V Tieteenfilosofisia suuntauksia koskevat tehtävät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. syyskuuta 2021, 14.26

Tieteenfilosofisia suuntauksia koskevat tehtävät on kahteen eri osa-alueeseen.

A. opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen tai tieteenalaan liittyvät soveltavat tehtävät

B. teoreettiset tai laajemmat pohdintaa vaativat tehtävät

V 1 A Valitse jokin tieteenalasi aihepiiri. Millainen aihepiiriin liittyvä tutkimusongelma voisi olla, jos tutkimus perustuisi a) rationalismiin ja b) empirismiin?

V 2 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile aiheestasi tutkimusongelma siten, että ongelman ratkaiseminen edellyttää a) positivistiseen tieteenfilosofiaan perustuvaa tutkimusta ja b) interpretivistiseen tieteenfilosofiaan perustuvaa tutkimusta.

V 3 A Valitse jokin tieteenalasi aihepiiri. Tutustu aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Onko tutkimuksissa tuotettu aihepiiristä tietoa tavalla, joka perustuu a) realistiseen ja b) relativistiseen tieteenfilosofiseen ajatteluun? Jos on, miten tieto ja tiedon tuottamistavat eroavan toisistaan? Jos ei, pohdi miksi ei?

V 4 A Valitse jokin tieteenalasi aihepiiri. Muotoile aihepiiristä tutkimusongelma siten, että ongelman ratkaiseminen on mielekästä a) pragmatismiin, b) hermeneutiikkaan, c) konstruktivismiin ja d) fenomenologiaan perustuvalla tutkimuksella.

V 5 A Valitse jokin tieteenalasi aihepiiri. Tutustu aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Onko tutkimuksissa tuotettu aihepiiristä tietoa tavalla, joka perustuu a) pragmatistiseen, b) hermeneuttiseen, c) konstruktivistiseen ja b) fenomenologiseen tieteenfilosofiseen ajatteluun? Jos on, miten tieto ja tiedon tuottamistavat eroavan toisistaan? Jos ei, pohdi miksi ei?

V 6 A Ota selvää, onko tieteenalallasi tehty tutkimuksia, jotka perustuvat instrumentalismin tai strukturalismin tieteenfilosofisiin suuntauksiin. Jos on, kuvaile tutkimusten ongelmanasettelua. Jos ei, pohdi miksi ei ole.

V 7 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile aiheestasi tutkimusongelma siten, että ongelman ratkaiseminen on mielekäs strukturalismiin perustuvalla tutkimuksella.

V 8 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile aiheestasi tutkimusongelma siten, että ongelman ratkaiseminen on mielekäs a) psykoanalyyttiseen teoriaan, b) jälkistrukturalismiin, c) dekonstruktioon ja d) sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvalla tutkimuksella.

V 9 A Ota selvää, onko tieteenalallasi tehty tutkimuksia, jotka perustuvat eksistentialismin tieteenfilosofiseen suuntaukseen. Jos on, kuvaile tutkimusten ongelmanasettelua. Jos ei, pohdi miksi ei ole.

V 10 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Millaisilla aineistonhankintamenetelmillä aiheeseesi liittyvä tutkimusaineisto olisi mielekästä koota, jos tutkimus perustuu sosiaalisen konstruktionismin suuntaukseen.

V 11 B Pohdi, miten positivismi ja interpretivismi eroavat ontologisesti ja epistemologisesti toisistaan.

V 12 B Pohdi, miten tiedon muodostamisen tavat eroavat hermeneutiikassa, konstruktivismissa ja fenomenologiassa.

V 13 B Pohdi, mitkä aineiston analyysimenetelmät pohjautuvat a) pragmatiikan, b) hermeneutiikan, c) konstruktivismin ja d) fenomenologian tieteenfilosofisiin suuntauksiin.

V 14 B Pohdi, mikä on instrumentalismin ja strukturalismin suhde pragmatismin tieteenfilosofiseen suuntaukseen.

V 15 B Pohdi, millainen humanistinen tutkimus voi perustua instrumentalismin suuntaukseen.

V 16 B Ota selvää, miten empirismi historiallisena tieteenfilosofisena suuntauksena muodostui kritiikkinä rationalismille.

V 17 B Ota selvää, millaisia erilaisia rationalismin ja empirismin suuntauksia on olemassa tieteen kentässä.

V 18 B Pohdi, millaisia ontologisia ja epistemologisia näkökulmia sisältyy postmodernin paradigmaan. Mitkä menetelmäpolku-sivuston tieteenfilosofisia suuntauksia esittelevässä kuviossa mainituista suuntauksista kiinnittyvät postmoderniin?

V 19 B Humanistista tutkimusta on viime vuosina luonnehtineet lukuisat erilaiset 'käänteet'. Tällaisiksi käänteiksi on mainittu mm. kielellinen, narratiivinen, kulttuurinen ja kuvallinen käänne. Ota selvää, mistä 'käänteissä' on kyse. Pohdi, millaiseen tieteenfilosofiseen muutokseen tällaisten 'käänteiden' hahmottaminen liittyy.

V 20 B Pohdi, millainen positio tutkijalle muodostuu tutkimuksessa, joka pohjautuu a) psykoanalyyttiseen teoriaan, b) jälkistrukturalismiin, c) dekonstruktioon, d) sosiaaliseen konstruktionismiin ja d) eksistentialismiin.