Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet

tekijä: Matti-Petteri Rajahonka Viimeisin muutos torstai 12. maaliskuuta 2020, 11.05

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden ja eettisen hyväksyttävyyden edellytys on, että tutkimus on tehty hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Oikeaoppinen viittaaminen on tutkimusetiikkaa konkreettisimmillaan.

Kerro aina tekstissäsi, mitä ja miten olet taustalähteitä hyödyntänyt. Tieteellinen kirjoittaminen vaatii, heti ensimmäisestä esseestäsi lähtien, tekijänoikeuden perusteiden tuntemista.

Tieteellinen teksti rakentuu keskustelulle, jota kirjoittajana käyt niiden tutkijoiden kanssa, joiden jo julkaistut tutkimukset liittyvät jollakin relevantilla tavalla tekeillä olevaan työhösi. Ne voivat tukea puheenvuoroasi tai mahdollisesti haluat kommentoida niitä työssäsi. Julkistetun teoksen siteeraaminen eli lainaaminen on luvallista vain, kun sitaatilla on em. asiallinen yhteys tekstiin, jossa sitä käytät. Muista viittaus. Pitämällä keskustelun työssäsi avoimena ja läpinäkyvänä sitä voidaan jatkaa tiedeyhteisössä, kun julkaiset työsi tiedeyhteisön arvioitavaksi.

Tekijänoikeuden perusteet voit halutessasi opiskella Kopioston Kopiraittilan korkeakoulu -sivustolla!


Hyvien tieteellisten käytöntöjen mukaisia viittaamisen perusperiaatteita

Käytä aina alkuperäistä tutkimusta ts. sitä teosta, joka on tiedeyhteisössä yleisesti hyväksytty "ensimmäiseksi" tutkimustuloksen julkaisijaksi.
  • Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt johtopäätökset ja uudet tieteelliset avaukset muuttuvat helposti toisten tutkijoiden tulkintojen kautta varsinkin, jos alkuperäisestä tutkimuksesta on kauan.
  • Alkuperäistutkimuksen käyttö kertoo siitäkin, että kirjoittajana tunnet tieteenalasi klassikot.
Viittaa myös uusimpaan tutkimukseen asiallisesti oikein.
  • Tämä osoittaa, että olet sisäistänyt tieteellisen keskustelun jatkumon merkityksen osana omaa tutkimustasi.
Sekä alkuperäistutkimuksen että uusimman tutkimuksen esittäminen 
  • osoittavat, että kirjoittajana hallitset systemaattisen tiedonhankinnan ja ymmärrät sen merkityksen osana omaa tutkimusprosessiasi.
Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan "julkistetusta teoksesta on lupa ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa".
  • Sitaatin tarkoituksenmukaisuusmääräystä voi rikkoa sekä liian pitkällä että liian lyhyellä sitaatilla.
Tekstin lisäksi viitattava asia voi olla kuva tai vaikkapa taulukko
Verkkoaineiston käyttöä koskevat säännöt eivät poikkea tavanomaista tekstiaineiston käytöstä.

Mikä on julkista?

  • Sitaattioikeus pätee kaikkeen, mikä on julkista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voit ottaa suoran lainauksen esimerkiksi Twitter-viestistä. Tällöin mainitaan tekijä samalla tavalla kuin tekstisitaatissa.
  • Kaikki internetiin tuotettu materiaali ei ole julkista. Rajan vetäminen on vaikeaa ja tapauskohtaista.
  • Esimerkiksi Facebookin ja Instagramin osalta määrittely on erityisen haastavaa usein muuttuvien palvelun käyttöehtojen vuoksi.


Hyviin tieteellisiin käytäntöihin liittyviä säädöksiä ja ohjeita

Opiskelija yliopistoyhteisön jäsenenä

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö määrittää monin tavoin yliopistoyhteisön toimijoiden vastuita, mm. luku 8: Vilppi opinnoissa.

Opiskelun eettiset ohjeet ja vilppitapausten käsittely Jyväskylän yliopistossa. Rehtorin päätös 17.1.2019.

Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet

Vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka Jyväskylän yliopistossa

Tekijänoikeudet

Tietoa tutkimusetiikasta ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä

Suomessa eettisesti hyväksyttävää tutkimusta ja hyvää tieteellistä käytäntöä pyrkii edistämään opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuseettinen neuvottelukunta:

The European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA All European Academies) on tiivis ohje hyvistä tieteellisistä käytänteistä.