Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Opintovaatimukset 2013

tekijä: saarimak — Viimeisin muutos tiistai 17. kesäkuuta 2014, 08.48
Laitoksen yhteystiedot, sivuaineopintovaatimukset, opintojen ajoitus ja opintojen arviointi.

Matematiikan opintovaatimukset 2013 − 2014

Matematiikan ja tilastotieteen laitos (Matematiikka)

Käyntiosoite Mattilanniemi, D-rakennus, 3. kerros
Postiosoite PL 35 (MaD), 40014 Jyväskylän yliopisto
Puhelin (014) 260 1211 (vaihde)
(014) 805 3421 (toimisto)
Faksi (014) 260 3598
Sähköposti mathdept@maths.jyu.fi
WWW https://www.jyu.fi/maths

Johtaja, toimisto, opintoneuvoja

Huone Puhelin Sähköposti
Johtaja (mat.) Tero Kilpeläinen MaD307 040 8053432 tero.kilpelainen@jyu.fi
Varajohtaja (til.) Jukka Nyblom MaD321 040 8053463 jukka.nyblom@jyu.fi
Toimistosihteeri Tuula Blåfield MaD356 040 8053421 tuula.blafield@jyu.fi
Amanuenssi Hannele Säntti-Ahomäki MaD357 040 8053450 hannele.santti-ahomaki@jyu.fi
Osastosihteeri Eeva Partanen MaD364 040 8053444 eeva.k.partanen@jyu.fi
Opintoneuvoja Ari Lehtonen MaD374 040 8053438 ari.t.e.lehtonen@jyu.fi
Mikrotuki pcsupport-ma@jyu.fi

Opintoneuvoja vastaa myös matematiikan opintojen korvaavuuksista. Opintoneuvontaa antavat myös muut opettajat vastaanottoaikoinaan sekä amanuenssit. Vastaanottoajat ovat www-sivuilla.

Matematiikan opiskelusta

Matematiikka on kautta historian ollut sekä keskeinen osa kulttuuriamme että luonnontieteiden ja tekniikan kehityksen avain. Matematiikalla on ollut ratkaiseva vaikutus esimerkiksi modernin fysiikan, tähtitieteen ja tietotekniikan syntyyn. Toisaalta muiden tieteenalojen ongelmat ovat usein johtaneet uusien matemaattisten teorioiden luomiseen. Matematiikka ei kuitenkaan ole luonteeltaan luonnontieteiden ja tekniikan tarvitsema kaavakokoelma vaan elävä ja itsenäinen tiede. Jyväskylän yliopistossa matematiikan tutkimus kohdistuu pääosin matemaattiseen analyysiin, erityisesti geometriseen analyysiin, geometriseen mittateoriaan, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaan, potentiaaliteoriaan sekä stokastiikkaan.

Matematiikan opetuksen rungon muodostavat luennot. Ne ovat esitelmäsarjoja, joissa esitellään opintojakson teoriaosa. Luennoilla jaetaan viikoittain kotitehtäviä, joita käsitellään laskuharjoituksissa. Ensimmäisen vuoden kursseilla on lisäksi pienryhmä-ohjauksia, joissa opastetaan harjoitustehtävien ratkaisemista. Joihinkin matematiikan kursseihin liittyy lisäksi harjoitustyö tai seminaari.

Pelkkä luentojen ahkera kuunteleminen ja niiden ulkoa opettelu ei ole opiskelua. Matematiikan osaaminen ei ole muistamista vaan ymmärtämistä ja taitoa soveltaa tietoja uusien ongelmien ratkaisemiseen. Tämän vuoksi oppimisen kannalta tärkeintä on itsenäinen työnteko - harjoitustehtävien ratkominen. Epäonnistuneetkin harjoitustehtävien ratkaisuyritykset edistävät asian oppimista. Erityisen hyödyllisiä ovatkin vaikeat tehtävät, joita ratkottaessa on pakko tutustua perusteellisesti luennoilla esitettyyn asiaan.

Matematiikassa opetettava asia perustuu vahvasti aikaisemmin opetettuun, joten luennolla esitetty asia kannattaa opiskella heti. Tällöin seuraavan luennon seuraaminen on helpompaa, kun pohjatiedot ovat hallinnassa. Opiskelussa tulee alusta pitäen pyrkiä asioiden kunnolliseen ymmärtämiseen. Mitä paremmin peruskurssien tiedot ovat hallinnassa, sitä helpompaa opiskelu on jatkossa. Myöhemmillä kursseilla käytetään hyödyksi aiempien kurssien tietoja.

