Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Ohjeita pro gradun -työn tekijälle

tekijä: mlkokko — Viimeisin muutos tiistai 29. marraskuuta 2022, 11.37

Tietokannat, käsitteet ja tutkimusmenetelmät

Tämä sivu jatkaa siitä, mihin perusopintovaiheen tiedonhankinta -sivu päättyi. Jos tunnet tarvetta kertaamiseen, vilkaise läpi perusteet.

Jos tulet viestintätieteiden laitokselle opiskelemaan suoraan maisteritutkintoa suosittelen, että suoritat Tiedonhankinnan perusteet verkkokurssin (1op).

Aineopintovaiheessa opiskelija syventää akateemista osaamistaan valitsemansa pääoppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti. Tiedonhankinta- ja hallinta ovat keskeisiä akateemisia taitoja ja eri pääaineissa tiedonhankinnan ja -hallinnan osaaminen on pääosin samanlaista. Opiskelijan on kuitenkin syvennettävä käsitystään oppiaineensa keskeisistä ilmiöistä sekä laajennettava sanavarastoaan & käsiterepertuaariin edetäkseen valitsemansa pääaineen opinnoissa ja ennen kaikkea kirjallisissa töissä. Keskustele aina ohjaajasi kanssa, jos tunnet, että edellä esitetyt asiat ovat sinulle vieraita.

Kaikilla tieteenaloilla arvostetaan tieteellisiä artikkeleita alan kovatasoisimmissa lehdissä, mutta:

 • Tämä ei kuitenkaan tarkoita itsestään selvyytenä sitä, että työn alla olevan tutkimustehtävän kannalta relevantit julkaisut löytyvät juuri tieteellisistä lehdistä. Viestintätieteet kuuluvat ihmistieteisiin, joissa uusimpia tutkimustuloksia julkaistaan hyödyntämällä erilaisia julkaisutyyppejä, pääasiassa kirjoja ja artikkeleita.
 • Perusjaot erilaisten julkaisukulttuurien välillä kulkevat kovien ja pehmeiden tieteiden sekä perustutkimuksen ja soveltavien tieteiden välillä. Olennaista on huomata, että viestintätieteet kuuluvat ihmistieteisiin, joilta kovista luonnontieteistä poiketen usein puuttuu yksimielisyys tieteenalojen ydinkäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.
 • Perusjako heijastuu myös julkaisukäyntätöihin. Ihmistieteissä julkaistaan edelleenkin arvostetuinta tutkimusta muun muassa kokoomateoksissa, joissa jokainen osa-arkitteli on itsenäinen, mutta käsittelee jotakin ilmiötä teoksen yhteisestä tutkimusteemasta. Tällainen kokoomateos voi olla esimerkiksi tutkimusryhmän raportti hankkeen tuloksista.

Pro gradu -työn tekijän odotetaan tuntevan tiedonhankinnan perusteet ja tunnistavan erilaiset tiedonlähteet, joita hän osaa yhdistää omaan tiedontarpeeseensa. Opinnäytetyötä varten yhdessä ohjaajan kanssa sovittu kysymyksenasettelu ohjaa opiskelijaa hahmottamaan tutkimussuunnitelmansa, jota puolestaan tukee tiedonhankintasuunnitelma.

Tiedonhankintasuunnitelman taustalla vaikuttavia näkökulmia, sääntöjä ja ohjeita:

 • Tiedonhankintasuunnitelmassa hahmotetaan, millainen tiedonhankintastrategia palvelee kaikista parhaiten tutkimuskysymykseen vastaamista niin, että työssä toteutuvat myös tieteen yleiset periaatteet ja tieteen julkisuutta koskevat määritelmät (palauta nämä asiat mieleesi perusteet-sivulta). 
 • Akateemisen asiantuntijan on tunnettava kattavasti tieteen eettiset periaatteet. Näihin ohjeisiin perustuvat myös Jyväskylän yliopiston tutkimuseettiset ohjeet ja tutkintosääntö.
 • Tutkimussuunnitelma, joka vastaa kysymyksiin mitä, miksi ja miten, pitää jo sisällään idean tiedonhankinnan strategiasta. Perimmäinen syy edelliseen on siinä, että eri tieteenalat suosivat erityyppisiä julkaisukanavia ja nämä puolestaan vaikuttavat siihen, millaista tutkimus/tiedeviestintää harjoitetaan. 

Tutkimusaineistot

Viestintätieteiden asiantuntijan on tunnettava myös periaatteet, jotka liittyvät tutkimuksen eettiseen ennakkoarviointiin ihmistieteissä. Opiskele myös aineistonhallinnan perusteet! Valmiita tutkimusaineistoja on saatavilla esimerkiksi Tietoarkiston tai Kielipankin kautta. Jos päädyt keräämään oman tutkimusaineiston, selvitä yhdessä ohjaajasi kanssa ennen aineistonkeruun aloittamista, mitä aineiston keräämisessä pitää ottaa huomioon.

Mistä mitäkin:

Kokenut tutkija tietää, mistä hän löytää ja saa käyttöönsä "uutta" tai "vanhaa" tutkimusta. 

