Hakutermit ja hakustrategiat

tekijä: eemakopo — Viimeisin muutos tiistai 14. kesäkuuta 2022, 15.18

Hakutermit

Hakutermillä tarkoitetaan mitä hyvänsä sanaa, jolla haet tietoa. Hakutermit ovat tie kiinnostavien ja relevanttien lähteiden äärelle. On tärkeää, että käytät haussa synonyymejä, sillä usein yhdesta asiasta voidaan puhua monella eri käsitteellä. Joskus osuvien hakutermien löytäminen voi olla haastavaa. Olet toivottavasti jo aloittanut mahdollisten hakutermien keräämisen esimerkiksi miellekarttaan. Hakutermit perustuvat aiheestasi tehtyyn käsiteanalyysiin. Hakutermejä ei keksitä pelkästään omasta päästä, vaan apuna kannattaa käyttää hakuteoksia, sanakirjoja ja asiasanastoja. Myös tutkimuskirjallisuus auttaa tarkentamaan ja valikoimaan käsitteitä hakutermeiksi.

Mistä löydän hakusanoja: sanakirjat, hakuteokset ja ensyklopediat, YSO, tietokantojen asiasanastot, kurssikirjat, tieteenalan perusteokset


Esimerkki 1
Jos aiheesi olisi ilmastonmuutosten vaikutukset hyönteislajeihin ja tutkimuskysymyksesi "Miten ilmastonmuutokset vaikuttavat hyönteislajeihin", voisit pilkkoa aiheesi käsitteiksi ilmastonmuutos ja hyönteislajit. Nämä olisivat aiheesi kaksi näkökulmaa. Kun otat mukaan englanninkieliset termit, aiheesi käsitteistä johdettuja hakutermejä olisivat ilmastonmuutos, climate change, hyönteiset, insects.
Seuraavaksi lähtisit miettimään miellekartan avulla vaihtoehtoisia termejä, synonyymejä, laajempia käsitteitä ja alakäsitteitä. Käyttäisit tässä apuna hakuteoksia, sanakirjoja ja asiasanastoja. Käsitteet kannattaa miettiä sekä suomeksi että englanniksi!

Huomaa, että yleisiä, itse aiheen ytimeen liittymättömiä sanoja EI kannata käyttää hakusanoina, esim. vaikutukset tai merkitykset.

Esimerkki 2

Osa hakutermeistä on helposti johdettavissa aiheestasi tai tutkimuskysymyksistäsi. Osa hakutermeistä on puolestaan ikään kuin aiheesi pinnan alla. Esimerkiksi jos aiheesi olisi työyhteisöön kiinnittymisen vaikutukset työhyvinvointiin, joutuisit miettimään, mitä on kiinnittyminen englanniksi. Kiinnittymisen suora käännös esimerkiksi MOT-sanakirjassa on adhesion ja attachment. Näistä kumpikaan ei tarkoita kiinnittymistä tässä tarkoitetussa kuvainnollisessa merkityksessä. Lähdet kuitenkin kokeilemaan hakua. Hakutulosten nimistä löytäisit sanat engagement tai commitment. Kokeilet näitä sanoja tietokannan asiasanastossa ja löydät käsitteet organizational commitment ja psychological contract. Aiheen pinnan alla oleviin käsitteisiin on mahdollista päästä käsiksi esimerkiksi kokeilevien tiedonhakujen ja asiasanastojen avulla.

Aihe > Tutkimuskysymykset > Käsitteet > Hakutermit

 

Haussa on tärkeää ottaa mukaan vaihtoehtoisia käsitteitä. Yhdestä asiasta voidaan puhua monella eri sanalla.

Esim. yhteisopettajuus, samanaikaisopetus, joint teaching, co-teaching, teaching together, cooperating teachers, teacher collaboration
Esim. koulun ja kodin yhteistyö, Parent Teacher Cooperation, Family School Relationship, Parent School Relationship

Voit esimerkiksi aloittaa katsomalla sanakirjaa ja YSOa ja tehdä sitten alustavia hakuja. Jos löydät lähteitä, kirjoita niistä ylös lisää aiheeseen liittyviä käsitteitä. 

 

Luonnollisen kielen sanat (vapaat hakusanat)

Hakutermit voidaan jakaa aiheen luonnollisen kielen sanoihin (sanahaku) ja asiasanoihin (asiasanahaku). Molempia kannattaa kokeilla tiedonhaussa.

Kokeile tiedonhaussa aiheesi peruskäsitteitä ja muita hakutermejä, joita ideoit miellekarttaasi. Jos hakutuloksissasi on täysosumia, poimi näiden lähteiden tiedoista julkaisussa käytetyt asiasanat, ja muokkaa hakuasi niiden avulla. Muista täydentää miellekarttaasi tiedonhankinnan edetessä!

Apuna voit käyttää MOT-sanakirjoja (esim. englanti ja Collins Compact Thesaurus) sekä oman alasi hakuteoksia (enecyclopedias). Katso vinkkejä sopivista hakuteoksista omalta tieteenalasivultasi.

Asiasanat ja asiasanastot

Asiasanat ovat termejä, joilla julkaisujen sisältö kuvaillaan tietokantoihin. Ne sisältävät tieteenalan keskeistä sanastoa. Asiasanat on koottu asiasanastoiksi, joista voit etsiä omia hakutermejäsi vastaavia tai niihin liittyviä asiasanoja. Asiasanastoissa näet myös käsitteiden hierarkian: laajemmat ja suppeamman termit, sekä synonyymit.

Asiasanojen avulla voit tarkentaa hakua eli voit kirjoittaa hakulaatikkoon tietokannan oman asiasanan ja rajata pudotusvalikosta haun koskemaan vain niitä artikkeleita, joissa kyseinen käsite on asiasanana.

Katso omalta tieteenalasivultasi, millaisia asiasanastoja omalla tieteenalallasi käytetään!

Kotimaiset tietokannat, kuten JYKDOK, käyttävät suomenkielistä YSO-asiasanastoa julkaisujen sisällön kuvailuun. Poikkeuksena ovat kansainväliset e-kirjat, joiden sisältö on kuvailtu vain englanniksi.

YSO-sanastosta löydät suomenkieliset YSO-asiasanat sekä niiden englanninkieliset käännökset!

Englanninkielisistä tietokannoista asiasanat löytyvät esimerkiksi kohdista Thesaurus, Subject Terms tai Subjects. Huomaa, että eri tietokannoilla on omat asiasanastonsa, joten yhden tietokannan asiasanat eivät välttämättä ole asiasanoja toisessa tietokannassa. Joskus sanasto löytyy tietokannasta muutaman mutkan takaa, esim: Historical Abstracts -tietokanta > Indexes > Browse an Index > Subject Terms

Tietokantojen omista sanastoista löydät usein tieteenalasi keskeiset asiasanat.

Tietokannoista löytyvien asiasanastojen lisäksi on olemassa erillisiä sanastoja, esimerkiksi:

Terveystieteet ja liikunta
FinMeSH-asiasanasto, Hoidokki, Liikuntabiologian sanasto, MeSH Browser

Kasvatustieteet
European Education Thesaurus
Opetushallinnon sanasto (Opetusalan sanastoa suomi-englanti)

Viestintä
Mediasanasto ja Puheviestinnän sanasto
Viestintätieteiden asiasanastoja ja sanakirjoja

Filosofia
Stanford Encyclopedia of Philosophy

Tieteenalojen yhteisiä (asia)sanastoja

Videolla Asiasanastot ja thesaurukset (2 min 26 s) kerrotaan, kuinka asiasanastoja voi käyttää hakutermien työstämisessä ja tiedonhaussa. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)


Esimerkki 1: Asiasanojen etsiminen YSOsta

Kun haet asiasanoja, hakemasi käsitteet tuottavat joskus täysosumia, jotka voit ottaa käyttöön sellaisinaan. Joskus joudut pilkkomaan aihettasi osiin. Esimerkiksi health habits -käsitteelle ei löydy suoraan suomenkielistä vastinetta terveystottumukset, mutta terveys ja tottumukset löytyvät sanastosta erillisinä asiasanoina. Lue lisää


Esimerkki
2: Thesauruksen käyttö eräässä ProQuestin tietokannassa

  • Etsi aiheeseesi liittyviä asiasanoja tietokannan thesauruksesta
  • Voit poimia asiasanat tiedonhakua varten suoraan thesauruksesta ja hakea esim. artikkeita valitsemillasi asiasanoilla (Add to search).

Esimerkki tesauruksen käytöstä ABI/Inform Complete -tietokannassa


Esimerkki 3: Asiasanojen etsiminen kirjoista, artikkelista ja opinnäytteistä

Kun löydät hyvän lähteen, esimerkiksi kirjan tai artikkelin, katso, millä asiasanoilla lähde on kuvailtu. Käytä sitten näitä asiasanoja omassa tiedonhaussasi.

