Taloustieteet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 29. tammikuuta 2018, 12.38

Tämä sivu käsittelee kauppatieteiden tiedonhankintaa. Sivu sisältää kurssin JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät kurssimateriaalin.

Tiedontarve ja tiedonhankintasuunnitelma

Tiedonhankinta on prosessi, joka kulkee mukana tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuksen tueksi on hyvä laatia tiedonhankintasuunnitelma. Tutustu Kirjastotuutorin ohjeisiin.

Taloustieteiden julkaisukäytännöt

Julkaisukulttuurit ja julkaisukäytännöt vaihtelevat eri tieteenaloilla. Julkaisukäytännöillä tarkoitetaan muun muassa sitä, missä muodossa tutkimusta julkaistaan ja sitä, tekevätkö tutkijat yleensä tutkimusta yksin vai tutkimusryhmissä. 

Vertaisarvioidut artikkelit ovat kaikilla tieteenaloilla arvostettu julkaisumuoto. Lisäksi kauppatieteellistä tutkimusta julkaistaan kirjoina (kokoomateoksina ja monografioina) sekä esimerkiksi konferenssipapereina. Julkaisumuodoilla on eroja: esimerkiksi yksittäistä konferenssia varten laadittu konferenssipaperi ei ole tieteellisesti yhtä arvovaltainen kuin vertaisarviointiprosessin läpikäynyt, tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli.

Julkaisukulttuuri ja julkaisukäytännöt vaikuttavat siihen, millaisia tiedonlähteitä kannattaa valita. Valitse sellaisia julkaisumuotoja, jotka ovat tyypillisiä tieteenalallesi.

Kauppatieteellistä tutkimusta julkaistaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, sekä yksin että tutkimusryhmissä. Kauppatieteet kuuluvat ihmistieteisiin, joille on ominaista pyrkimys ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. Eri tieteenalojen julkaisukäytännöistä ja tiedonmuodostuksen tavoista voit lukea lisää Kirjastotuutorista.

Taloustieteiden keskeiset tiedonlähteet

Millaisia lähteitä tarvitsen

Mistä löydän

Miten etsin
Artikkelit

Kansainväliset kauppatieteelliset tietokannat kuten

Kansainväliset monitieteiset tietokannat kuten

Jos tarvitset tieteellisiä artikkeleita, suuntaa keskeisiin tietokantoihin.
Löydät tietokannat klikkaamalla JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot
> Selaa tietokantoja > Tieteenala: Taloustieteet.
Voit tarkentaa valitsemalla tieteenalan nimen alta esim. Articles. Siirry tietokantaan Tietokannan käyttöliittymä -linkistä.

Tietokannat löytyvät JYKDOKista myös tietokannan nimellä
etsien.

Tietokannat tarjoavat usein hyödyllisiä hakutoimintoja kuten thesauruksia
ja mahdollisuuden rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin.

 

Kotimaiset viitetietokannat kuten

ARTOsta löydät viitteitä kotimaisiin artikkeleihin. Vain osa artikkeleista on
saatavana sähköisesti.

Helecon Mix -tietokanta on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
tietokanta, josta löytyy muun muassa kotimaisten aikakauslehtien talousaiheisia
artikkeliviitteitä.

 

"Kansainvälisten e-aineistojen haku" JYKDOKissa

JYKDOKin "Kansainvälisten e-aineistojen haulla" voit hakea artikkeleita.
Kansainvälisten e-aineistojen haku sopii pikahakuun ja silloin, kun jo tiedät artikkelin nimen ja haluat löytää sen.

Muista rajata hakutulokset vertaisarvioituihin artikkeleihin!
Tietokantojen omat hakuominaisuudet ovat tarkemmat
ja tehokkaammat, joten tee varsinainen tiedonhaku tietokannoissa.

 

Google Scholar

Tieteellisiä artikkeleita löytyy myös Google Scholarista. Google Scholarilla
et kuitenkaan pääse käsiksi kaikkeen tietokannoista löytyvään aineistoon,
eikä kaikki Scholarista löytyvä aineisto ole tieteellistä. Voit kuitenkin käyttää
Google Scholaria yhtenä hakuväylänä tietokantojen ohella.

Google Scholarissa saat enemmän kokotekstimahdollisuuksia, kun etäkäytössä kirjaudut ensin JYKDOKiin yliopiston tunnuksilla.

Google Scholarin omat ohjeet.

 

Kirjat

Hakuportaalit kuten

Jos tarvitset alan perusteoksia tai kurssikirjoja, löydät ne JYKDOKista.
JYKDOKin kautta löydät sekä painetut kirjat että e-kirjat. Ohjeita e-kirjojen käyttöön.

Voit etsiä JYKDOKista myös käsikirjoja (handbooks) tai menetelmäoppaita
(method guides), esim. haulla tieteenalan nimi AND "research methodology”.

Jos kirjaa ei löydy JYKDOKista, sitä voi etsiä kansallisesta Finnasta ja Melindasta.

Muualta löytyvän kirjan voi tilata Jyväskylän yliopiston kirjaston kaukopalvelun kautta.

 

Opinnäytteet ja tutkimus


Opinnäytteet

Selaa Jyväskylän yliopiston opinnäytteitä helposti Opinnäytehaulla. Sisältää myös väitöskirjat.

Jyväskylän yliopiston kauppatieteelliset väitöskirjat julkaistaan julkaisusarjassa
Jyväskylä Studies in Business and Economics.

Helecon Mix on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tietokanta, josta
löytyy mm. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opinnäytteitä ja tutkimusjulkaisuja.

Yritysprofiilit

Amadeus

Amadeus-tietokannassa löydät yritysprofiileja sekä tietoa eri yrityksistä. Yritysprofiileja löytyy myös Business Source Elite -tietokannasta.


Hakusanat, asiasanat ja hakulauseet

MikäMitenMiksi
Hakusana

Hakusanoja ovat esimerkiksi tieteenalan käsitteet ja muut aiheeseen liittyvät käsitteet. Hakusanoja voi miettiä esimerkiksi sanakirjojen, käsikirjojen, hakuteosten tai aiheeseen liittyvän
tutkimuskirjallisuuden avulla.

Sanakirjat ja erityisesti ensyklopediat (encyclopedias) ovat käteviä, koska löydät niistä usein myös synonyymeja, rinnakkaiskäsitteitä, yläkäsitteitä ja alakäsitteitä, joista saattaa olla apua tiedonhaussa.

MOT-sanakirjoista löydät esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan,
Synonyymisanakirjan ja useat erikieliset sanakirjat sekä
thesaurukset.

Hakuteoksista saatat löytää määritelmän jollekin aiheeseesi liittyvällä peruskäsitteelle. Kokeile esim. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences -hakuteosta. Mene hakuteokseen Tietokannan käyttöliittymä -linkistä.

 

Asiasana

Viralliset asiasanat löydät YSA Asiasanastosta sekä tietokantojen omista thesauruksista.

Keskeiset thesaurukset näistä tietokannoista

 • Business Source Elite
 • ABI/INFORM Complete

Asiasanoja voi käyttää erityisesti silloin, kun käsite liittyy aiheeseen, joka on laaja, yleinen tai paljon tutkittu. Asiasanastoihin tutustumalla saatat löytää uusia hakusanoja, esim. rinnakkaiskäsitteitä tai tarkempia käsitteitä. YSA on Yleinen suomalainen asiasanasto. Tietokannoilla on omia asiasanastojaan. Keskeiset kansainväliset asiasanastot löytyvät Business Source Elite ja ABI/INFORM Complete -tietokannoista. Asiasanastot ovat tietokannoissa nimellä thesaurus tai subject terms.

Hakulause  

Hakulauseen muotoilu:

 • Fraasimerkit ""
 • Katkaisumerkki *
 • Operaattorit AND, OR, NOT

Voit rakentaa erilaisia hakukomentoja operaattoreilla, fraasimerkeillä ja katkaisumerkillä.

 • Fraasimerkeillä annat tarkan komennon etsiä juuri tiettyjä sanoja tietyssä järjestyksessä esim. "environmental leadership"
 • Katkaisumerkillä katkaiset sanan esim. employ* tuottaa tulokset employers, employees, employ, employed jne.
 • OR-operaattoria käytetään esimerkiksi sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen. OR-operaattori lisää kattavuutta.
 • AND-operaattoria käytetään, kun halutaan esimerkiksi yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä. AND-operaattori lisää tarkkuutta.
 • NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. NOT-operaattori lisää tarkkuutta, mutta sen käyttö ei aina ole tarkoituksenmukaista.

 

Lisää hakusanoista, asiasanoista ja hakulauseista esimerkiksi Kirjastotuutorissa.

 

 


Tieteellisyyden arviointi

Tieteelliset lehdetTieteellisten lehtien piirteitä
 • Tieteellisten lehtien artikkelit on vertaisarvioitu
 • Vertaisarviointi tarkoittaa sitä, että tieteellisen lehden toimitus sekä lehden toimituksen valitsemat alan asiantuntijat ovat arvioineet artikkelin ennen kuin se on hyväksytty julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä. Tarkoituksena on tarkistaa, että artikkelin tieto on luotettavaa ja täyttää tieteellisyyden vaatimukset. Tietyissä tietokannoissa haun voi
  rajata vertaisarvioituun (peer-reviewed, refereed) aineistoon tai esim. tieteellisiin lehtiin (scholarly journals).
 • Tieteellisten lehtien artikkeleissa on tarkat lähdeviitteet.
 • Tieteellisten lehtien artikkeleiden kirjoittajat ovat tutkijoita tai alan asiantuntijoita.
 • Tieteellisten lehtien kohderyhmään kuuluvat alan opiskelijat, tutkijat, opettajat ja asiantuntijat.

 

Tieteellisyyden arviointi

Ulrichsweb on palvelu, joka sisältää tietoa lehdistä. Voit esimerkiksi tarkistaa, onko jokin lehti vertaisarvioitu.

 

Julkaisufoorumi luokittelee tieteellisiä lehtiä asteikolla 1-3.

 • JUFO-luokka kertoo tieteellisen lehden laadusta.
 • Luokassa 1 ovat perustason tieteelliset lehdet.
 • Luokkien 2 ja 3  lehdet ovat huippulehtiä omalla alallaan.
 • 0-tasolle jää lehtiä ja julkaisusarjoja, jotka eivät täytä tieteellisyyden vaatimuksia eli esim. eivät käytä vertaisarviointia. Joskus 0-tasolla jää myös julkaisuja, jotka voivat luokituksesta huolimatta olla tieteellisiä, esim. yliopistojen julkaisusarjoja.
 • Myös kirjojen kustantajat ja vakiintuneet konferenssit voivat saada JUFO-luokan.
 • JUFO-luokitusta käytetään yliopistojen julkaisutoiminnan laadunarvioinnissa ja yhtenä indikaattorina OKM:n asettamissa yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereissä.

Journal Citation Reports eli JCR tuottaa viittauskertoimia eli impaktilukuja, jotka kertovat, kuinka paljon viittauksia eri lehdet ovat saaneet. Viittauskerroin kertoo lehden näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta tietyllä alalla.

 

Academic Journal Guide 2015 (Chartered Association of Business Schools)

 

 

Lähdeviitteiden hallinta

RefWorks on viitteidenhallintaohjelma, jonka avulla voit kerätä talteen löytämäsi viitteet, pitää ne järjestyksessä sekä lisätä viittaukset ja lähdeluettelon teksteihisi. Käyttämällä RefWorksiä säästät aikaa ja vaivaa erityisesti siinä vaiheessa, kun teet laajempia kirjallisia töitä, kuten opinnäytteitä. RefWorksissa on valittavissa useita erilaisia viittaustyylejä, muun muassa Jyväskylän yliopiston väitöskirjojen julkaisusarjoissa käytetty tyyli (Jyu Väitöskirjat tai Jyu Dissertations) sekä APA-tyyli.

Tutustu RefWorks-ohjeisiin. RefWorks-tilin tekeminen on ilmaista. Käytä tilin tekemiseen yliopiston sähköpostiosoitetta.

RefWorks

RefWorks-ohje Kirjastotuutorissa

Koulutuskalenteri
Osallistu kirjaston järjestämiin RefWorks-koulutuksiin! Ilmoittautuminen Korpissa.

 

Viittauskäytännöt ja tieteellinen kirjoittaminen

Tarkat, systemaattiset lähdeviittaukset sekä tiedon eettinen käyttö ovat osa hyviä tieteellisiä käytänteitä.


Tutkimusmenetelmät

MikäMiksi

Sage Research Methods Online


Sage Research Methods Cases

Sage Research Methods Online -palvelusta löydät uusimman metodikirjallisuuden. Hakutuloksissa on
hakuteoksia, artikkeleita, ensyklopedioita, käsikirjoja ja oppaita. Aineistoista on apua tutkimuksen metodologian tai tutkimusmenetelmien valinnassa ja käsitteiden määrittelyssä.

Sage Research Methods Cases -palvelusta löydät esimerkkejä tutkimuksista, joissa on käytetty tiettyä
tutkimusmenetelmää.

Menetelmäopetuksen tietovaranto

Menetelmäopetuksen tietovaranto -sivustolta löydät ohjeita tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusmenetelmien
valintaan. Aineisto on jaettu kahteen osaan: KvaliMOTV kvalitatiiviselle tutkimukselle ja KvantiMOTV
kvantitatiiviselle tutkimukselle.

Menetelmäpolkuja humanisteille Menetelmäpolkuja humanisteille tarjoaa laajan tietopaketin myös muille kuin humanisteille.
Menetelmäpolku-kartan avulla tutustut mm. eri tutkimusstrategioihin, aineistonhankintamenetelmiin
ja analyysimenetelmiin.

 
Julkaisutietoarkistot

Mikä

Uusimman tutkimuksen julkaisutiedot

 

JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät -kurssi kuuluu kauppakorkeakoulun aineopintojen seminaarin yhteydessä suoritettaviin opintoihin. Kurssin kuvaus löytyy kauppakorkeakoulun sivuilta. Kurssin aikataulu ja sisältökuvaus löytyvät Korpista.Apua

Lisää apua löydät täältä:

Kirjastotuutori
Asioi pääkirjaston tietopalvelupisteessä ma-pe klo 10-16.

Osallistu tiedonhankinnan opetukseen

Kysy tai anna palautetta, vastaamme viimeistään kolmen työpäivän sisällä.
Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan syvällisempää tiedonhankinnan ohjausta varten.
Avoimen tiedon keskus, kirjasto: Marjo Vallittu ja Tiia Puputti