Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Etiikka ja tietosuoja

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 28. lokakuuta 2021, 10.57
Eettiset kysymykset liittyvät tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta raportointiin.

 

keha_prosessi aiheeseen perehtyminen tutkimuksen suunnittelu tutkimuksen_toteuttaminen raportoiminen etiikka

 

Tutkimuksen aiheen, strategioiden ja menetelmien valinnat vaikuttavat siihen, millaisiin eettisiin kysymyksiin tutkijan on kiinnitettävä tutkimusprosessissa erityistä huomiota. Riippumatta tutkimuksen aiheesta tai menetelmistä jokaisen tutkijan on tunnettava ja noudatettava tiettyjä tiedeyhteisön yhteisesti hyväksymiä hyvän tieteellisen käytännön tapoja.

Alla on Jyväskylän yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan laatimat perusteet hyvälle tieteelliselle käytännölle:

  • Toimintatapoina rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus (tutkimus, tallentaminen, esittäminen ja arviointi)
  • Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus julkaisemisessa
  • Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen
  • Tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi tieteelliselle tiedolle on tehtävä asetettujen vaatimusten mukaan
  • Tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus työn tekemisestä sekä vastuut ja velvollisuudet pitää olla selkeästi määritelty. Lisäksi ennen tutkimuksen aloittamista on sovittava kirjallisesti tutkimusryhmän ja koehenkilöiden kesken tutkimustulosten omistajuudesta ja aineistojen säilyttämisestä.
  • Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen rehellisesti
  • Hyvä hallintokäytäntö ja henkilöstö- ja taloushallinto

Lähde: Tutkimuseettiset ohjeet.  

 

Lue tarkemmin tutkimusetiikasta alla mainituista linkeistä.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen, 2002. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (pdf)

Lötjönen, Salla (toim.). Tutkijan ammattietiikka. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (pdf)

Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet 2008. Jyväskylän yliopisto.

Finni, Taija ja Mero, Antti. Eettiset ohjeet tutkimusta ja opinnäytetöitä varten. Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologia laitos.

Tutkimusetiikka ja lakipykäliä. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Tutkijan asema ja tutkimuksen arviointi. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Eettisyys. Opinnäytetyöpakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Trochim, William M., 2006. Ethics in Research. Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Statements on Ethics. Principles of Professional Responsibility. American Anthropological Association.

Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

 

Tutkimuksessa tuotettavat tulokset, tulkinnat ja johtopäätökset ovat yhteydessä niiden tuottajiin eli tutkijoihin ja heidän arvoihin, maailmankatsomukseen, käytäntöihin ja pyrkimyksiin. Tiedonintressit eli tiedon tuottamisen tavoitteet vaikuttavat väistämättä tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Objektiivisuuden pyrkimyksistä huolimatta tiedon tuottaminen on aina jollain tasolla subjektiivista. Tiedonintressien tunnistaminen, tiedostaminen ja pohtiminen on tärkeä osa tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Lue tarkemmin tiedonintresseistä alla olevista linkeistä.

Tiedon intressit, Habermas. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen. Teatterikorkeakoulu.

Anttila, Eeva. Tiedon intressit Patti Latheria (1991) soveltaen. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen. Teatterikorkeakoulu.

Rauno Huttunen, Jürgen Habermas. 6.3. Tiedonintressiteoria.

Tiedonintressit. Opinnäytetyöpakki. Kaajaanin amattikorkeakoulu.

Tiedonintressit. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.