Matematiikan perusopintojen kurssin voi suorittaa koko kurssin kattavalla loppukokeella, mutta kokeisiin saa yleensä hyvityspisteitä aktiivisesta laskuharjoituksiin osallistumisesta ja kirjallisesti palautettavista kotitehtävistä. Kursseista järjestetään lukuvuoden aikana 4−5 loppukoetta, joista yksi on kesällä.

Matematiikka sivuaineena

Katso myös Matematiikan sivuaineopintokokonaisuudet ja opintojen ajoitus ja opinto-oppaan kohta Matematiikka sivuaineena.

Matematiikan johdantokurssit sekä perus- ja aineopinnot ovat vapaat kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

Matematiikan johdantokurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitos järjestää seuraavat matematiikan johdantokurssit, joihin kaikki yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi   5 op
Kurssi on tarkoitettu täydentämään lukio-opintoja, erityisesti lyhyttä oppimäärää.

MATY020 Matematiikan peruskurssi   5 op
Kurssilla käsitellään yhteiskunta- ja taloustieteiden opiskelussa tarvittavaa matematiikkaa. Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi.

Matematiikan johdantokurssien korvaushakemukset
Matematiikan johdantokursseja voidaan korvata muiden oppilaitosten, ei kuitenkaan lukion, vastaavansisältöisten kurssien suorituksilla. Korvaushakemukset käsittelee matematiikan opintoneuvoja. Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot suoritetuista opinnoista (kurssin suorituspaikka ja -aika, suoritustapa, kurssin laajuus, arvolause ja sisältökuvaus).

Matematiikan perusopinnot

Matematiikkaa sivuaineena opiskelevat voivat suorittaa matematiikan perusopinnot kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto A on teoreettisempi kuin vaihtoehto B ja sitä suositellaan niille, jotka aikovat jatkaa matematiikan opintoja ja suorittaa matematiikan aineopintokokonaisuuden. Myös vaihtoehdon B kautta voi jatkaa aineopintoihin, mutta se ei tarjoa yhtä vankkaa teorian ymmärrystä.

Matematiikka sivuaineena, perusopinnot   25 op
Vaihtoehto A op
MATP121
MATP311
MATP312
MATA116
Lineaarinen algebra ja geometria 1
Johdatus reaalifunktioihin
Raja-arvo ja jatkuvuus
Derivaatta ja integraali A
6
5
5
5
Valinnaisia MATP- tai MATA-tasoisia kursseja 4
Yhteensä vähintään
25
Vaihtoehto B op
MATP121
MATP153
MATP162
MATP163
Lineaarinen algebra ja geometria 1
Approbatur 1 B
Approbatur 2 A
Approbatur 2 B
6
4
5
5
Valinnaisia MATP- tai MATA-tasoisia kursseja 5
Yhteensä vähintään
25

Matematiikan perus- ja aineopinnot

Matematiikan perus- ja aineopinnot ovat vapaat kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille.

Matematiikka sivuaineena, perus- ja aineopinnot  60 op
op
Matematiikan perusopintokokonaisuus sisältäen
kurssin MATP312 Raja-arvo ja jatkuvuus
25
MATA116
MATA117
MATA113
MATA2x1
MATA2x2
Derivaatta ja integraali A
Derivaatta ja integraali B
Analyysi 3
Vektorifunktion analyysi 1A
Vektorifunktion analyysi 1B
5
5
5
5
5
Valinnaisia MATA-tason kursseja 10
Yhteensä vähintään 60

Jos kurssi Derivaatta ja integraali A on suoritettu perusopinnoissa, sen tilalla on aineopinnoissa suoritetta jokin valinnainen kurssi. Valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään TILA121 Todennäköisyyslaskenta. Katso suosituksia valinnaisiksi kursseiksi laitoksen www-sivuilla olevista listoista. Näistä suosituksista poikkeavista kurssivalinnoista on hyvä keskustella etukäteen opintoneuvoja Ari Lehtosen kanssa. Syventäviin opintoihin jatkaville suositellaan tässä vaihtoehdossa samanlaista kokonaisuutta kuin matematiikan pääaineopiskelijoille kuitenkin laajuudeltaan 60 op ja ilman kandidaatintutkielmaa.

