Käsiteanalyysi

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 21. toukokuuta 2019, 13.22

Käsiteanalyysillä tarkoitetaan tutkimuksen kannalta keskeisten käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointia. Käsiteanalyysin lähtökohtana on tutkimuksen aihe, joka yleensä joko on tai sisältää tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä.

Käsiteanalyysi ja sen pohjalta tehtävä oman tutkimuksen käsitteellinen kontekstointi on välttämätön tieteellinen taito. Käsitteen kontekstoinnissa kerrot tiedeyhteisölle, mitä tietty käsite sinun tutkimuksesi kontekstissa tarkoittaa. Esittelet tämän esimerkiksi opinnäytteesi johdanto-osassa, jossa määrittelet tutkimuksesi teoreettis-käsitteellisen taustan.

Käsiteanalyysin työkaluina käytät vähintään kahta lähdettä, joissa käsitettäsi on määritelty ja/tai käytetty mahdollisesti toisistaan poikkeavilla tavoilla, sekä käsite- eli miellekarttaa. Kartan avulla visuaalisesti ja hierarkkisesti jäsennät käsitteen erilaisia merkityksiä, sen mahdollisia synonyymejä sekä sitä, mihin asioihin ja muihin käsitteisiin se liittyy. 

Käsitekartta auttaa hahmottamaan asiayhteyksiä. Huomaat ehkä uusia kiinnostavia näkökulmia tai kysymyksiä aiheestasi eli tuotat itsellesi uutta ymmärrystä siitä. Samalla työstät terminologiaa, jolla toteutat tutkimustyön edellyttämän suunnitelmallisen tiedonhankinnan.

Opettelet käsiteanalyysin tekemistä erilaisilla tutkimustaitoihin liittyvillä kursseilla, kuten kielikeskuksen kirjoitusviestinnän kursseilla.

 

Videolla Miten ne hakusanat keksitään? (4 min) opit, miten voit tehdä aiheestasi käsiteanalyysiä ja pohtia hakutermejä. Videon teemoja ovat aiheen rajaaminen, tutkimuskysymykset, keskeiset käsitteet ja käsitteiden kontekstuaalisuus. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)


"Käsitteet ovat kiehtovia asioita: ne kätkevät sisäänsä kokonaisia maailmoja. Käsitteiden tutkiminen piirtää nämä maailmat näkyviin - hitaasti ja vaivalloisesti, mutta usein myös palkitsevasti." Jussi A. Saarinen (2015) Lectio Praecursoria