Kirjallisuuskatsaus

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 18. kesäkuuta 2019, 10.05

Kirjallisuuskatsaukseksi (review tai meta-analysis) kutsutaan artikkelia tai tutkimuksen osaa, jossa kirjoittaja käy analyyttisesti ja arvioiden läpi omaan aihepiiriinsä ja tutkimusongelmiinsa liittyvää keskeisintä aikaisempaa tutkimusta ja tieteellistä kirjallisuutta. Aiempi tutkimus käsitteistöineen, tutkimusongelmineen, metodi- ja lähdevalintoineen toimii uuden tutkimuksen tienviittana ja referenssinä, ja on välttämätön oman näkökulman ja tutkimuksen merkityksen perustelemisessa. 

Kyse on siitä teoreettisesta kehikosta tai perustasta, jonka kanssa vuoropuhelussa teet työsi. Kirjallisuuskatsauksen sijaan voidaankin puhua tutkimuskirjallisuuteen tukeutuvasta teoriataustasta tai työn teoreettisesta viitekehyksestä.

Taustalla vaikuttavat oman tieteenalasi yleisemmät teoreettiset ajattelumallit sekä tapa asettaa tutkimuskysymykset ja siten myös metodologiset toimintatavat. Arvioimalla, vertailemalla ja kommentoimalla aiempaa tutkimusta asemoit oman tutkimuksesi oman tieteenalasi ja aihealueesi tutkimuskenttään.

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimusmenetelmää tai sillä tehtyä kirjallisuuskatsausta. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tiedonhankintaa ohjaava tarkka kriteeristö ja tutkimusprosessin huolellinen dokumentointi ovat tärkeä osa tutkimusta.

Voit aloittaa kirjallisuuskatsauksen kokoamisen jo heti aiheeseen tutustumisvaiheessa, mutta huomaa, että kaikki se aineisto, joka on tutustumiseen käyttökelpoista ja voi johdatella sinua eteenpäin, ei sovellu osaksi työsi teoriataustaa. Kirjastotuutorin 2. osiossa opiskelet tarkemmin, miten osaat valita tieteellisiä ja luotettavia lähteitä.