Keskeiset tiedonlähteet

Viestintätieteet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 12. lokakuuta 2020, 10.04

Keskeiset tiedonlähteet

Artikkelit

Kirjat

Viestintätieteiden sanastoja (lue lisää)


Viestintätieteellisen tutkimuksen piirteitä ja niiden vaikutukset tiedonhankintaan:

 • Eri viestintätieteiden katsotaan muodostavan omat tieteen- ja tutkimusalansa, joilla tutkimuksen lähtökohdat ja lähestymistavat vaihtelevat. Oman oppiaineen ja tutkimusaiheen erityispiirteiden tunnistaminen auttaa kohdistamaan tiedonhaut tiedontarpeen kannalta keskeisiin tietokantoihin ja niiden kautta relevantteihin julkaisuihin.

 • Opintojen eri vaiheessa opiskelija syventää ymmärrystään tieteenalansa perusilmiöistä ja oppii myös sanoittamaan nämä tieteenalalla yleisesti hyväksyttyjen käsitteiden avulla. Opintojensa yhteydessä opiskelijalle tulevat tutuksi myös alan keskeiset julkaisukanavat eli keskustelufoorumit.

 • Näitä tietoja hyödyntäen opiskelija kykenee hahmottamaan tiedonhankintastrategiansa, kun hän valmistelee kirjallisia tehtäviään.

 • Tieteenalaa (Subject) viestintä (Communication) ei ole kansainvälisissä tietokannoissa yleensä määritelty omaksi aihealueeksi tai tieteenalaksi, vaan alan tutkimus (Subject Area) sijoitetaan tavallisesti osaksi yhteiskuntatieteellistä tutkimusta (Social Sciences). Viestintätieteiden lähitieteitä ovat muun muassa käyttäytymistieteet (kasvatustieteet ja psykologia) ja taloustieteet.

Tieteenalasta riippumatonta:

 • Tutkimustyön alussa tiedonhankintaa vaikeuttaa tiedonhakijan ajatusten täsmentymättömyys ja tutkimusaiheen moniselitteisyys. Hakutermien ja hakulauseiden määrittämiseen kannattaa panostaa.
 • Tiedonhankintaprosessiin kuuluvat olennaisena osana ajatukset, tunteet ja toiminta. Kun nämä pidetään mielessä, tiedonhankinnan opiskelussa (joka on aina yhteydessä todelliseen tiedontarpeeseen!) voidaan edetä epävarmuudesta kohti luottavaisuutta. Täsmentymättömät ajatukset selkiintyvät ja tutkimusaihe konkretisoituu mielekkääksi kokonaisuudeksi.Tiedonhankinta ja -hallinta ovat akateemista osaamista, jolla rakennetaan opiskelijan minäpystyvyyttä ja uskoa omaan osaamiseensa opintojen jokaisessa vaiheissa.
 • Tiedonhaun tekninen puoli on helppo ottaa haltuun, kun oivaltaa, millaista tietoa tarvitsee ja mikä on relevanttia työn alla olevan tehtävän kannalta.

 Voit aloittaa itsenäisen tiedonhankinnan opiskelun suorittamalla maksuttoman Tiedonhankinnan perusteet verkkokurssin (1op)

Tärkeää:

 • Opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää elektronisia aineistoja kotikoneeltaan.
 • e-kirjojen käyttöopas eli miten otat e-kirjan käyttöösi, tallennat tietokoneellesi tai lataat tabletille.
 • Tiedonhallinta, eli kuinka saat koottua lähteet hallitusti yhteen ja kirjoitusvaiheessa vaivattomasti osaksi kirjoittamista: ota käyttöön RefWorks, joka on oma "tietokantasi". Katso ohjeet! Jos lähteiden siirto suoraan tietokannasta ei tunnu onnistuvan ks. rautalankaohjeet. Sinulle on tarjolla myös RefWorks -koulutuksia.
 • Osallistu kirjaston koulutuksiin tai oman ohjaasi ja tieteenalasi informaatikon suunnittelemiin koulutuksiin (kysy ohjaajaltasi).

 Etene tiedonhankinnassa oman osaamisesi mukaan:

Perusopintovaiheen tiedonhankinta
Pro gradun -työn tekijälle
Väitöskirjantekijälle ja tutkijalle

Kirjastossa viestintätieteiden opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa palvelee informaatikko Tiia Puputti.