Verkko-opettajan uudet roolit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 11. joulukuuta 2009, 10.39

Siirryttäessä perinteisestä luokkahuoneopetuksesta verkkoon opettajan rooli ei ole enää pelkkä tiedon jakaminen; opettajasta tulee ennemminkin oppimisen edistäjä [99]. Opettaja auttaa oppijoita uuden tiedon ymmärtämisessä ja tietämyksen hallinnassa; opettaja toimii tiedon suodattajana valiten oppijoille tarpeellista tietoa ja esittäen ajattelua herättäviä kysymyksiä sekä johdatellen keskustelua [39].

Vastuu oppimisesta siirtyy entistä enemmän oppijalle itselleen, mutta opetajan rooli oppimisen ohjaajana on edelleen merkittävä; opettajan rooli on edistää oppijoiden oppimista heidän muodostaessaan omaa käsitystään opiskeltavana olevista asioista yhdessä muiden oppijoiden kanssa [99]. Itse asiassa opettajan ja ohjauksen tarve pikemminkin kasvaa kuin vähenee siirryttäessä verkkoon [47 & 54]. Verkko-opetuksessa korostuu opettajan rooli motivoijana ja aktivoijana [97]

Opettajan roolina on myös toimia opetuksen suunnittelijana [100]. Opettaja myös motivoi oppijoita heidän sisäistäessään uutta rooliaan verkko-oppijoina [99]. Opettaja on myös keskeisessä roolissa motivoidessaan oppijoita tehokkaaseen ja aktiiviseen verkkokeskusteluun [97]. Tella et al. [90] määrittelevät verkko-opettajan keskeisimmät roolit seuraavasti:

  • Motivoija pitää oppijoiden motivaation ja aktiivisuuden korkealla suunnaten oppijoiden huomiota haluttuun suuntaan, tarjoten hyödyllisiä oppimateriaaleja ja mahdollistaen vuorovaikutuksen ja yhteistyön muiden oppijoiden kanssa. Hän pyytää, vaatii, innostaa ja houkuttelee oppijoita osallistumaan verkossa. Motivoija ottaa kantaa ja reagoi oppijoiden toimintaan, antaa huomiota oppijoille, luo oppimismahdollisuuksia ja motivoi ooppijoita heidän toimissaan. Hän myös kannustaa oppijoita omalla esimerkillään toimimaan yhdessä. Henkilökohtainen palaute on myös keskeisessä roolissa.
  • Verkottaja tai verkottuja luo yhteistyöverkostoja eri asiantuntijoiden ja tahojen kanssa tuoden uudet resurssit myös oppijoiden ulottuville.
  • Organisoija järjestää opetuksen ja oppimisympäristön siten, että se ohjaa oppijoita yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä mahdollistaa erilaisten työkalujen, sovellusten ja medioiden käytön. Organisoija luo valmiita oppimispolkuja ja asettaa tahdin sekä tavoitteet opintojaksolle, vetää kurssin joustavan aikataulun mukaan, tekee johdattelevia kysymyksiä sekä kommentoi ja ohjaa keskustelua.
  • Viestijä luo kommunikointi- ja vuorovaikutusverkostoja, tiedottaa ja ohjaa oppijoita oppimisprosessin aikana tehden tarkkoja ohjeistuksia ja ohjaavia kysymyksiä. Viestijä luo vuorovaikutussäännöt ('netiketti') ja varmistaa, että kaikki oppijat ymmärtävät ne.
  • Ohjaaja tai tuutori mahdollistaa oppimisen, mutta ei kontrolloi sitä. Ohjaaja auttaa oppijoita ymmärtämään uutta tietoa ja ohjaa heitä aktiiviseen opiskeluun ja oppimiseen, jossa keskeistä on oma-aloitteisuus ja vastuullisuus. Hän jäsentää ja johtaa tutkimus- ja opiskeluprosessia, neuvoo tarvittaessa, edistää ymmärryksen syventymistä ja toimii mukana kanssaoppijana ja -tutkijana. Ohjaaja kannustaa oppijoita kiinnittämään huomiota oppimisen kannalta oleellisiin seikkoihin, ohjaa tarvittaessa keskustelua, kutsuu osallistumaan ja vuorovaikutukseen, palauttaa kysymykset tarvittaessa tarkennuksia varten, terävöittää käsitteitä sekä pyytää tarkennuksia ja selvityksiä. Hän muotoilee ja tiivistää oppijoiden mielipiteitä sekä väittämiä, mallintaa toivottua käyttäytymistä ja pyytää oppijoilta vihjeitä ja vinkkejä toisten oppijoiden avuksi.

Verkko-opettaja voi toimia myös muissa rooleissa [esim. 90] kuten teknikko, mediavalintoja tekevä asiantuntija ja verkkomateriaalin tuottaja. Verkko-opettaja toimii myös monipuolisen arvioinnin toteuttajana ohjaten oppijoitaan esimerkiksi itsearviointiin, ryhmäarviointiin, prosessiarviointiin, oppimispäiväkirjan pitoon ja verkkoportfolion laatimiseen. Hän kehittää ymmärrystä ja osaamista lisääviä tehtäviä ja testejä verkko-opiskeluympäristöön, ja seuraa oppijoiden edistymistä ja ongelmakohtia antaen tukea sitä eniten tarvitseville.

Verkko-opettaja voi toimia myös teknikkona, asiantuntijana, tuottajana ja tutkijana. Opettajan tehtäviin verkossa kuuluu usein myös teknisen tuen antaminen ja vikojen korjaaminen, joten mikrotukihenkilön tai tietokoneasentajan koulutus olisi myös suotavaa. Verkko-opettaja joutuu myös usein itse valitsemaan käytettävät mediat, joten asiantuntijuutta sillä alalla kaivataan samoin kuin verkko-oppimateriaalin tuottamisen taitoja.

Verkko-opettaja voi myös olla tutkija, joka kokeilee valmiita malleja, kehittää niitä edelleen omiin tarpeisiinsa tai opiskelee uutta. Verkko-opettajan tulisi pystyä toimimaan sisältöjen, tekniikan, oppimisen ja opetus- ja opiskelumenetelmien asiantuntijana aina, kun opiskelijat tarvitsevat vastauksen ongelmiinsa.