VI Tutkimusprosessia koskevat tehtävät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 29. huhtikuuta 2009, 13.22

Tutkimusprosessia koskevat tehtävät on jaoteltu viiden eri tutkimuksen osa-alueen mukaan. Osa-alueet ovat: aiheeseen perehtyminen, tutkimussuunnitelma, tutkimussuunnitelman toteuttaminen, raportoiminen ja etiikka.

Kuhunkin aiheeseen liittyvät tehtävät on jaoteltu seuraavasti:

A. opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen tai tieteenalaan liittyvät soveltavat tehtävät

B. teoreettiset tai laajemmat pohdintaa vaativat tehtävät

Aiheeseen perehtyminen

VI 1 A Tee lista tieteenalaasi liittyvistä yleisistä aihepiireistä tai laajoista teemakokonaisuuksista. Pohdi, mitkä aihepiirit kiinnostavat sinua ja miksi ja mitkä aihepiirit eivät.

VI 2 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Esitä kolme erilaista tapaa rajata aihe suppeammaksi ja täsmällisemmäksi.

VI 3 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Etsi aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja vertaile niitä. Miten aiemman tutkimuksen näkökulmat ja menetelmälliset valinnat  aiheestasi eroavat toisistaan? Mitkä näkökulmat, lähestymistavat ja menetelmät toistuvat aiemmassa tutkimuksessa?

VI 4 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Listaa, millaisista erilaisista näkökulmista aiheesta on aiemmin tehty tutkimusta ja millaisista näkökulmista näiden lisäksi aihetta voitaisiin lähestyä. Listaa, millaisia käsitteitä aiemmassa aihepiirin tutkimuksessa on käytetty.

VI 5 B Millainen on hyvä tutkimusaihe? Millaista aihetta ei kannata tutkia?

VI 6 B Pohdi, miten aiheen rajaaminen voi samalla rajata tutkimukseen sopivia aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä.

VI 7 B Pohdi, onko sellainen tutkimus mielekästä, jonka aihepiiri ja ongelmanasettelu on samantapainen kuin jossain aiemmin tehdyssä tutkimuksessa.

VI 8 B Pohdi, mikä on käsite ja mikä on käsitteiden merkitys tieteellisessä tutkimuksessa.

Tutkimussuunnitelma

VI 9 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile kolme erilaista aiheetta koskevaa tutkimusongelmaa, joiden ratkaiseminen edellyttää eri menetelmän käyttöä kunkin ongelman kohdalla.

VI 10 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Millaisten teoreettisten näkökulmien avulla aihetta on aiemmin tutkittu? Miten aiheen tutkimiseen käytetyt teoreettiset näkökulmat ovat vaikuttaneet tutkimusten menetelmien valintaan?

VI 11 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Mitkä ovat aiheeseesi liittyviä keskeisiä käsitteitä? Millaisia hierarkkisia suhteita käsitteet muodostavat. Pohdi, käytetäänkö samaa käsitettä erilaisissa merkityksissä ja liittyykö käsitteiden käyttöön arvottavia piirteitä.

VI 12 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe) ja aiheeseen liittyvä tutkimuskysymys. Mitä oletat tutkimuskysymyksen vastaukseksi? Millaisen päättelyketjun tuloksena sait vastauksen? Pohdi, millaisella menetelmällä voisit todistaa, pitääkö vastauksesi paikkaansa.

VI 13 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Millaisilla erilaisilla aineistonhankintamenetelmillä aiheesta voidaan koota aineistoja? Minkälaiset analyysimenetelmät tuntuvat luontevilta mahdollisten aineistojen tutkimiseen? Minkälaisilla analyysimenetelmillä aihetta ei mielestäsi olisi mielekästä tutkia? Miksi toiset menetelmät sopivat toisia paremmin aiheesi tutkimiseen?

VI 14 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Pohdi henkilökohtaista suhdettasi aiheeseen: miten suhteesi (esim. asiantuntija, harrastaja, ammattilainen, ulkopuolinen, jne.) aiheeseen vaikuttaa sen tutkimiseen?

VI 15 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Laadi aiheesta tutkimussuunnitelma.

VI 16 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe) ja laadi sen tutkimiseksi tutkimussuunnitelma. Laadi tutkimussuunnitelman pohjalta työsuunnitelma ja aikataulu tutkimuksen toteuttamiseksi.

VI 17 B Tutkijalle muodostuu eri aineistonhankinta- ja analyysimenetelmissä erilaisia positioita suhteessa tutkimustulosten tuottamiseen. Pohdi, millaisissa menetelmissä tutkijalla on hyvin subjektiivinen merkitys aiheen tutkimisessa ja millaisissa menetelmissä tutkijan subjekti ei ole yhtä merkityksellinen.

VI 18 B Pohdi, miten tutkimusstrategia, aineistonhankintamenetelmä ja aineistonanalyysimenetelmä linkittyvät tutkimuksessa toisiinsa.

VI 19 B Millainen on hypoteesien 'elinkaari' tutkimuksessa? Miten hypoteesit muuttuvat tai muuttavat asemaansa tutkimuksen kuluessa?

VI 20 B Pohdi, miten käsitteiden muutokset vaikuttavat tieteen kehittymiseen ja tieteellisen ajattelun uudistumiseen.

