Käsiteanalyysi

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 20. tammikuuta 2020, 14.35

Käsiteanalyysillä tarkoitetaan tutkimuksen keskeisten käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointia. Käsiteanalyysin lähtökohtana on tutkimuksen aihe. Usein aihe sisältää tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä.

Esimerkkiaihe: opiskelijoiden ajanhallintataidot
Keskeiset käsitteet: opiskelijat, ajanhallintataidot, students, time management skills

Käsiteanalyysi ja sen pohjalta tehtävä oman tutkimuksen käsitteellinen kontekstointi on välttämätön tieteellinen taito. Käsitteen kontekstoinnissa kerrot tiedeyhteisölle, mitä tietty käsite sinun tutkimuksesi kontekstissa tarkoittaa. Esittelet tämän esimerkiksi opinnäytteesi johdanto-osassa, jossa määrittelet tutkimuksesi teoreettisen ja käsitteellisen taustan.

Käsiteanalyysin työkaluina käytät vähintään kahta lähdettä, joissa käsitettäsi on määritelty ja/tai käytetty mahdollisesti toisistaan poikkeavilla tavoilla. Opettelet käsiteanalyysin tekemistä erilaisilla tutkimustaitoihin liittyvillä kursseilla, kuten MOVIn tieteellisen kirjoittamisen kursseilla.

Käsiteanalyysin apuna kannattaa käyttää miellekarttaa. Kartan avulla jäsennät visuaalisesti ja hierarkkisesti käsitteen erilaisia merkityksiä, sen mahdollisia synonyymejä sekä sitä, mihin muihin käsitteisiin se liittyy. Miellekartta auttaa hahmottamaan asiayhteyksiä. Huomaat ehkä uusia kiinnostavia näkökulmia tai kysymyksiä aiheestasi eli tuotat itsellesi uutta ymmärrystä siitä.

Miellekartan avulla työstät samalla terminologiaa, jolla toteutat tutkimustyön edellyttämän suunnitelmallisen tiedonhankinnan. Onnistuneen tiedonhankinnan hakutermeiksi tarvitaan yleensä muutakin kuin yksi tai kaksi keskeistä käsitettä. Hakutermien työstämistä jatketaan seuraavalla sivulla Hakutermit ja hakustrategiat.

Videolla Miten ne hakusanat keksitään? (4 min) opit, miten voit tehdä aiheestasi käsiteanalyysiä ja pohtia hakutermejä. Videon teemoja ovat aiheen rajaaminen, tutkimuskysymykset, keskeiset käsitteet ja käsitteiden kontekstuaalisuus. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)


"Käsitteet ovat kiehtovia asioita: ne kätkevät sisäänsä kokonaisia maailmoja. Käsitteiden tutkiminen piirtää nämä maailmat näkyviin - hitaasti ja vaivalloisesti, mutta usein myös palkitsevasti." Jussi A. Saarinen (2015) Lectio Praecursoria