Tekijänoikeudet

by Tiia Marjaana Puputti last modified Apr 30, 2021 01:08 PM

Tutkimusaineistoon voi liittyä tekijänoikeuksia

Tekijänoikeus tarkoittaa, että tekijällä on oikeus määrätä teoksen käytöstä. Tekijänoikeuden suojaamasta teoksesta ei saa yleensä tehdä julkisia kopioita. Gradu on julkinen asiakirja, joten jos tekijänoikeuden suojaama teos olisi osa gradua, kyseessä olisi kopion tekeminen.

Tutkimusaineistoon liittyy tekijänoikeuksia esimerkiksi jos

  • tutkit julkaistuja teoksia, kuten elokuvia, YouTube-videoita, taideteoksia tai lehtiartikkeleita
  • keräät tutkittavilta teoksia, esim. kirjoitelmia, runoja, piirustuksia, päiväkirjamerkintöjä

Mikä on teos?

Tekijänoikeus syntyy, kun tuotos ylittää teoskynnyksen. Käytännössä teoskynnys ylittyy helposti: kunhan tuotos on itsenäinen (eli ei kopio olemassa olevasta teoksesta) ja tarpeeksi omaperäinen. Tuotos on tarpeeksi omaperäinen, jos toinen henkilö ei todennäköisesti tekisi samanlaista teosta. Tekijänoikeussuoja ei edellytä rekisteröintiä tai julkaisemista, eikä teoksen laadulla ja käytetyllä työmäärällä ole merkitystä. Toisin sanoen esimerkiksi pöytälaatikkorunot, lapsen piirustus, koreografia, tietokonepeli tai elokuva voivat saada tekijänoikeudellisen suojan.  Tekijänoikeus on voimassa tietyn aikaa, yleisimmin tekijän eläessä sekä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. 

Tutkimusaineistoon ei synny tekijänoikeutta, eli sinulla ei ole tekijänoikeutta keräämääsi raakadataan (esim. haastatteluaineisto). Jos sen sijaan tuotat aineiston pohjalta esimerkiksi tietokannan, tietokannalla voi olla tekijänoikeuden kaltainen oikeudellinen suoja. Opinnäytteen aineistosta ei yleensä muodosteta tietokantaa.

Tutkitko tekijänoikeudella suojattua materiaalia? 

Tutkimusaineistossa voi olla tekijänoikeuksia tai tekijänoikeuden kaltaisia lähioikeuksia, jos tutkit esimerkiksi valokuvia, taideteoksia, piirustuksia, runoja, koreografioita, pelejä, lauluja tai videoita.   

Opinnäyte on julkinen asiakirja, ja tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia ei voi julkaista miten tahansa. Julkistetusta teoksesta voi ottaa sitaatteja eli suoria lainauksia, jos sitaatin käyttö on perusteltua. Sitaatilla pitää olla asiallinen yhteys tekstiin eikä se saa olla esimerkiksi liian suppea tai laaja niin, että alkuperäinen sisältö vääristyisi. Samoin yleisesti ottaen esimerkiksi julkistetun kuvan voi julkaista kuvasitaattina opinnäytetyössäjos kuvalla on yhteys tekstiin ja kuvan julkaiseminen on perusteltua esimerkiksi tekstissä esitettyjen johtopäätösten tukemiseksi.  

Siteeraaminen on yksi mahdollisuus julkaista tutkittavilta kerättyä, tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia. Tutkittavan kanssa sovitaan, saako suoria lainauksia julkaista. Huomioithan myös henkilötietojen suojan (siitä tarkemmin seuraavassa osiossa).

Jos keräät tekijänoikeudella suojattua materiaalia suoraan tutkittavilta (esim. päiväkirjamerkinnät, valokuvat), tee erillinen sopimus tekijänoikeuksista. Sopimus tekijänoikeuksista voi olla lyhyt, ja mistään kovin monimutkaisesta sopimuksesta ei yleensä ole kysymys. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi omistajuudesta, miten materiaalia käytetään tutkimuksessa, teosten palauttamisesta tutkittavalle (jos tarpeen), suorien lainausten ottamisesta tai muusta teoksen jakamisesta, mainitaanko tekijän nimi vai ei (huomioi henkilötietojen suoja), miten kauan tutkija saa säilyttää aineistoa ja saako teosta muunnella. Kaikkien tutkimusaineistojen kohdalla ei tarvitse sopia kaikesta, vaan tapauskohtaisesti soveltaen. (Lähde: DMP Tuuli, Tietoarkiston ohjeet; Aineistonhallinnan käsikirja).

Vaikka kyseessä olisi tekijänoikeuden suojaama aineisto, tutkijalla on vapaus tehdä havaintoja aineiston sisällöstä ja kertoa niistä omin sanoin. Jos aineisto on julkaistu teos, kuten elokuva, teosta käytetään tällöin lähteenä ja siihen viitataan. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen ilmaisumuotoa, eli esimerkiksi kopion tekeminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Tekijänoikeus ei kuitenkaan suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideoita tai juonta.

Jos keräät aineistoksi esimerkiksi sanomalehtiartikkeleita tai julkaistuja valokuvia, tee erillinen dokumentti, johon listaat kerättyjen asioiden viitetiedot eli bibliografiset tiedot (tekijä, julkaisuaika jne.)  (Lähde: DMP Tuuli, Tietoarkiston ohjeet)

Lähteinä käytettyjä tekijänoikeuden sivustoja, joilta löydät lisää tietoa:  

  • Tekijänoikeus.fi 
  • Kopiosto 
  • Sanasto 
  • Kuvasto 
  • Teosto
  • Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja