Tiedonhankintasuunnitelma

tekijä: Johanna Tuulia Kinnunen Viimeisin muutos torstai 16. tammikuuta 2020, 09.58

TIEDONHANKINTASUUNNITELMA

Tiedonhankintasuunnitelmassa on erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, joihin vastaamalla saat käsityksen tieteellisen tiedonhankinnan vaiheista ja tutustut oman tieteenalasi keskeisiin tiedonlähteisiin. Kysymysten yhteydessä on linkit Kirjastotuutoriin sivuille, joilla asiaa käsitellään. Ideana on perehtyä huolellisesti Kirjastotuutoriin ja vastata lyhyesti Tuutorin pohjalta.

 

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet

 

 

Ryhmän tieteenala tai opintosuunta


 

Tavoitteet
Valitkaa ryhmän yhteisiksi tavoitteiksi 3 osaamistavoitetta (kopioi ja liitä vastaukseen).
Osion B lopussa arvioitte tavoitteiden toteutumista.

  1. Hahmotan arkitiedon ja tutkimustiedon eron
  2. Osaan muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
  3. Osaan muodostaa toimivia hakulauseita
  4. Tunnen tieteenalani julkaisukäytännöt
  5.  Tiedän, miten voin hakea tieteellisiä artikkeleita
  6. Osaan tehdä tiedonhakuja oman tieteenalani keskeisissä tietokannoissa
  7. Osaan arvioida ja muokata saamiani hakutuloksia
  8. Ymmärrän RefWorks-ohjelman idean
  9. Ymmärrän lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

 

 

Millaisia tunteita ja ajatuksia tehtävä herättää sinussa?


OSIO A

1. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

Tiedonlähteet eri tarpeisiin
Tutustu aiheeseesi

Valitkaa kiinnostuksenne mukaan oma tutkimusaihe
TAI
Tutustukaa opintosuuntanne tutkimusaiheisiin yliopiston sivuilla ja valitkaa harjoitusaihe.

Aihe:Kun haluatte taustatietoa aiheesta, mitä tietokantoja tai muita tiedonlähteitä käytätte? Nimetkää käyttämänne tiedonlähteet (vähintään kaksi, esim. JYKDOK).

Tiedonlähteet:
Millaista alustavaa tietoa tarvitsette, jotta voitte rajata aihettanne? Kokeilkaa etsiä muutama alustava lähde, jotka antavat yleiskuvan aiheesta. Kirjatkaa lähteistä löytyviä käsitteitä muistiin hakusanatehtävää varten.

Millaista tietoa tarvitsen: 

Mihin näkökulmiin keskitytte ja mitä haluatte kysyä aiheeltanne? Muotoilkaa tutkimuskysymykset: pääkysymys ja mahdolliset tarkentavat kysymykset. Muistakaa tutkimuskysymysten muoto.

Tutkimuskysymykset:

 

2. HAKUSANAT JA HAKULAUSEET

Hakusanat

Tehkää miellekartta paperille tai mind map -työkalulla, esim. Mindmap Maker tai Mindmup. Laittakaa aihe ja aiheen osat miellekartan keskelle. Ryhmitelkää aiheen osien ympärille vaihtoehtoisia tai teemaan liittyviä hakusanoja. Voit tehdä miellekartan sijaan myös jäsennellyn listan. Ideana on pilkkoa aihe osiin ja löytää aiheen osille hakusanavaihtoehtoja.

a) Lisätkää miellekarttaan omia hakusanoja englanniksi. Kertokaa, mitä apuvälineitä käytitte, esim. MOT-sanakirjat ja hakuteokset. Vinkkejä: Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Apuvälineet:

 

 

b) Täydentäkää miellekarttaa asiasanoilla englanniksi ja suomeksi! Kertokaa, mitä asiasanastoja käytitte, esimerkiksi YSO ja tieteenalan asiasanasto. Vinkkejä: Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Asiasanastot:

 

 

c) Liitä kuva miellekartasta. Tarkistakaa, että olette löytäneet keskeisille käsitteille vaihtoehtoja.

Miellekartta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakulauseet

Muodostakaa miellekartan hakusanoista vähintään kaksi erityyppistä hakulausetta. Käyttäkää operaattoreita, fraasimerkkejä ja katkaisumerkkiä. Muistakaa tutkimuskysymyksenne. Hakulause yhdistää aiheen keskeiset hakusanat ja niiden vaihtoehdot yhteen hakuun.

 Hakulauseet:

 

 3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT

Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot

Mainitkaa 2–3 tietokantaa tai muuta tiedonlähdettä, joista löydätte tietoa tutkimusmenetelmistä.


 

OSIO B

4. HAE TIETOA

Tieteenalasi julkaisukäytännöt

Mitkä ovat 2–3 tyypillisintä julkaisutyyppiä tieteenalallanne? Merkitkää tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi.

Julkaisutyypit:
 

 
Avoimet tieteelliset julkaisut
Hae kirjoja
Hae lehtiä ja artikkeleita

Mistä tietokannoista löydätte lähteitä? Merkitkää tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi ja mainitkaa 1–3 oman tieteenalanne keskeistä tieteellistä tietokantaa per julkaisutyyppi.

Löydät oman tieteenalasi tietokannat Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -osiosta.

 

 

 Kokeilkaa hakua työstämillänne hakulauseilla oman tieteenalanne tieteellisessä tietokannassa. Mitä tietokantaa käytitte? Mikä hakulause toimi parhaiten, muokkasitteko hakulauseita? Löysittekö relevantteja lähteitä?

 

 

 

 

Arvioikaa valitsemanne tietokannan käyttökelpoisuutta oman aiheenne kannalta.

  

 
Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä

Mainitkaa 3–5 tekijää, joiden perusteella voitte arvioida lähteen tieteellisyyttä.

 

 

 

 

5. HAKUTULOKSEN MUOKKAAMINEN

Paranna hakutulostasi

Kokeilkaa valitsemassanne tietokannassa strategioita, joilla voitte muokata hakutulosta.

Jos hakutulokset ovat aiheen vierestä, voin…

 

 

 

Jos saan liikaa tuloksia, voin…

 


 

 

Jos saan hyvin vähän tuloksia, voin…

 

 


 

6. LÄHTEET JA VIITTAAMINEN

Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet
Älä sorru tieteelliseen vilppiin
Merkitse oikein lähteet ja viitteet

Mitkä tiedot tieteellisestä lehtiartikkelista on mainittava lähdeluettelossa? Esim. tekijän nimi jne.

 

 

Miltä tieteellinen lehtiartikkeliviite näyttää lähdeluettelossa? Kirjoittakaa kokonainen viite sellaisena kuin kirjoittaisitte sen lähdeluetteloon.

 

 

Mitä viitteidenhallintaohjelmaa tai -tapaa aiotte käyttää opinnäytteissänne? Miksi?

 

 

 

 

Antakaa ryhmällenne yhteinen arvosana (1–5) ja perustelkaa se. Saavutitteko asettamanne tavoitteet? Missä onnistuitte, mikä jäi epäselväksi?