 • "Vanhalla" tiedolla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tieteenalalla vakiintuneen aseman saavuttaneita klassikkoteoksia, jotka asiantuntijan tulisi tunnistaa. Klassikkoteoksista löytyy harvoin elektronista versiota, joten vaivattomin tapa paikantaa teokset kirjastosta on käyttää JYKDOKin perushakua.
 • "Uudella" tiedolla voidaan tarkoittaa vaikkapa konferenssiesitystä, jossa on vasta hahmotellaan uuden tutkimuksen taustoja.
 • Uusin tutkimus, joka on julkaistu alan tieteellisissä lehdissä, voidaan paikantaa tietokannoista tai lehden nimellä. Jos haluat etsiä artikkeleita tietyn lehden sisällöstä, voit hakea lehden nimellä JYKDOKista, mennä lehden verkkoarkistoon ja hakea lehden sisällöstä. Uusimman tutkimuksen selailuun hyödyllinen reitti on myös Kansainväliset e-aineistot haku tai Google Scholar.
 • Humanistis-yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle leimallisella tavalla viestintätieteilijät julkaisevat myös kirjoja, jotka voivat olla myös nk. kokoomateoksia, jolloin kirjan kirjoittajakunta muodostuu monen tutkijan työpanoksesta.

Asetettu tutkimuskysymys ja sitä varten laadittu tutkimussuunnitelma ohjaavat valitsemaan tiedonhankinnan kannalta relevantit julkaisutyypit ja sitä kautta työn kannalta relevantit tutkimustuloksia esittävät julkaisut. Tutkimustulosten raporteille on tyypillistä, että ne rakentuvat hyvin samantapaiselle mallille. IMRD kaava kertoo lukijalle, että tutkimuksen taustatiedot, tulokset ja pohdinta esitetään seuraavassa järjestyksessä: johdanto (Introduction), tutkimusaineistot ja -menetelmät (Materials and Methods), tulokset (Results) ja pohdinta (Discussion). 

Tässä muutamia tieteellisen julkaisutoiminnan perustyyppejä (joiden mukaisesti myös merkittävimmät tietokannat jaottelevat sisältämänsä aineiston):

JulkaisutyyppiJulkaisun tarkoitus
Tieteellinen artikkeli Tutkimustulosten raportointi tiedeyhteisölle
Tieteellinen monografia Tutkimustulosten raportointi tiedeyhteisölle
Opinnäytetyö Tutkimustulosten raportointi arvosanaa tai tutkintoa varten
Väitöskirja Tutkimustulosten raportointi tohtorin tutkintoa varten monografiana tai artikkeliväitöskirjana
Katsausartikkeli (Review article) Aikaisempien tutkimustulosten yhteenveto ja arviointi
Oppikirja Alan tai alueen perustieteiden yleisesitys
Tieteellinen raportti Tutkimuksen ja sen tulosten raportointi

Lähde: Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään. Karvonen Erkki, Kortelainen Terttu & Saarti Sarmo. Vastapaino.Tampere 2014, 86-87.

Aloita tiedonhankinta

1. Käytä hyväkseksi edellä esitetyt huomioit ja päättele lukemasi perusteella, millaista tietoa tarvitset.

2. Käytä aikaasi myös selailuun - lue abstrakteja ja tiivistelmiä sekä kiiinnitä huomiota, millaisia avainkäsitteitä (keywords) esimerkiksi abstrakti sisältää tai millaisia asiasanalistoja (Subject Terms) abstraktiin on liitetty. Ota näistä opiksesi ja hyödynnä näitä hakusanoina, kun aloitat varsinaisen tiedonhaun. Erityisen hyödyllisiä julkaisuja olisivat katsausartikkelit (Review Article), joiden avulla pääset tutustumaan asiantuntijan tekemiin arviointeihin tutkimusaiheettasi koskettavista julkaistuista.

3. Lunttaa! Hyödynnä lähdeluettelot erityisesti uusimmista ja työsi kannalta relevanteimmista julkaisuista.

4. Suhteuta pääkysymyksesi sitä tukeviin tarkentaviin kysymyksiin - pidä fokus pääkysymyksessäsi! Ota tueksesi esimerkiksi miellekartta (jota voit hallita keskeisten käsitteiden avulla. Lisää selauksen aikana esille nousevia relevantteja avainsanoja ja käsitteitä)

5. Viestintätieteet yleisinä asiasanoina, sanakirjoja ja sanastoja.

6. Tietoa tutkimusmenetelmistä

7. Yleisesitykset ja alan klassikot JYKDOKista. Huomaa Apua -linkki, josta kertaat näppärästi sanojen katkaisun, hakulauseiden muodostamisen jne.

8. Viestintätieteiden tutkimusta tukevat tietokannat:

Vinkkejä gradun julkaisemisevaiheeseen:
 • Abstraktia kirjoittaessasi keskity pääkohtiin ja tutkimukseksi keskeiseen sisältöön. Pyri käyttämään mahdollisimman paljon vakiintuneita käsiteiteitä ja valitse ne myös abstraktin osana olevaan asiasanalistaan.
 • Pyri pikemminkin yleistämään kuin keksimään hyvin eksoottisia kuvailusanoja - näin varmistat sen, että työtäsi tullaan jatksossa hyödyntämään mahdollisimman paljon. Katso vinkkejä edellä olevasta linkistä Viestintätieteet yleisinä asiasanoina, sanakirjoja ja sanastoja
Hae graduoppaita (alla suora linkki halutuloksiin):

Graduoppaita JYKDOKista

Opinnäytetyön julkaiseminen verkossa.

Lue lisää ja ota yhteyttä