvertaileva tutkimushistoriatutkimusetnografinen tutkimushermeneuttinen tutkimusnarratiivinen tutkimusfenomenologinen tutkimusdiskurssitutkimuskriittinen tutkimustoimintatutkimussurveytutkimuskokeellinen tutkimu

Toimintatutkimuksen strategiassa vaikuttaminen tapahtuu tutkijan osallistumisella tutkimuskohteen toimintaan. Vaikuttamisen ja kehittämisen perustana on tutkimus, jota tutkija tekee tutkimuskohteen ympäristössä. Strategian lähtökohtana on siten tieteellisyyden ja käytännöllisyyden yhdistäminen. Toimintatutkimus sisältää tutkimusstrategiana runsaasti erilaisia näkökulmia ja sitä voidaan toteuttaa erilaisten analyysimenetelmien avulla.

Toimintatutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa) 

Tutustu toimintatutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Toimintatutkimus. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Routio, Pentti. Toimintatutkimus. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Anttila, Pirkko. Toimintatutkimus. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Kuula, Arja, 2006. Toimintatutkimus. Luku 5.4. kokonaisuudesta Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Wadsworth, Yoland, 1998. What is Participatory Action Research? Action Research International, 1998, paper 2.

Action Research. Wikipedia, The Free Encyclopedia.