Tiedonhankintasuunnitelma

by Johanna Tuulia Kinnunen last modified Sep 04, 2018 10:25 AM

 TIEDONHANKINTASUUNNITELMA

Tiedonhankintasuunnitelmassa on erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, joihin vastaamalla saat käsityksen tieteellisen tiedonhankinnan vaiheista ja tutustut oman tieteenalasi keskeisiin tiedonlähteisiin. Kysymysten yhteydessä on linkit Kirjastotuutoriin sivuille, joilla asiaa käsitellään. 

 

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet

 

Ryhmän tieteenala tai opintosuunta


 

Tavoitteet
Valitkaa ryhmän yhteisiksi tavoitteiksi 3 osaamistavoitetta, jotka ovat erityisen tärkeitä juuri teille (kopioi ja liitä vastaukseen). Tehtävän lopussa arvioitte tavoitteiden toteutumista.

  1. Hahmotan arkitiedon ja tutkimustiedon eron
  2. Osaan muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
  3. Tiedän, miten aiheeseen liittyvät termit yhdistetään hakulauseeksi
  4. Tunnen tieteenalani julkaisukäytännöt
  5.  Tiedän, miten voin hakea tieteellisiä artikkeleita
  6. Osaan tehdä tiedonhakuja oman tieteenalani keskeisissä tietokannoissa
  7. Osaan arvioida ja muokata saamiani hakutuloksia
  8. Ymmärrän RefWorks-ohjelman idean
  9. Ymmärrän lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen

 

 

OSIO A

1. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

Tiedonlähteet eri tarpeisiin
Aihe avainkäsitteiksi

Valitkaa kiinnostuksenne mukaan oma tutkimusaihe
TAI
Tutustukaa opintosuuntanne keskeisiin tutkimusaiheisiin esim. yliopiston sivuilla ja valitkaa niistä harjoitusaihe.

 

 

Kun tutustutte aiheeseenne, mitä tiedonlähteitä käytätte? Nimetkää käyttämänne tiedonlähteet (vähintään kaksi). Aiheeseen tutustumisen tavoitteena on luoda yleiskuva aiheesta ja perehtyä aiheeseen liittyvään käsitteistöön. Jos löydätte osuvia käsitteitä, kirjatkaa ne itsellenne muistiin tulevaa hakusanatehtävää varten.

 

Aiheeseen tutustumisen jälkeen miettikää, mihin näkökulmiin keskitytte ja mitä haluatte kysyä aiheeltanne. Muotoilkaa tutkimuskysymykset: pääkysymys ja mahdolliset tarkentavat kysymykset. Muistakaa tutkimuskysymysten muoto.

 

 

2. HAKUSANAT JA HAKULAUSEET

Hakusanat

Tehkää miellekartta! Miellekartan voi tehdä paperille tai voitte käyttää mind map -työkaluja, esimerkiksi https://bubbl.us/. Muodostakaa aiheestanne hakusanoja: ideana on pilkkoa aihe näkökulmiksi ja niitä kuvaaviksi termeiksi, jotka jäsentelette miellekartan avulla. Laittakaa miellekartan keskiöön tutkimusaihe ja ryhmitelkää ympärille eri näkökulmiin liittyviä hakusanoja. Apua Tiedonhankinta eri tieteenaloilla –sivulta.

1. Lisätkää miellekarttaan aluksi omia hakusanoja suomeksi ja englanniksi esimerkiksi 1. osion tehtävistä. Voitte käyttää apuna hakuteoksia ja sanakirjoja, esim. MOT-sanakirjat.

2. Täydentäkää miellekarttaanne asiasanoilla suomeksi ja englanniksi! Nimetkää käyttämänne asiasanastot, esimerkiksi YSO ja tieteenalan oma asiasanasto.Lisätkää liitteeksi tekemänne miellekartta (Moodle).

 

 

Hakulauseet

Muodostakaa edellisessä tehtävässä työstämistänne hakusanoista vähintään kaksi erilaista hakulausetta. Hakulauseessa yhdistätte aiheen eri näkökulmat yhteen hakuun. Käyttäkää monipuolisesti operaattoreita, fraasimerkkejä ja katkaisumerkkiä. Muistakaa, mitkä tutkimuskysymyksenne ovat ja keskittykää aiheen ytimeen.

 

 

3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT

Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot

Mainitkaa 2–3 tiedonlähdettä, joista löydätte tietoa tutkimusmenetelmistä.

 

Mainitkaa 2–3 tiedonlähdettä, joista löydätte valmiita tutkimusaineistoja. HUOM. Varmistakaa Kirjastotuutorista, että ymmärrätte, mitä tutkimusaineistoilla tarkoitetaan (eri asia kuin lähteet).

 

OSIO B

4. HAE TIETOA

Tieteenalasi julkaisukäytännöt

Mitkä ovat 2–3 tyypillisintä julkaisutyyppiä tieteenalallanne eli missä muodossa julkaistua tietoa tarvitsette? Merkitkää tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi.

 

 
Avoin tiede ja tutkimus
Hae kirjoja
Hae lehtiä ja artikkeleita

Mistä tietokannoista löydätte lähteitä? Mainitkaa 1–3 tietokantaa per julkaisutyyppi – ideana on siis mainita 1–3 oman tieteenalanne keskeistä tieteellistä tiedonlähdettä erikseen jokaiselle mainitsemallenne julkaisutyypille. Merkitkää tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi. HUOM! Löydät oman tieteenalasi tietokannat Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -osiosta (valitse sivulla vasemmalta tieteenala, joka on lähinnä omaasi). Merkitkää tiedonlähteen nimen perään tunnus OA, jos kyseessä on tietokanta, joka sisältää pelkästään open access -materiaalia. 
 

 

Kokeilkaa hakua työstämillänne hakulauseilla yhdessä edellä mainitsemistanne tärkeimmän julkaisutyypin tiedonlähteistä (useimmiten oman tieteenalan kansainvälinen tietokanta). Mitä tietokantaa käytitte? Mikä hakulause toimi siinä parhaiten?

 

 

Arvioikaa valitsemanne tiedonlähteen käyttökelpoisuutta oman aiheenne kannalta (lyhyt perustelu).

 

 
Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä

Mainitkaa 3–5 tekijää, joiden perusteella voitte arvioida lähteen tieteellisyyttä.

 

 

5. HAKUTULOKSEN MUOKKAAMINEN

Paranna hakutulostasi

Kokeilkaa edellisessä tehtävässä valitsemassanne tiedonlähteessä erilaisia strategioita, joilla voitte parantaa hakutulosta.

Miten hakua kannattaa muokata, jos hakutulokset ovat aiheen vierestä?

 

 

Miten hakua kannattaa muokata, jos saa liikaa tuloksia?

 

 

Miten hakua kannattaa muokata, jos saa hyvin vähän tuloksia?

 

 

6. LÄHTEET JA VIITTAAMINEN

Tutkimusetiikka ja tekijänoikeudet
Älä sorru tieteelliseen vilppiin
Merkitse oikein lähteet ja viitteet

Mitkä tiedot tieteellisestä lehtiartikkelista on mainittava lähdeluettelossa? Kuten tekijän nimi jne.

 

 

Antakaa esimerkki siitä, miltä tieteellinen lehtiartikkeliviite näyttää lähdeluettelossa eli kirjoittakaa kokonainen viite sellaisena kuin kirjoittaisitte sen lähdeluetteloon.

 

 

Mitä viitteidenhallintaohjelmaa tai -tapaa aiotte käyttää opinnäytteissänne? Miksi?

 

 

ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
Antakaa ryhmällenne yhteinen arvosana (1–5) ja perustelkaa se. Saavutitteko asettamanne tavoitteet? Missä onnistuitte, mikä jäi epäselväksi?

 

 

Antakaa palautetta suunnitelmalomakkeesta ja kurssista (ei vaikuta arvosteluun). Mikä edisti oppimista, mikä aiheutti hankaluuksia? Miten kehittäisitte Kirjastotuutoria ja kurssia?