Perus- ja aineopinnoista voidaan antaa erilliset merkinnät perusopinnoista ja aineopinnoista.

Yleiskuva vaihtoehtojen A ja B kursseista:

Yleiskuva perus- ja aineopintojen kahdesta suoritustavasta, vaihtoehdoista A ja B. Katso tarkemmin opinto-oppaasta.

Valinnaiset aineopintojaksot

Ks. opinto-oppaasta sivuaineopiskelijoille suositeltavia matematiikan aineopintojen valinnaisia kursseja. Lisätietoja antaa opintoneuvoja Ari Lehtonen.

Matematiikan perus- ja aineopintokurssien korvaushakemukset

Matematiikan perus- ja aineopintokursseja voidaan korvata muiden yliopistojen ja korkeakoulujen vastaavansisältöisten kurssien suorituksilla. Korvaushakemukset käsittelee matematiikan opintoneuvoja Ari Lehtonen. Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot suoritetuista opinnoista (kurssin suorituspaikka ja -aika, suoritustapa, kurssin laajuus, arvolause ja sisältökuvaus).

Matematiikan syventävät opinnot

Katso opinto-opas.

Opintojen ajoitus matematiikassa

Ohjatun opetuksen lisäksi opiskelijan on varattava riittävästi aikaa asioiden itsenäiseen opetteluun ja tehtävien ratkomiseen. Yleisin virhe opintojen suunnittelussa on liian raskas ohjelma. Yhtä luento- tai laskuharjoitustuntia kohti tulisi tehdä vähintään tunti kotityötä. Parikymmentä viikkotuntia ohjattua opetusta riittää hyvin työllistämään ensimmäisen vuoden opiskelijan täysipäiväisesti. Alla on opintojen ajoitusehdotuksia matematiikan perusopintoja vaihtoehdon B mukaan opiskeleville.

Matematiikan perusopintojen ajoitus, vaihtoehto B
Aloitus syksyllä
Syyslukukausi
Tarvittaessa (edellisenä syksynä):
Matematiikan propedeuttinen kurssi (S1) 
Lineaarinen algebra ja geometria 1 (S1-2)
Approbatur 1 B (S2)
Kevätlukukausi

Approbatur 2 A (K1)
Approbatur 2 B (K2)
Approbatur 3 (K2)
Aloitus keväällä
Kevätlukukausi
Approbatur 3 (K2)

Seuraava kevätlukukausi
Approbatur 2 A (K1)
Approbatur 2 B (K2)
Syyslukukausi
Tarvittaessa (edellisenä syksynä):
Matematiikan propedeuttinen kurssi (S1) 
Lineaarinen algebra ja geometria 1 (S1-2)
Approbatur 1 B (S2)

Matematiikan opintojen arvostelu ja opintokokonaisuuksien merkinnät

Opintojen arvostelu

Matematiikan opintojaksot arvostellaan käyttäen asteikkoa 0−5 tai hylätty−hyväksytty. Perusopintokokonaisuuden, aineopintokokonaisuuden sekä perus- ja aineopintokokonaisuuden keskiarvo on opintojaksojen arvolauseiden keskiarvo opintopisteillä painotettuna. Keskiarvoja laskettaessa otetaan huomioon vain sellaiset opintojaksot, joille on määrätty arvolause. Opintokokonaisuuden arvosana ja -numero määräytyy sille lasketusta keskiarvosta seuraavasti:

Välttävä (1) 1,00 − 1,49
Tyydyttävä (2) 1,50 − 2,49
Hyvä (3) 2,50 − 3,49
Kiitettävä (4) 3,50 − 4,49
Erinomainen (5) 4,50 − 5,00

Merkinnät opintokokonaisuuksista

Opintosuoritusrekisteriin merkitään (ennen tutkinnon hakemista) opintokokonaisuuden arvolause ja siihen sisältyvät opintojaksot. Matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuuksien loppuarvostelusta vastaavat seuraavat opettajat:

Perusopinnot yliopistonopettaja Mikko Saarimäki
Perus- ja aineopinnot professori Petri Juutinen