Tutkimusaineistojen käyttöoikeudet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.46

Tarkista ensin, onko saatavilla valmiita tutkimusaineistoja esimerkiksi Tietoarkiston tai Kielipankin kautta.

Muista, että henkilötietoja (ks. alla) sisältäviä tutkimusaineistoja on lupa tallentaa ainoastaan yliopiston suojatulle U-asemalle!

EU:n tietosuoja-asetus tulee korvaamaan nykyisen henkilötietolain. Tietosuoja-asetusta tullaan täydentämään kansallisella lailla. Tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen. Lue lisää Tietosuojavaltuutetun sivuilta tai tutustu tietosuoja-asetuksen artikloihin.

Jos päädyt keräämään oman tutkimusaineiston, selvitä yhdessä ohjaajasi kanssa ennen aineistonkeruun aloittamista seuraavat asiat Jyväskylän yliopiston säännöksistä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sivustolta:

Tutkimuksen eettiset periaatteet

Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteellisessä tutkimuksessa tutkittaville mahdollisesti koituvien haittojen tai riskien osalta:

Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste tiedoista, jotka kerätään ihmisiltä tutkimustarkoituksiin ja sisältävät tutkittavia identifioivia henkilötietoja:

 • Tarvitseeko tutkimuksesi tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen?
  • EU:n tietosuojalain myötä siirrytään rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuteen. Rekisterinpitäjä vastaa muun muassa tietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta, minimoinnista ja oikeasuhtaisuudesta. Käytäntö tarkentuu kansallisen lainsäädännön myötä.
 • Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. (Henkilötietolaki / HetiL 3 §)
  • EU:n tietosuoja-asetuksessa henkilötiedoksi määritellään ”kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot (esim. nimi, henkilötunnus, kuva, biometrinen tai geneettinen tieto)”
  • Tietoarkiston EU:n uutta tietosuoja-asetusta vastamaan päivitetyt henkilötietojen tunnisteellisuutta ja anonymisointia koskevat ohjeet. Anonymisointi on yksi asetuksessa mainittu mahdollisuus avata aineistot jatkokäyttäjille.
 • Arkaluonteiset tiedot: Henkilötietolain mukaan arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. (HetiL 11 §)
  • EU:n tietosuojalaissa puhutaan arkaluontoisten tietojen sijaan "erityisistä henkilötietoryhmistä".

Tutkimusasetelmaan ja -menetelmiin liittyvät asiat:

 • Rekrytointiprosessin kuvaaminen on usein jo osa saatekirjettäsi tutkittaville, mutta viimeistään kirjaat sen työhösi. Tee se siis avoimesti ja harkiten.
 • Suostumusten ja lupien kysyminen on osa saatekirjettäsi tutkittaville.
 • Suostumukset ja luvat koskevat muun muassa,
  • mitä tietoja olet keräämässä.
  • mihin tarkoitukseen keräät kyseisiä tietoja.
  • mitä mahdollista jatkokäyttöä kerätyillä tiedoilla on, käytätpä niitä vain itse toisessa julkaisussasi tai kun tarkoitus on tallentaa ne johonkin arkistoon myös muiden tutkijoiden käyttettäviksi.

Aineistot, joita voit käyttää pyytämällä käyttöluvan:

 • Julkisiin arkistoihin, kuten Tietoarkisto ja Kielipankki, kerätyt aineistot; yksinkertaiset ja selkeät lupakäytännöt.
 • Yksityiset arkistot ja vastaavat sekä esimerkiksi some-aineistot.
  • Tarkista aina tuottajan käyttöehdot, esim. Facebookin osalta hankala ja jatkuvasti muuttuva tilanne.
  • Lisäksi pyydä aina esimerkiksi Facebookin tai keskustelupalstojen aineistojen osalta aineistoa kirjoittavien henkilöiden lupa heidän kirjoitustensa käyttämiseen tutkimustarkoituksiisi.
   • Saatat syyllistyä tietosuojarikkomukseen, mikäli keräät tunnisteellisia tai välillisesti tunnistettavia henkilötietoja ihmisen sitä tietämättä.
  • Huomaa, että tutkimusaineistosi saattaa olla jo valmiiksi arkistoituna.
   • Esimerkiksi Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset ovat aivan laillisesti saatavilla Kielipankin kautta.

Tutkimusaineistojen hallinnan periaatteet

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tässä laajasti kaikkea, mitä syntyy tutkimusprosessin aikana.

Tutkimusaineistojen elinkaari:

 •  Aineistojen tutkimus- ja käyttölupien lisäksi varmista ohjaajaltasi tutkimusaineistollesi tietoturvallinen säilytyspaikka.
  • Esimerkiksi pilvipalvelut eivät ole sellaisia, jos käytät tunnisteellisia tai välillisesti tunnisteellisia henkilötietoja.
  • Muista, että henkilötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja on lupa tallentaa ainoastaan yliopiston suojatulle U-asemalle!

Jos teet tutkimusta ryhmässä tai hankkeessa:

 • Selvitä omat oikeutesi ja velvollisuutesi esimerkiksi tutkimusaineistojen käytön suhteen.
 • Huomioi myös julkaisueettiset periaatteet.
  • Nekin määrittävät ryhmäläisten oikeuksia, esimerkkinä nimien kirjoitusjärjestys.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: