Hakutermit ja hakustrategiat

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos perjantai 16. maaliskuuta 2018, 15.00

Hakutermit

Hakutermillä tarkoitetaan mitä hyvänsä sanaa, jolla haet tietoa. Hakutermit ovat tie kiinnostavien ja relevanttien lähteiden äärelle. Olet toivottavasti jo aloittanut mahdollisten hakutermien keräämisen esimerkiksi miellekarttaan. Hakutermit perustuvat aiheestasi tehtyyn käsiteanalyysiin.

Esimerkki 1
Esimerkiksi jos aiheesi olisi ilmastonmuutoksen vaikutukset hyönteislajeihin ja tutkimuskysymyksesi "Miten ilmastonmuutos vaikuttaa hyönteislajeihin", voisit pilkkoa aiheesi käsitteiksi ilmastonmuutos ja hyönteiset. Nämä olisivat aiheesi kaksi näkökulmaa. Kun otat mukaan englanninkieliset termit, aiheesi käsitteistä johdettuja hakutermejä olisivat siis esim. ilmastonmuutos, climate change, hyönteiset, insects.
Seuraavaksi lähtisit miettimään miellekartan avulla vaihtoehtoisia termejä, synonyymejä, laajempia käsitteitä ja alakäsitteitä. Muista edelleen ottaa mukaan englanninkieliset termit! Huomaa, että yleisiä, itse aiheen ytimeen liittymättömiä sanoja ei kannata käyttää hakusanoina, esim. "vaikutukset" tai "merkitykset".

Esimerkki 2
Osa hakutermeistä on yleensä helposti johdettavissa aiheestasi tai tutkimuskysymyksistäsi. Osa hakutermeistä on ikään kuin aiheesi pinnan alla. Esimerkiksi jos aiheesi olisi työyhteisöön kiinnittymisen vaikutukset työhyvinvointiin, joutuisit muun muassa miettimään, mitä on kiinnittyminen englanniksi. Kiinnittymisen suora käännös esimerkiksi MOT-sanakirjassa on adhesion ja attachment. Näistä kumpikaan ei tarkoita kiinnittymistä tässä tarkoitetussa kuvainnollisessa merkityksessä. Lähdet kuitenkin kokeilemaan hakujen tekemistä. Alustavien hakujen kautta löytäisit sanat engagement tai commitment. Jos tarkastellaan kiinnittymisen näkökulmaa laajemmin, kysymys voisi olla myös käsitteestä organizational commitment ja edelleen laajemmin kyseessä on työhön liittyvä psykologinen sopimus. Tässä esimerkissä käsitteitä organizational commitment tai psykologinen sopimus ei välttämättä voi suoraan johtaa tutkimusaiheesta. Aiheen pinnan alla oleviin käsitteisiin on mahdollista päästä käsiksi esimerkiksi kokeilevien tiedonhakujen ja asiasanastojen avulla.

Aihe ja tutkimuskysymykset > käsitteet > hakutermit

 

Muistathan, että käsitteiden kontekstuaaliset merkitykset ja keskinäiset suhteet ovat tieteellisessä tiedonmuodostuksessa tärkeitä. Konteksti tarkoittaa taustaa tai yhteyttä. Esimerkiksi eri tieteenaloilla sama sana saattaa tarkoittaa eri asioita. Toisaalta samasta asiasta voidaan puhua eri käsitteillä riippuen siitä, mistä tutkimusperinteestä käsin asiaa lähestytään.

Hakutermit voidaan jakaa aiheen luonnollisen kielen sanoihin (sanahaku) ja asiasanoihin (asiasanahaku). Molempia kannattaa kokeilla tiedonhaussa. Erilaisia apuvälineitä hakutermien työstämiseen ovat sanakirjat (esim. MOT-sanakirjat) ja asiasanastot (esim. YSO).

Luonnollisen kielen sanat

Kokeile tiedonhaussa aiheesi peruskäsitteitä ja muita hakutermejä, joita ideoit miellekarttaasi. Käytä näitä hakutermejä esimerkiksi tavallisessa perushaussa. Jos hakutuloksissasi on täysosumia, poimi näiden lähteiden tiedoista julkaisussa käytetyt asiasanat, ja muokkaa hakuasi niiden avulla. Muista täydentää miellekarttaasi tiedonhankinnan edetessä!

Asiasanat ja asiasanastot

Asiasanat ovat termejä, joilla julkaisujen sisältö kuvaillaan tietokantoihin. Ne sisältävät tieteenalan keskeistä sanastoa. Asiasanat on koottu asiasanastoiksi, joista voit etsiä omia hakutermejäsi vastaavia tai niihin liittyviä asiasanoja. Asiasanastoissa näet myös käsitteiden hierarkian: laajemmat ja suppeamman termit, sekä synonyymit.

Kotimaiset tietokannat käyttävät yhteistä suomenkielistä YSA-asiasanastoa, myös vaikka kuvailtava aineisto olisi muunkielinen. Poikkeuksena kansainväliset e-kirjat, joiden sisältö on kuvailtu vain englanniksi.

YSO-sanastosta löydät suomenkieliset YSA-asiasanat sekä niiden englanninkieliset käännökset!

Englanninkielisistä tietokannoista asiasanat löytyvät esimerkiksi kohdista Thesaurus, Subject Terms tai Subjects. Huomaa, että eri tietokannoilla on omat asiasanastonsa, joten yhden tietokannan asiasanat eivät välttämättä ole asiasanoja toisessa tietokannassa. Joskus sanasto löytyy tietokannasta muutaman mutkan takaa, esim: Historical Abstracts -tietokanta > Indexes > Browse an Index > Subject Terms

Tietokantojen omista sanastoista löydät usein tieteenalasi keskeiset asiasanat.

Tietokannoista löytyvien asiasanastojen lisäksi on olemassa erillisiä sanastoja, esimerkiksi:

Terveystieteet ja liikunta
FinMeSH-asiasanasto, Hoidokki, Liikuntabiologian sanasto, MeSH Browser

Kasvatustieteet
European Education Thesaurus
Opetushallinnon sanasto (Opetusalan sanastoa suomi-englanti)

Viestintä
Mediasanasto ja Puheviestinnän sanasto

Filosofia
Stanford Encyclopedia of Philosophy

Tieteenalojen yhteisiä (asia)sanastoja

Videolla Asiasanastot ja thesaurukset (2 min 26 s) kerrotaan, kuinka asiasanastoja voi käyttää hakutermien työstämisessä ja tiedonhaussa. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)

Esimerkki 1: Asiasanojen etsiminen YSOsta

Kun haet asiasanoja, käyttämäsi käsitteet tuottavat joskus täysosumia, jotka voit ottaa käyttöön sellaisinaan. Joskus joudut pilkkomaan aihettasi osiin. Esimerkiksi jos haluaisit hakea tietoa aiheesta cultural adaptation ja haluat löytää aiheeseen liittyviä asiasanoja, voisit kokeilla YSOssa ensin hakua englanniksi cultural adaptation ja sitten suomeksi kulttuuriadaptaatio (huomaa kielen valinta). Kumpaakaan käsitettä ei kuitenkaan löydy. Pilkot käsitteen kahdeksi hakusanaksi kulttuuri ja adaptaatio. Molemmat sanat löytyvät erikseen asiasanoina. Adaptaatio-sanan kohdalla asiasanasto tosin ehdottaa sopeutuminen-käsitettä (adaptaatio > sopeutuminen). Sopeutuminen on siis sanaston asiasana, mutta molempia sanoja voisi käyttää hakusanoina. Samoin esimerkiksi health habits -käsitteelle ei löydy suoraan suomenkielistä vastinetta terveystottumukset, mutta terveys ja tottumukset löytyvät sanastosta erillisinä asiasanoina. Lue lisää


Esimerkki
2: Thesauruksen käyttö eräässä ProQuestin tietokannassa

  • Etsi aiheeseesi liittyviä asiasanoja tietokannan thesauruksesta
  • Voit poimia asiasanat tiedonhakua varten suoraan thesauruksesta ja hakea esim. artikkeita valitsemillasi asiasanoilla (Add to search).

Esimerkki tesauruksen käytöstä ABI/Inform Complete -tietokannassa


Esimerkki 3: Asiasanojen etsiminen kirjoista, artikkelista ja opinnäytteistä

Kun löydät hyvän lähteen, esimerkiksi kirjan tai artikkelin, katso, millä asiasanoilla lähde on kuvailtu. Käytä sitten asiasanalistasta löytämiäsi hyviä asiasanoja omassa tiedonhaussasi. Voit etsiä samoilla asiasanoilla kuvailtuja lähteitä suoraan tietokannassa, tai poimia asiasanoista itsellesi hyödylliset omia hakujasi varten.

Esimerkki 2: Artikkeli Preparing Early Childhood Educators for Global Education: The Implications of Prior Learning
on kuvailtu ERIC-tietokantaan esimerkiksi seuraavilla asiasanoilla:

Preservice Teacher Education, Early Childhood Education, Prior Learning, Cultural Pluralism, Beliefs

 


Hakustrategia

Hakustrategialla tarkoitetaan valintoja, erityisesti hakutermien ja niiden yhdistämisen suhteen, joiden mukaan päätät tehdä tiedonhakusi. Erityyppiset tiedonlähteet vaativat erilaista hakustrategiaa:

  • Mitä laaja-alaisempi tiedonlähde eli mitä enemmän hakupinta-alaa,  sitä yksityiskohtaisemmat hakutermit ja haun rajaukset. Esimerkkejä laaja-alaisista tiedonlähteistä ovat JYKDOK / Kansainväliset e-aineistot ja Google Scholar.
  • Mitä kapea-alaisempi tai aineistoistaan vähän tietoa sisältävä tiedonlähde eli mitä vähemmän hakupinta-alaa, sitä väljemmät hakutermit ja vähemmän rajauksia. Esimerkki kapea-alaisesta tiedonlähteestä on JYKDOK / Kotimaiset artikkelit (ARTO).
  • Hakupinta-ala tarkoittaa niitä julkaisun tietoja, joihin haun on mahdollista kohdistua. Laajapinta-alaisimmissa tietokannoissa haun voi kohdistaa kaikkeen, myös kokotekstiin (eli esimerkiksi kirjan sisältöön). Jos hakupinta-alaa on vähän, ainoat tiedot julkaisusta saattavat olla sen nimi, tekijä ja asiasanat.


