II Tutkimusstrategioita koskevat tehtävät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 29. huhtikuuta 2009, 13.22

Tutkimusstrategioita koskevat tehtävät on jaoteltu kahteen eri osa-alueeseen.

A. opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen tai tieteenalaan liittyvät soveltavat tehtävät

B. teoreettiset tai laajemmat pohdintaa vaativat tehtävät

II 1 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Miten aihetta voitaisiin tutkia empiirisesti? Entä teoreettisesti?

II 2 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile esimerkkejä siitä, millaisiin aiheeseesi liittyviin tutkimusongelmiin voitaisiin vastata määrällisellä tutkimusstrategialla? Entä laadullisella strategialla?

II 3 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Muotoile aiheesta tutkimusongelma ja rajaa aihe siten, että tutkimus voitaisiin toteuttaa a) pitkittäistutkimuksena, b) poikittaistutkimuksena ja c) tapaustutkimuksena.

II 4 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi tutkimusaihe (esim. opinnäytetyösi aihe). Tutustu menetelmäpolku-sivuston tutkimusstrategiakuviossa ulkokehällä esiteltyihin tutkimusstrategioihin. Muotoile tutkimusaiheestasi kolme tutkimusongelma ja rajaa niiden mukaisesti aihe siten, että tutkimus voitaisiin toteuttaa kolmella erilaisella kuvion ulkokehällä esitellyllä tutkimusstrategialla.

II 5 B Pohdi, miten tutkimuksen tekotapa, tutkijan positio ja toiminta ja tutkimuksen mahdolliset tulokset eroavat toisistaan, jos tutkimus toteutetaan joko empiirisenä tai teoreettisena tutkimuksena.

II 6 B Pohdi, miten tutkimuksen tekotapa, tutkijan positio ja toiminta ja tutkimuksen mahdolliset tulokset eroavat toisistaan, jos tutkimus toteutetaan joko määrällisenä tai laadullisena tutkimuksena.

II 7 B Pohdi, millaisissa ongelmanasetteluissa monimenetelmäisyys on perusteltua. Mitä etuja ja ongelmia monimenetelmäisyyteen voi liittyä?

II 8 B Pohdi, miten tutkimuksen tekotapa, tutkijan positio ja toiminta ja tutkimuksen mahdolliset tulokset eroavat toisistaan, jos tutkimus toteutetaan joko pitkittäis-, poikittais- tai tapaustutkimuksena.

II 9 B Pohdi ajan kulumisen tuottamia ongelmia ja haasteita pitkittäistutkimuksen toteuttamisessa.

II 10 B  Tutustu menetelmäpolku-sivuston tutkimusstrategiakuviossa ulkokehällä esiteltyihin tutkimusstrategioihin. Pohdi, mitkä strategioista ovat tutkimuksen tekemisen ja strategiaan sisältyvän teoreettisen ajattelun ja tieteenfilosofisen taustan kannalta lähellä toisiaan? Mitkä strategioista ovat vastaavasti kaukana toisistaan?