Kirjallisuuskatsaus

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos torstai 21. marraskuuta 2019, 09.07

Kirjallisuuskatsaukseksi (review tai meta-analysis) kutsutaan artikkelia tai tutkimuksen osaa, jossa kirjoittaja käy analyyttisesti ja arvioiden läpi omaan aiheeseensa ja tutkimusongelmiinsa liittyvää keskeisintä aikaisempaa tutkimusta ja tieteellistä kirjallisuutta. Aiempi tutkimus käsitteistöineen, tutkimusongelmineen, metodi- ja lähdevalintoineen toimii uuden tutkimuksen tienviittana, ja on välttämätön oman näkökulman ja tutkimuksen merkityksen perustelemisessa.

Kyse on siitä teoreettisesta kehikosta tai perustasta, jonka kanssa vuoropuhelussa teet työsi. Kirjallisuuskatsauksen sijaan voidaankin puhua tutkimuskirjallisuuteen tukeutuvasta teoriataustasta tai työn teoreettisesta viitekehyksestä. Taustalla vaikuttavat oman tieteenalasi yleisemmät teoreettiset ajattelumallit sekä tapa asettaa tutkimuskysymykset ja siten myös metodologiset toimintatavat. Arvioimalla, vertailemalla ja kommentoimalla aiempaa tutkimusta asemoit oman tutkimuksesi oman tieteenalasi ja aihealueesi tutkimuskenttään.

Tietokannoista voi yleensä hakea kirjallisuuskatsauksia: joissain tietokannoissa haun rajausvaihtoehdoissa on tarjolla "review" tms. Sanat review OR meta-analysis voi laittaa myös hakusanoiksi oman aiheen hakusanojen kanssa. 

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimusmenetelmää tai sillä tehtyä kirjallisuuskatsausta. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tiedonhankintaa ohjaava tarkka kriteeristö ja tutkimusprosessin huolellinen dokumentointi ovat tärkeä osa tutkimusta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen osana tehtävä systemaattinen tiedonhaku ovat tieteellinen työtapa, jossa tiedonhaun prosessi dokumentoidaan ja kuvataan tekstissä. Tiedonhaussa saatetaan pyrkiä määrittelemään yksi hakulause, jolla haetaan eri tietokannoista, samoilla rajauksilla (esim. tietyt julkaisuvuodet). 

Voit aloittaa kirjallisuuskatsauksen kokoamisen jo heti aiheeseen tutustumisvaiheessa, mutta huomaa, että kaikki ne lähteet, jotka ovat tutustumiseen käyttökelpoisia ja voivat johdatella sinua eteenpäin, eivät välttämättä sovellu osaksi työsi teoriataustaa. Kirjastotuutorin 2. osiossa opiskelet tarkemmin, miten osaat valita tieteellisiä ja luotettavia lähteitä.