IV Aineistonanalyysimenetelmiä koskevat tehtävät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 02. lokakuuta 2009, 13.52

Aineistonanalyysimenetelmiä koskevat tehtävät on jaoteltu kahteen eri osa-alueeseen:

A. opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen tai tieteenalaan liittyvät soveltavat tehtävät

B. teoreettiset tai laajemmat pohdintaa vaativat tehtävät

IV 1 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Millainen aiheeseesi liittyvän tutkimusongelman ja aineiston tulisi olla, jotta tutkimuksen a) määrällinen analyysi tai b) laadullinen analyysi olisi mahdollinen ja mielekäs?

IV 2 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Tutustu menetelmäpolku-sivuston aineistonanalyysimenetelmäkuviossa ulkokehällä esiteltyihin menetelmiin. Muotoile tutkimusaiheestasi kolme tutkimusongelma ja rajaa niiden mukaisesti aihe siten, että tutkimus voitaisiin toteuttaa kolmella erilaisella kuvion ulkokehällä esitellyllä aineistonanalyysimenetelmällä.

IV 3 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Tutustu menetelmäpolku-sivuston aineistonanalyysimenetelmäkuviossa 'tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit' -linkin sisältöön. Voitko soveltaa aiheesi tutkimukseen jokin muun kuin oman oppiaineesi tieteenalakohtaista analyysimenetelmää? Anna esimerkkejä soveltamisesta tai perustele, miksi soveltaminen ei sovi aiheeseesi.

IV 4 A Valitse jokin omaan tieteenalaasi liittyvä aihepiiri ja muotoile aihepiiristä tutkimusongelma, jonka tutkimisessa olisi mielekästä hyödyntää a) Delfoi-menetelmää, b) fenomenologista analyysia, c) fenomenografista analyysia, d) hermeneuttista analyysia, e) semiootista analyysia, f) narratiivista analyysia, g) lähilukua,  h) ankkuroitua teoriaa, i) verkostoanalyysia, j) tyypittelyä, k) teemoittelua, l) luokittelua, m) tilastollisesti kuvaavaa analyysia, n) yhteisvaihtelun analyysia, o) riippuvuussuhteiden analyysia tai p) aikasarja-analyysia.

IV 5 A Valitse jokin omaan tieteenalaasi liittyvä aihepiiri. Miten aihepiiriin liittyvää dataa voisi kuvata tilastollisesti? Millaisissa aihepiiriin liittyvissä ongelmanasetteluissa tilastollinen kuvaaminen olisi mielekästä?

IV 6 B Miten määrällisiin ja laadullisiin analyysimenetelmiin kiinnittyvät tieteenfilosofiset suuntaukset eroavat toisistaan?

IV 7 B Tutustu menetelmäpolku-sivuston aineistonanalyysimenetelmäkuviossa ulkokehällä esiteltyihin menetelmiin. Pohdi, mitkä menetelmistä ovat tutkimuksen tekemisen ja menetelmään sisältyvän teoreettisen ajattelun ja tieteenfilosofisen taustan kannalta lähellä toisiaan? Mitkä menetelmistä ovat vastaavasti kaukana toisistaan?

IV 8 B Pohdi, miten analyysimenetelmä vaikuttaa tutkijan positioon suhteessa tutkimuskohteeseen eri menetelmien kohdalla.

IV 9 B Tutustu menetelmäpolku-sivuston aineistonhankintamenetelmäkuviossa ulkokehällä esiteltyihin menetelmiin. Valitse jokin aineistonhankintamenetelmä ja pohdi, millä analyysimenetelmillä valintasi mukaista aineistoa olisi mahdollista tutkia ja mitkä analyysimenetelmät eivät sovellu aineiston tutkimiseen.

IV 10 B Pohdi, mitkä analyysimenetelmistä perustuvat konstruktivismin tieteenfilosofiseen suuntaukseen.

IV 11 B Pohdi, onko tieteenalallasi tällä hetkellä analyysimenetelmiä, jotka ovat erityisen suosittuja. Mitkä analyysimenetelmät olivat tieteenalallasi suosittuja 20 vuotta sitten? Voiko tieteenalallasi havaita painopisteen muutosta tutkimuksessa käytettyjen analyysimenetelmien suosiossa? Mistä muutos voi johtua?

IV 12 B Pohdi, onko tieteenalallasi erityisiä omia analyysimenetelmiä. Millaisia menetelmät ovat? Onko menetelmiä mahdollista soveltaa muiden tieteenalojen tutkimukseen?

IV 13 B Pohdi, sovelletaanko tieteenalallasi jotakin yleisempää analyysimenetelmää omaperäisellä tavalla. Kuvaile menetelmän tieteenalakohtaista sovellusta.