Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Aineistoon liittyvät oikeudet

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 11.56

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Aineistoon liittyvät oikeudet

 Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1 Jos teet opinnäytettä tutkimusryhmän osana tai yritysyhteistyönä, mitä aineiston käytöstä on sovittu?

2 Liittyykö aineistoon tekijänoikeudella suojattua materiaalia? Mitä tällöin pitää huomioida?

Liittyy FAIR-periaatteisiin Accessible ja Re-usable. 

Aineistoon liittyvät oikeudet

Aineistoon liittyvät oikeudet ovat yksi osa aineistonhallintaa. Oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kenellä on käyttöoikeus aineistoon, miten aineistoa saa jakaa tai julkaista ja kuka päättää, mitä aineistolla tehdään. 

Jos aineistoon on osallisena useampi kuin yksi tutkija, aineistoon liittyvistä oikeuksista kannattaa aina sopia kirjallisesti. Aineistoon liittyvät oikeudet ovat esimerkiksi käyttö-, säilytys- ja jakeluoikeuksia: kenellä on oikeus päättää aineiston käytöstä ja kuka voi päättää aineiston mahdollisesta jatkokäytöstä.

Milloin sovitaan?

 • Jos olet opiskelija ja keräät tutkimusaineistoa tutkimusryhmälle tai hankkeelle
 • Jos saat käyttöösi aiemmin kerätyn aineiston tai osan siitä
 • Jos keräät tutkimusaineistoa opinnäytteessä, jonka teet yritysyhteistyönä tai esimerkiksi jonkin organisaation toimeksiantona.

Jos opiskelijana keräät tutkimusaineistoa tutkimusryhmässä tai -hankkeessa, sovi käyttöoikeuksistasi sekä aineiston luovuttamisesta hankkeelle. Oikeuksista sovitaan myös, jos saat opinnäytetyösi aineistoksi valmiin aineiston, joka on aiemmin kerätty, tai jos teet opinnäytettä yritysyhteistyönä tai toimeksiantona.

On tärkeää tehdä kirjallinen sopimus siitä, millaisia oikeuksia tutkimusryhmän jäsenillä on ja kenen vastuulla aineisto on. Kuka esimerkiksi päättää, mitä aineistolle tapahtuu opinnäytteesi valmistumisen jälkeen? Tämä on tärkeää erityisesti, jos suunnittelet jatko-opintoja ja ajattelet jatkavasi saman aineiston parissa gradun jälkeen. Mitä aineistolta odotetaan, mitkä ovat aineiston keräämisen tavoitteet?

Joskus tutkimukselle tarvitaan lupa, esimerkiksi jos tutkimuksen kohteena on oppilaitos tai organisaatio. Lupakäytänteet vaihtelevat tieteenaloittain ja niistä kannattaa keskustella oman ohjaajan kanssa. Esimerkiksi jos rekrytoit tutkittavia tietystä koulusta, sinulla tulee olla tähän koulun lupa.

Tutkimusaineistoon voi liittyä tekijänoikeuksia

Aineistoon voi liittyä tekijänoikeuskysymyksiä, mikäli se sisältää tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia, kuten kuvia, videoita, pelejä tai tekstiä. 

Tekijänoikeus tarkoittaa, että tekijällä on oikeus määrätä teoksen käytöstä. Tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta ei saa yleensä tehdä julkisia kopioita. Gradu on julkinen asiakirja, joten jos tekijänoikeuden suojaama teos olisi osa gradua, kyseessä olisi kopion tekeminen (esim. kuvakaappaus elokuvasta).

Tutkimusaineistoon liittyy tekijänoikeuksia esimerkiksi jos

 • tutkit julkaistuja teoksia, kuten elokuvia, YouTube-videoita, taideteoksia tai lehtiartikkeleita
 • keräät tutkittavilta teoksia, esim. kirjoitelmia, runoja, piirustuksia, päiväkirjamerkintöjä

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeus syntyy, kun tuotos ylittää teoskynnyksen. Käytännössä teoskynnys ylittyy helposti: kunhan tuotos on itsenäinen (eli ei kopio olemassa olevasta teoksesta) ja tarpeeksi omaperäinen niin, ettei toinen henkilö ei todennäköisesti tekisi täsmälleen samanlaista teosta. Tekijänoikeussuoja ei edellytä rekisteröintiä tai julkaisemista, eikä teoksen laadulla ja käytetyllä työmäärällä ole merkitystä. Toisin sanoen esimerkiksi pöytälaatikkorunot, lapsen piirustus, koreografia, tietokonepeli tai elokuva voivat saada tekijänoikeudellisen suojan. Tekijänoikeus on voimassa tietyn aikaa, yleisimmin tekijän eläessä sekä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Tietyntyyppisia teoksia suojaa lähioikeudet, jotka ovat tekijänoikeuksien kaltaiset, mutta suppeammat.