VI 21 B Pohdi, miten teoria ja menetelmä eroavat tutkimuksessa toisistaan.

VI 22 B Millaiset odottamattomat seikat voivat viivästyttää tutkimuksen alussa laadittua aikataulua? Miten tutkimuksen tekoa viivästyttäviin seikkoihin voi varautua?

VI 23 B Pohdi, miten tutkimusongelmat eroavat teoreettisessa ja empiirisessä tutkimuksessa. Miten erot vaikuttavat tutkimuksen menetelmien valintaan?

VI 24 B Pohdi, missä vaiheessa tutkimusta tutkijan tulisi pyrkiä luomaan tutkimuksen dispositio. Millainen työväline dispositio on tutkijalle?

Tutkimuksen toteuttaminen

VI 24 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Mieti, millaisia aineistoja aiheesta voitaisiin kerätä. Valitse lähempää tarkasteluun jokin aineistotyyppi. Tee tarkka suunnitelma siitä, miten valittu aineisto voitaisiin kerätä.

VI 25 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Mieti, millaisia aineistoja aiheesta voitaisiin kerätä. Valitse lähempää tarkasteluun jokin aineistotyyppi. Mieti, mikä menetelmä olisi mielekäs aineiston analysoimiseen. Kuvaile, miten analysoiminen tapahtuisi.

VI 26 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Etsi jokin aiheesta tehty aikaisempi tutkimus. Mitä tutkimuksessa on selvitetty ja millaisiin johtopäätöksiin ja tulkintoihin tutkimuksessa on päädytty? Miten johtopäätöksiin tai tulkintoihin on päädytty?

VI 27 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Etsi jokin aiheesta tehty aikaisempi tutkimus. Millaista päättelyä tutkimuksessa on noudatettu tutkimustulosten aikaansaamiseksi?

VI 28 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Pohdi, millaisilla menetelmillä aiheen tutkimisesta saadut tulokset ovat toistettavissa ja mahdollisimman objektiivisia. Millaisilla menetelmillä saadut tulokset ovat tutkijasta ja tutkimustilanteesta riippuvia ja subjektiivisia? Pohdi, mitä etuja ja haittoja tällaisissa menetelmissä on aiheesi tutkimisessa.

VI 29 B Pohdi, mitä etuja ja ongelmia tutkimukselle voi aiheutua siitä, että tutkimuksen aineistoa on kerätty eri menetelmien avulla.

VI 30 B Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää montaa analyysimenetelmää. Pohdi, millaiset analyysimenetelmät ovat tieteenfilosofiselta perustaltaan niin erilaisia, ettei niitä ole mielekästä käytetä samassa tutkimuksessa.

VI 31 B Pohdi, ovatko tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset aina tutkijan tulkintoja.

VI 32 B Mikä tekee tieteessä käytetyistä päättelytavoista tieteellisiä?

VI 33 B Miten laadullisen ja määrällisen tutkimuksen reliaabeliutta ja validiutta voidaan arvioida?

Raportoiminen

VI 34 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Laadi aiheesta tutkimussuunnitelma. Ota selvää, millainen on tyypillinen tieteellisen artikkelin rakenne. Jäsennä tutkimussuunnitelmasi sisällöt tyypillisen tieteellisen artikkelin rakenteen mukaan.

VI 35 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Valitse kolme erilaista aineistonhankintamenetelmää ja niihin soveltuvaa analyysimenetelmää, jolla aihetta voitaisiin tutkia. Miten erilaiset aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät vaikuttavat tutkimuksen kirjoittamisen käytäntöihin ja viitteiden ja lähteiden merkitsemistapoihin.

VI 36 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Voiko aihettasi havainnollistaa tutkimuksessasi kuvin tai taulukoin? Miten aihettasi voisi havainnollistaa, kun tutkimus toteutetaan a) laadullisena tutkimuksena, b) määrällisenä tutkimuksena, c) teoreettisena tutkimuksena ?

VI 37 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Ota selvää, millaisia tekstejä aiheesta on aiemmin kirjoitettu. Arvioi, mitä lähteitä pidät luotettavimpina ja aiheesi kannalta pätevimpinä. Miksi toiset lähteet ovat aiheesi kannalta toisia luotettavimpia?

VI 38 B Pohdi, miten laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ja empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen kirjoittamisprosessit eroavat toisistaan.

VI 39 B Millaista tutkimusmenetelmiin liittyvää tietoa tutkimuksessa on tarpeellista esittää liitteinä? Miksi?

VI 40 B Pohdi, milloin tutkimuksessa on perusteltua esittää käytetyistä käsitteistä, teorioista tai menetelmistä havainnollistavia kaaviokuvia.

VI 41 B Pohdi, miten lähteen ikä vaikuttaa sen käyttöön tutkimuksen lähteenä?

Etiikka

VI 42 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Millaisia eettisiä ongelmia aiheen tutkimiseen, aineistonkeruuseen ja aineiston analysoimiseen voi liittyä?

VI 43 B Pohdi, millaisiin aineistonhankinta- ja analysointimenetelmiin liittyy eniten eettisiä ongelmia? Miten tutkimuksen eettisyyttä voitaisiin tällöin parantaa?