Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Loppuraportti

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Oct 02, 2021 09:28 AM

Loppuraportti on oppimisen kannalta keskeinen, sillä siinä opiskelijat reflektoivat oppimistaan ja projektin onnistumista. Mikäli projektia tehdään ulkopuoliselle tilaajalle, loppuraportti voi myös olla heille tarpeellinen. 

Projektiryhmän loppuraportti sisältää kuvauksen projektin kulusta ja arvion projektin onnistumisesta. Pohjana voi käyttää projektisuunnitelmaa. Itsearvioinnissa on eroteltava projektin lopputuotteen arviointi ja projektityöskentelyn arviointi.

Loppuraportissa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • alussa lyhyt kuvaus eli selitys siitä, mistä projektissa oli kyse ja mitä oltiin tekemässä --> näin raportti toimii myös itsenäisenä dokumenttinaan, ilman taustatietoja
  • tiimi ja sidosryhmät: tiimin jäsenet, ohjaajat, jne.
  • projektin kulku: miten työskentely aloitettiin, millaisia vaiheita projektissa oli, millä aikataululla edettiin; tämän voi käsitellä esimerkiksi vaiheittain tai viikoittain; myös resurssien käyttö (mm. työtunnit) tähän
  • viestintä: miten järjestettiin, miten onnistui 
  • riskit: toteutuiko jokin etukäteen hahmotetuista riskeistä tai jokin yllättävä riski, miten tilanne korjattiin
  • testaus: käytettiinkö pelitestausta, vaikuttiko se kehitystuohon
  • lopputulos: miten ryhmä arvioi projektin lopputuotoksen
  • onnistumiset: missä asioissa ryhmä onnistui erityisen hyvin
  • kehitettävää: missä asioissa työskentelyä olisi voinut kehittää