Tutkimusaineistoon ei synny tekijänoikeutta, eli sinulla ei ole tekijänoikeutta keräämääsi raakadataan (esim. haastatteluaineisto). Jos sen sijaan tuotat aineiston pohjalta esimerkiksi tietokannan, tietokannalla voi olla tekijänoikeuden kaltainen oikeudellinen suoja. Opinnäytteen aineistosta ei yleensä muodosteta tietokantaa.

Tutkitko tekijänoikeudella suojattua materiaalia? 

Tutkimusaineistossa voi olla tekijänoikeuksia tai tekijänoikeuden kaltaisia lähioikeuksia, jos tutkit esimerkiksi valokuvia, taideteoksia, piirustuksia, runoja, koreografioita, pelejä, lauluja tai videoita.   

Opinnäyte on julkinen asiakirja, ja tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia ei voi julkaista miten tahansaJulkistetusta teoksesta voi ottaa sitaatteja eli suoria lainauksia, jos sitaatin käyttö on perusteltua. Sitaatilla pitää olla asiallinen yhteys tekstiin eikä se saa olla esimerkiksi liian suppea tai laaja niin, että alkuperäinen sisältö vääristyisi. Samoin yleisesti ottaen esimerkiksi julkistetun kuvan voi julkaista kuvasitaattina opinnäytetyössäjos kuvalla on yhteys tekstiin ja kuvan julkaiseminen on perusteltua esimerkiksi tekstissä esitettyjen johtopäätösten tukemiseksi.  

Siteeraaminen on yksi mahdollisuus julkaista tutkittavilta kerättyä, tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia. Tutkittavan kanssa sovitaan, saako suoria lainauksia julkaista. Huomioithan myös henkilötietojen suojan (siitä tarkemmin seuraavassa osiossa).

Jos keräät tekijänoikeudella suojattua materiaalia suoraan tutkittavilta (esim. päiväkirjamerkinnät, valokuvat), tee erillinen sopimus tekijänoikeuksista. Sopimus tekijänoikeuksista voi olla lyhyt. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi omistajuudesta, miten materiaalia käytetään tutkimuksessa, teosten palauttamisesta tutkittavalle (jos tarpeen), suorien lainausten ottamisesta tai muusta teoksen jakamisesta, mainitaanko tekijän nimi vai ei (huomioi henkilötietojen suoja), miten kauan tutkija saa säilyttää aineistoa ja saako teosta muunnella. Kaikkien tutkimusaineistojen kohdalla ei tarvitse sopia kaikesta, vaan tapauskohtaisesti soveltaen. (Lähde: DMP Tuuli, Tietoarkiston ohjeet; Aineistonhallinnan käsikirja).

Vaikka kyseessä olisi tekijänoikeuden suojaama aineisto, tutkijalla on vapaus tehdä havaintoja aineiston sisällöstä ja kertoa niistä omin sanoin. Jos aineisto on julkaistu teos, kuten elokuva, teosta käytetään tällöin lähteenä ja siihen viitataan. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen ilmaisumuotoa, eli esimerkiksi kopion tekeminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tekijänoikeus ei kuitenkaan suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideoita tai juonta.

Jos keräät aineistoksi esimerkiksi sanomalehtiartikkeleita tai julkaistuja valokuvia, tee erillinen dokumentti, johon listaat kerättyjen asioiden viitetiedot eli bibliografiset tiedot (tekijä, julkaisuaika jne.)  (Lähde: DMP Tuuli, Tietoarkiston ohjeet)

Lähteinä käytettyjä tekijänoikeuden sivustoja, joilta löydät lisää tietoa:  

 • Tekijänoikeus.fi 
 • Kopiosto 
 • Sanasto 
 • Kuvasto 
 • Teosto
 • Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja