Mediataidot verkko-opiskelussa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 30. joulukuuta 2009, 15.13

Verkko-opetus, -opiskelu ja -oppiminen edellyttävät oppilailta ja opettajilta monenlaisia eri medioihin liittyviä taitoja ja valmiuksia [90].

Kielitaidolliset, kulttuuriset ja viestinnälliset valmiudet

 • luku- ja kirjoitustaito sekä tekstinymmärtämisen taito verkkoympäristössä
 • taito ilmaista itseään verkko-opetus- -opiskelu- ja -oppimisympäristöissä (tarvittaessa myös useammalla kielellä)
 • taito viestiä ja ohjeistaa oppilasta selkeästi ja yksiselitteisesti
 • taito kerätä ja viestiä muille verkko-opettajille "hyvistä käytänteistä"
 • oman kulttuurisen identiteetin tiedostaminen ja tuntemus
 • eri kulttuurien tuntemus, arvostus ja ymmärtäminen
 • monikulttuurisuuden ymmärtämisen ja huomioonottamisen taito verkko-opetuksessa
 • taito viestinnällisen ilmapiirin luomiseen verkossa
 • taito dialogiseen viestintään, sen synnyttämiseen ja ylläpitämiseen
 • halu ja taito viestiä eri viestimiä käyttäen
 • taito ymmärtää eri viestimien ominaisia piirteitä ja niiden vaikutus viestintään, viestijään ja viestiin

Sosiaaliset valmiudet

 • halu kuunnella
 • taito ryhmäytyä ja tukea ryhmäytymistä
 • kyky toimia aktiivisena vuorovaikuttajana ja vuorovaikutusverkostojen rakentajana
 • taito kohdata verkko-opiskelijana haasteineen
 • taito tukea erilaisia verkko-opiskelijoita
 • taito motivoida ja aktivoida passiivisia tai hiljaisia oppilaita
 • taito ohjata yhteisöllistä verkko-opiskelua

Tiedolliset valmiudet

 • verkko-opetuksen, tieto- ja viestintätekniikan, mediakasvatuksen ja etäopetuksen lähtökohtien ja perusteiden tuntemus
 • verkkopedagogisen teorian, suunnittelumallien ja käytänteiden hallinta
 • verkko-opetuksen didaktisten käyttötapojen hallinta
 • mediavalinnan taito
 • tiedonhallinnan taidot: tehokkaat ja monipuoliset tiedonhaun taidot, kokonaisuuksien hahmottamisen taito sekä kursorien lukutaito, taito valita tarkoituksenmukaisin informaatio, analysoinnin, tulkitsemisen ja informaation luotettavuuden arvioinnin taito
 • tiedon ja mediaesitysten prosessoinnin taidot: taito lähdekritiikkiin
 • jatkuva itsearvioinnin ja oman verkko-opetuksen kehittämisen taito
 • kiinnostus verkko-opetuksen ja alan tutkimuksen kehittymiseen
 • systeemiajattelu, verkko-opetuksen näkeminen osana kansallista ja kansainvälistä koulutuspolitiikkaa

Eettiset valmiudet

 • vastuun kantaminen omista verkko-opetuksen toimista
 • erilaisuuden kohtaamisen taito
 • kyky välittää objektiivinen ja realistinen kuva verkosta, sen mahdollisuuksista ja rajoituksista
 • taito valita kasvatuksellisesti eettistä materiaalia
 • verkon toimintasääntöjen (netiketin hallinta) ja niiden välittäminen oppilaille
 • tekijänoikeuksien tuntemus ja niiden välittäminen oppilaille
 • ymmärrys verkkoviestinnän tasa-arvoisuudesta ja tasa-arvoisuutta lisäävistä mahdollisuuksista