Verkko-oppimista edistävät ja estävät tekijät

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 11. joulukuuta 2009, 10.39

Verkko-oppimista edistävät tekijät:

 • oppimisen transfer: käytännön hyöty, hyödyntäminen muissa yhteyksissä, ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen
 • yhteistoiminnallisuus: keskustelu muiden kanssa auttaa oppimaan, sitoutuminen toimimaan yhdessä, palautteen antaminen muille
 • intentionaalisuus ja aktiivisuus: oman aikataulun suunnitteleminen, oman opiskelun ohjaaminen, omaan tahtiin eteneminen, omat henkilökohtaiset tavoitteet
 • opettajan palaute ja tuki: opettajan palaute edistymisestä, yksilöllinen palaute oppimisesta, opiskelijoiden aktiivisuuden tukeminen
 • konstruktiivisuus: uusien asioiden liittyminen aiemmin opiskeltuun tietoon, aikaisempien tietojen hyödyntäminen, käytännön kokemuksen soveltaminen
 • yksilöllinen oppimisympäristö: opiskelijan yksilöllisen tai erilaisen lähtötason huomioiminen

Verkko-oppimista estävät tekijät [1]:

 • eristyneisyys ja yksinäisyys: opiskelutovereihin tutustumisen puuttuminen, etäisyysy muista opiskelijoista, toisen ilmeiden näkemisen puuttuminen
 • vaikeudet verkkoyhteyksissä: verkkosivut eivät lataudu lainkaan, vaikeuksia sivustolle pääsyssä, yhteyden yllättävä katkeaminen
 • ajanhallinnan vaikeudet: vaikeuksia löytää aikaa opiskelulle, vaikeuksia suunnitellun aikataulun noudattamisessa, vaikeuksia opintojen liittämisessä muuhun elämäntilanteeseen
 • verkkoyhteyksien kalleus: verkossatyöskentelyaikaa minimoidaan verkkoyhteyden kalleuden vuoksi
 • tietotekniikan ongelmat: sivujen tallentaminen, materiaalin tulostaminen, oikeiden sivujen löytäminen
 • verkkokeskustelun outous: vaikeudet ilmaista itseään tuntemattomille sekä kirjoittamalla, yhteiseen keskusteluun osallistuminen vaikeaa
 • henkilökohtaisen palautteen ja ohjauksen puute: palaute oppimisesta sekä opintojen ohjaaminen puutteellista, opettaja vaikeasti tavoitettavissa
 • verkko-oppimisympäristön hahmottamisen vaikeus: linkkipolkujen hahmottaminen ja linkkien hyödyntäminen puutteellista
 • oppisisältöjen liian vaativa taso: tiedon suuri määrä, liian suuri vastuu omasta oppimisesta

Lähteet:

 • Nevgi, A. & Tirri, K. (2003). Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Kasvatusalan tutkimuksia: 15. Suomen kasvatustieteellinen seura.