Sanahaku vai asiasanahaku?

Tieteellisissä tietokannoissa voit pääsääntöisesti käyttää normaalin perushaun eli sanahaun lisäksi tarkempaa asiasanahakua, jossa hakutermeiksi käyvät vain asiasanat. Asiasanahaku tarkoittaa, että esimerkiksi kun kirjoitat hakutermejä hakulaatikkoon, valitset alasvetolaatikosta, että hakutermisi ovat asiasanoja. Tällöin tietokanta etsii sinulle vain ne artikkelit, joissa hakusanoina käyttämäsi asiasanat esiintyvät nimenomaan asiasanoina (subject terms). Tarkemmin sanahaun ja asiasanahaun eroista on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Sanahaku

Asiasanahaku

Mitä eroa?

Luonnollisen kielen sanoja, erikoistermistöä, lyhenteitä jne.

  • Muista kielisyys.
  • Asiasanat käyvät myös sanahakuun.

Lisää saatavan hakutuloksen kattavuutta.

Asiasanastojen eli tesaurusten termejä, joilla tietokantojen tekijät ovat kuvailleet kunkin aineiston pääsisällön.

  • Käytä asiasanahaussa vain näitä, ja aina sanastossa esitetyssä muodossa.
  • Asiasanahaku tarkoittaa, että käytät haussa asiasanoja ja kohdennat hakusi valitsemalla pudotusvalikosta (tietokannasta riippuen) esimerkiksi subject terms.

Lisää saatavan hakutuloksen tarkkuutta.

Mihin tietoihin haku kohdistuu? Aineistojen nimiin, asiasanoihin, tiivistelmiin yms. Aineistojen asiasanoihin.
Mitä hyötyä?

Voit käyttää kaikkia ajattelemiasi hakutermejä, myös niitä, joita et asiasanastoista löydä.

Voit yleensä käyttää katkaisua = jättää merkkijonosta pois sanan taivutuspäätteet. Katkaisumerkki on yleensä *, joissain kotimaisissa tiedonlähteissä ?, esimerkiksi gradu*. Tärkeää etenkin suomen kielellä haettaessa.

Haku kohdistuu pelkästään aineistojen keskeiseen sisältöön.

Saat melko varmasti hakutuloksia.

Asiasanastosta löydät myös uusia hakutermejä: laajempia, suppeampia, rinnakkaistermejä. Lisää ne miellekarttaasi!

Mihin sopii?

Alustavassa / kartoittavassa tiedonhaussa.

Aiheissa, jotka esim. uutuutensa tai erityisyytensä takia eivät löydy asiasanastoista.

Tarkoin rajatuissa tiedonlähteissä.

Tiedonlähteissä, joissa on hyvät hakutuloksen muokkaus/suodatusvälineet.

Tiedonlähteissä, jotka eivät käytä asiasanoitusta.

Hyvin yleisissä tai paljon tutkituissa aiheissa.

Kotimaisissa tietokannoissa, joissa yleensä ei ole tiivistelmiä eli hakupinta-alaa on vähän (= ainoat tiedot julkaisusta ovat esim. nimi, tekijä ja asiasanat).

HUOM! JYKDOK-hauissa ei ole mahdollisuutta varsinaiseen asiasanahakuun, mutta voit käyttää asiasanoja sanahaussa.

Laaja-alaisissa / monitieteisissä tiedonlähteissä, mikäli asiasanahaku on tarjolla.

Tiedonlähteissä, joissa on kehnot hakutuloksen muokkaus/suodatusvälineet.

Mistä löytyy? Ks. Tutustu aiheeseesi.

Kotimaiset tietokannat käyttävät yhteistä suomenkielistä YSA-asiasanastoa, vaikka kuvailtava aineisto olisi muunkielinen. Poikkeuksena kansainväliset e-kirjat.

Löydät YSAn JYKDOKin tietokantahaulla ja usein linkkinä tietokantojen pikaohjeista.

Kansainvälisissä tietokannoissa on yleensä omat asiasanastonsa, jotka löytyvät kohdista Thesaurus, Subject Terms, Subjects.

Huomaa, että yhden tietokannan asiasanat eivät siis välttämättä toimi toisessa!

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,