Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Opiskelijalle

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 10. maaliskuuta 2010, 14.55
Ohjeita opiskelijalle menetelmäportaalin käytöstä

Menetelmäpolkuja humanisteille -sivustoa voit käyttää aineistona itsenäisessä opiskelussa ja opinnäytetöiden tekemisen tukena. Sivustossa on mahdollista edetä eri tavoin tai tutustua vain tiettyyn osaan sivustoa.

Sivuston ’menetelmäpoluksi’ nimetty rakenne koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka on kuvitettu sivustossa erivärisinä kehinä. Näitä osa-alueita ovat: ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankintamenetelmät, analyysimenetelmät ja tieteenfilosofiset suuntaukset. Osa-alueiden väliset suhteet havainnollistuvat ongelmanasettelukehän kautta. Kyseisellä kehällä kuvatuista erilaisista tutkimuksen tavoitteista aukeaa linkkinä sivu, josta menetelmien eri osa-alueet hahmottuvat samanaikaisesti. Omaan opinnäytteeseen liittyviä valintoja pohtiessa voit hahmottaa sivun avulla oman menetelmäpolun, johon opinnäytetutkimuksesi menetelmälliset valinnat perustuvat. Sivusto tarjoaa menetelmävalintojen suuntaviivoja ja ohjaa hankkimaan syvempää tietoa eri menetelmistä. Tutkimusmenetelmien ymmärrys ja soveltaminen tutkimuksessa edellyttää niihin perehtymistä kirjallisuuden avulla.

Sivuston tavoitteena on tarjota esimerkkejä humanistisen tutkimuksen menetelmällisistä valinnoista. Esimerkkien ei pidä kuitenkaan antaa rajoittaa toisenlaisia menetelmällisiä valintoja. Tutkimuksen innovatiivisuus voi rakentua juuri perinteistä poikkeavista valinnoista. Tällainen innovatiivisuus vaatii tosin onnistuakseen syvällistä menetelmällistä ymmärrystä. Sivusto ei pyri olemaan kattava kuvaus tutkimusmenetelmiin liittyvän ongelmakentän nyansseista, vaan sen tavoitteena on antaa kokonaiskuva, joka helpottaa jäsentämään menetelmiin liittyvää tietoa.

Tutkimusprosessia esittelevässä osiossa selvitetään tieteellisen tutkimuksen kulku. Se on jaoteltu neljään osa-alueeseen, joiden avulla voit syventyä siihen tutkimuksen kulun vaiheeseen, jossa koet tarvitsevasi tukea. Tutkimusprosessiin liittyvänä keskeisenä tekijänä esitellään tutkimusetiikkaa. Sivustoon sisältyy lisäksi erillinen tehtäväosio, jonka tehtäviä voit hyödyntää itsenäisesti selkeyttämään omaa menetelmällistä osaamistasi ja omaan opinnäytetyöhösi liittyviä ongelmakohtia. Tehtävät on jaoteltu teemallisesti sivuston osa-alueiden ja tutkimusprosessin vaiheiden mukaan. Siten itseopiskelussa on helppo löytää juuri siihen osa-alueeseen liittyvät tehtävät, joihin koet tarvitsevasi selkeytystä ja tukea.

Kun sivuston sisältöjä tai kuvia käytetään tekstissä lähteenä, tulee sivuston tekijät mainita. Viittausohjeet löytyvät Tekijät-sivulta.