Käsiteanalyysi

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 20. joulukuuta 2017, 09.12

Käsiteanalyysillä tarkoitetaan tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointia. Käsiteanalyysin lähtökohtana on tutkimuksen aihe, joka yleensä joko on tai sisältää tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä.

Käsiteanalyysi ja sen pohjalta tehtävä oman tutkimuksen käsitteellinen kontekstointi on välttämätön tieteellinen taito. Käsitteen kontekstoinnissa kerrot tiedeyhteisölle, mitä tietty käsite sinun tutkimuksesi kontekstissa tarkoittaa. Esittelet tämän esimerkiksi opinnäytteesi johdanto-osassa, jossa määrittelet tutkimuksesi teoreettis-käsitteellisen taustan.

Käsiteanalyysin työkaluina käytät vähintään kahta lähdettä, joissa käsitettäsi on määritelty ja/tai käytetty mahdollisesti toisistaan poikkeavilla tavoilla, sekä käsite- eli miellekarttaa. Kartan avulla visuaalisesti ja hierarkkisesti jäsennät käsitteen erilaisia merkityksiä, sen mahdollisia synonyymejä sekä sitä, mihin asioihin ja muihin käsitteisiin se liittyy. 

Käsitekartta auttaa hahmottamaan asiayhteyksiä. Huomaat ehkä uusia kiinnostavia näkökulmia tai kysymyksiä aiheestasi eli tuotat itsellesi uutta ymmärrystä siitä. Samalla työstät terminologiaa, jolla toteutat tutkimustyön edellyttämän suunnitelmallisen tiedonhankinnan.

Opettelet käsiteanalyysin tekemistä erilaisilla tutkimustaitoihin liittyvillä kursseilla, kuten kielikeskuksen kirjoitusviestinnän kursseilla.