Esimerkki 2: Artikkeli Preparing Early Childhood Educators for Global Education: The Implications of Prior Learning
on kuvailtu ERIC-tietokantaan esimerkiksi seuraavilla asiasanoilla:

Preservice Teacher Education, Early Childhood Education, Prior Learning, Cultural Pluralism, Beliefs

 


Hakustrategia

Hakustrategialla tarkoitetaan tiedonhakuun liittyviä valintoja, erityisesti hakutermien ja niiden yhdistämisen suhteen. Erityyppiset tietokannat vaativat erilaista hakustrategiaa:

  • Mitä laaja-alaisempi tietokanta eli mitä enemmän hakupinta-alaa, sitä yksityiskohtaisemmat hakutermit ja haun rajaukset. Esimerkkejä laaja-alaisista tietokannoista ovat JYKDOK / Kansainväliset e-aineistot ja Google Scholar.
  • Mitä kapea-alaisempi tai sisällöstään vähän tietoa sisältävä tietokanta eli mitä vähemmän hakupinta-alaa, sitä väljemmät hakutermit ja vähemmän rajauksia. Esimerkki kapea-alaisesta tiedonlähteestä on JYKDOK / Kotimaiset artikkelit (ARTO).
  • Hakupinta-ala tarkoittaa niitä julkaisun tietoja, joihin haun on mahdollista kohdistua. Laajapinta-alaisimmissa tietokannoissa haun voi kohdistaa kaikkeen, myös kokotekstiin (eli esimerkiksi kirjan sisältöön). Jos hakupinta-alaa on vähän, ainoat tiedot julkaisusta saattavat olla sen nimi, tekijä ja asiasanat.


Sanahaku vai asiasanahaku?

Tieteellisissä tietokannoissa voit pääsääntöisesti käyttää normaalin perushaun eli sanahaun lisäksi tarkempaa asiasanahakua, jossa hakutermeiksi käyvät vain asiasanat. Asiasanahaku tarkoittaa tehdään valitsemalla tietokannan alasvetolaatikosta kohta subject heading, subject term tms. Tällöin tietokanta etsii sinulle vain ne artikkelit, joissa hakusanoina käyttämäsi asiasanat esiintyvät nimenomaan asiasanoina. Tarkemmin sanahaun ja asiasanahaun eroista on kerrottu alla olevassa taulukossa.

Sanahaku

Asiasanahaku

Mitä eroa?

Luonnollisen kielen sanoja, erikoistermistöä, lyhenteitä jne.

  • Muista kielisyys.
  • Asiasanat käyvät myös sanahakuun.

Lisää saatavan hakutuloksen kattavuutta.

Asiasanastojen eli tesaurusten termejä, joilla tietokantojen tekijät ovat kuvailleet kunkin lähteen pääsisällön.

  • Käytä asiasanahaussa vain näitä, ja aina sanastossa esitetyssä muodossa.
  • Asiasanahaku tarkoittaa, että käytät haussa asiasanoja ja kohdennat hakusi valitsemalla pudotusvalikosta (tietokannasta riippuen) esimerkiksi subject terms.

Lisää saatavan hakutuloksen tarkkuutta.

Mihin tietoihin haku kohdistuu? Hakutulosten nimiin, asiasanoihin, tiivistelmiin yms. Hakutulosten asiasanoihin.
Mitä hyötyä?

Voit käyttää kaikkia ajattelemiasi hakutermejä, myös niitä, joita et asiasanastoista löydä.

Voit yleensä käyttää katkaisua = jättää merkkijonosta pois sanan taivutuspäätteet. Katkaisumerkki on yleensä *, esim. employ*. Tärkeää etenkin suomen kielellä haettaessa.

Haku kohdistuu pelkästään keskeiseen sisältöön.

Saat melko varmasti hakutuloksia.

Asiasanastosta löydät myös uusia hakutermejä: laajempia, suppeampia, rinnakkaistermejä. Lisää ne miellekarttaasi!

Mihin sopii?

Alustavassa / kartoittavassa tiedonhaussa.

Aiheissa, jotka esim. uutuutensa tai erityisyytensä takia eivät löydy asiasanastoista.

Tietokannoissa, joissa on hyvät hakutuloksen muokkaus/suodatusvälineet.

Tietokannoissa, jotka eivät käytä asiasanoitusta.

Hyvin yleisissä tai paljon tutkituissa aiheissa.

Kotimaisissa tietokannoissa, joissa yleensä ei ole tiivistelmiä eli hakupinta-alaa on vähän (= ainoat tiedot julkaisusta ovat esim. nimi, tekijä ja asiasanat).

HUOM! JYKDOK-hauissa ei ole mahdollisuutta varsinaiseen asiasanahakuun, mutta voit käyttää asiasanoja sanahaussa.

Laaja-alaisissa / monitieteisissä tietokannoissa, mikäli asiasanahaku on tarjolla.

Tietokannoissa, joissa on kehnot hakutuloksen muokkaus/suodatusvälineet.

Mistä löytyy? Ks. Tutustu aiheeseesi.

Kotimaiset tietokannat käyttävät yhteistä suomenkielistä YSO-asiasanastoa, vaikka kuvailtava lähde olisi muunkielinen. Poikkeuksena kansainväliset e-kirjat.

Kansainvälisissä tietokannoissa on yleensä omat asiasanastonsa, jotka löytyvät kohdista Thesaurus, Subject Terms, Subjects.

Huomaa, että yhden tietokannan asiasanat eivät siis välttämättä toimi toisessa!

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,