Tiedonhankintasuunnitelma

tekijä: Johanna Tuulia Kinnunen Viimeisin muutos torstai 14. kesäkuuta 2018, 15.41

 TIEDONHANKINTASUUNNITELMA

Tiedonhankintasuunnitelman avulla saat käsityksen tieteellisen tiedonhankinnan vaiheista ja tutustut oman tieteenalasi keskeisiin tiedonlähteisiin. Tiedonhankintasuunnitelmassa on erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä. 

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet

 

Ryhmän tieteenala tai opintosuunta

 

Tavoitteet: Valitkaa ryhmän yhteisiksi tavoitteiksi 3 osaamistavoitetta, jotka ovat erityisen tärkeitä juuri teille (kopioi ja liitä vastaukseen). Tehtävän lopussa arvioitte tavoitteiden toteutumista.

  • Hahmotan arkitiedon ja tutkimustiedon erot
  • Osaan muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
  • Tiedän, miten aiheeseen liittyvät termit yhdistetään hakulauseeksi
  • Tunnen tieteenalani julkaisukäytännöt
  • Tiedän, mistä voin hakea tieteellisiä artikkeleita
  • Osaan tehdä tiedonhakuja oman tieteenalani keskeisissä tietokannoissa
  • Osaan arvioida ja muokata saamiani hakutuloksia
  • Tiedän, miten lähteitä voi tallentaa ja ymmärrän RefWorks-ohjelman idean
  • Ymmärrän lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

 

 

OSIO A

1. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

Tiedonlähteet eri tarpeisiin
Aihe avainkäsitteiksi

Valitkaa kiinnostuksenne mukaan oma tutkimusaihe
TAI
Tutustukaa opintosuuntanne keskeisiin tutkimusaiheisiin esim. yliopiston sivuilla ja valitkaa niistä harjoitusaihe.

 

 

Kun tutustutte aiheeseenne, mitä tiedonlähteitä käytätte? Kirjoittakaa alle esimerkiksi käyttämänne tietokannan nimi. Aiheeseen tutustumisen tavoitteena on luoda yleiskuva aiheesta ja perehtyä aiheeseen liittyvään käsitteistöön. Jos löydätte osuvia käsitteitä, kirjatkaa ne itsellenne muistiin tulevaa hakusanatehtävää varten. 

Aiheeseen tutustumisen jälkeen miettikää, mihin näkökulmiin keskitytte ja mitä haluatte kysyä aiheeltanne. Muotoilkaa tutkimuskysymykset: pääkysymys ja mahdolliset tarkentavat kysymykset. Muistakaa tutkimuskysymysten muoto.

 

 

2. HAKUSANAT JA HAKULAUSEET

Hakusanat

Tehkää miellekartta! Miellekartan voi tehdä paperille tai voitte käyttää mind map -työkaluja, esimerkiksi https://bubbl.us/. Muodostakaa aiheestanne hakusanoja: ideana on pilkkoa aihe näkökulmiksi ja niitä kuvaaviksi termeiksi, jotka jäsentelette miellekartan avulla. Laita miellekartan keskiöön tutkimusaiheesi ja jäsentele ympärille eri näkökulmiin liittyviä hakusanoja.

Lisätkää miellekarttaan aluksi omia hakusanoja suomeksi ja englanniksi esimerkiksi 1. osion tehtävistä. Käyttäkää apuna sanakirjoja, esim. MOT ja tieteenalan omat sanakirjat (encyclopedias yms).


 

Täydentäkää miellekarttaa asiasanoilla suomeksi ja englanniksi! Nimetkää alle käyttämänne asiasanastot, esimerkiksi YSO ja tieteenalan oma asiasanasto (thesaurus yms).


 

Lisätkää liitteeksi tekemänne miellekartta. Miellekartan voi tehdä paperille tai vaihtoehtoisesti voitte käyttää mind map -työkaluja, esimerkiksi https://bubbl.us/.

 

Hakulauseet

Muodostakaa edellisessä tehtävässä työstämistänne hakusanoista vähintään kaksi hakulausetta.  Hakulauseessa yhdistätte aiheen eri näkökulmat yhteen hakuun. Käyttäkää monipuolisesti operaattoreita, fraasimerkkejä ja katkaisumerkkiä.

 
3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT

Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot

Mainitkaa 2-3 tiedonlähdettä, joista löydätte tietoa tutkimusmenetelmistä.

 

Mainitkaa 2-3 tiedonlähdettä, joista löydätte valmiita tutkimusaineistoja. HUOM. Varmistakaa Kirjastotuutorista, että ymmärrätte, mitä tutkimusaineistoilla tarkoitetaan (ei sama asia kuin lähteet).OSIO B

4. HAE TIETOA

Tieteenalasi julkaisukäytännöt

Mitkä ovat 2-3 tyypillisintä julkaisutyyppiä tieteenalallanne eli missä muodossa julkaistua tietoa tarvitsette? Merkitkää tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi.

 

 
Avoin tiede ja tutkimus
Hae kirjoja
Hae lehtiä ja artikkeleita

Mainitkaa 1–3 oman tieteenalanne keskeistä tieteellistä tiedonlähdettä erikseen jokaiselle mainitsemallenne julkaisutyypille, eli 1–3 tietokantaa per julkaisutyyppi. Merkitkää edelleen tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi. Merkitkää tiedonlähteen nimen perään tunnus OA, jos kyseessä on tietokanta, joka sisältää pelkästään open access -materiaalia. HUOM! Löydät oman tieteenalasi tietokannat Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -osiosta (valitse sivulla vasemmalta tieteenala, joka on lähinnä omaasi).

 
 

Kokeilkaa hakua työstämillänne hakulauseilla yhdessä edellä mainitsemistanne tärkeimmän julkaisutyypin tiedonlähteistä (useimmiten oman tieteenalan kansainvälinen tietokanta). Mitä tietokantaa käytitte? Mikä hakulause toimi siinä parhaiten?

 

 

Arvioikaa valitsemanne tiedonlähteen käyttökelpoisuutta oman aiheenne kannalta (lyhyt perustelu).

 

 
Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä

Mainitkaa 3-5 tekijää, joiden perusteella voitte arvioida lähteen tieteellisyyttä.

 

 


5. HAKUTULOKSEN MUOKKAAMINEN

Paranna hakutulostasi

Kokeilkaa edellisessä tehtävässä valitsemassanne tiedonlähteessä erilaisia strategioita, joilla voitte parantaa hakutulosta.

Miten hakua kannattaa muokata, jos hakutulokset ovat aiheen vierestä?

 

 


Miten hakua kannattaa muokata, jos saa liikaa tuloksia?

 

 


Miten hakua kannattaa muokata, jos saa hyvin vähän tuloksia?

 

 


6. LÄHTEET JA VIITTAAMINEN
Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet
Älä sorru tieteelliseen vilppiin
Merkitse oikein lähteet ja viitteet

Mitkä tiedot tieteellisestä lehtiartikkelista on mainittava lähdeluettelossa? Kuten tekijän nimi jne.

 

 

Antakaa esimerkki siitä, miltä tieteellinen lehtiartikkeliviite näyttää lähdeluettelossa eli kirjoittakaa kokonainen viite sellaisena kuin kirjoittaisitte sen lähdeluetteloon.

 

 

Mitä viitteidenhallintaohjelmaa tai -tapaa aiotte käyttää opinnäytteissänne?

 

 

ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
Antakaa ryhmällenne yhteinen arvosana (1-5) ja perustelkaa se. Saavutitteko asettamanne tavoitteet? Missä onnistuitte, mikä jäi epäselväksi?