Yleistä opetuksen suunnittelusta

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 26. elokuuta 2011, 14.39

Opetuksen suunnittelu on prosessi, jossa luodaan oppimista tukevia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on tukea parhaalla mahdollisella tavalla oppijan oppimista halutussa aiheessa. Opetuksen suunnittelun tehtävänä on ratkaista se, miten opetukselliset tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa tietynlaisilla tehtävillä ja toiminnoilla. Huolellinen opetuksen suunnittelu on perusedellytys tehokkaalle oppimiselle.

MIKSI opetuksen suunnittelu on niin oleellista?

Perinteisesti opetuksessa nojaudutaan siihen lähtökohtaan, että oppimista voidaan edistää työskentelemällä suunnitellussa ympäristössä. Toisin sanoen, suunnittelulla oppimisesta saadaan mahdollisimman tehokasta.

Siirryttäessä perinteisestä luokkaopetuksesta verkkoon oppiminen itsessään ei muutu, mutta

  • teknologia tuo mukanaan suuren joukon uusia työkaluja ja menetelmiä
  • opiskelijoiden tiedolliset ja taidolliset erot korostuvat: opiskelumotivaatio, perehtyneisyys, kielelliset taidot, kulttuuritausta, aiemmat tiedot ja taidot, oppimistyyli sekä oppimistavoitteet
  • suurempia eroja opiskelukontekstissa: työssä oppiminen ja työhön liittyvä opiskelu, monimuoto-opiskelu, itsenäinen opiskelu, räätälöidyt opetusohjelmat, tutkintoon tähtäävä opiskelu, jne.

Suurin haaste on suunnittelun ja oppimisen liittäminen toisiinsa!

KUKA tai ketkä opetuksen suunnittelee?

Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus vaativat monia taitoja mm.

  • kokemus opettamisesta ja opetuksen suunnittelusta
  • video- ja audiotaidot
  • ohjelmointitaidot
  • sisältöosaaminen
  • ulkoasu- ja graafinen suunnittelu
  • formatiivinen ja summatiivinen arviointi
  • projektinhallinta

Verkkokurssin suunnittelu ja toteuttaminen on ryhmätyötä, harva opettaja on monitaituri tai omaa riittävästi aikaa ja voimavaroja tehdä kaiken yksin.

Oppia kannattaa ottaa mm. ohjelmistotuotannon puolelta; prosessin ja tuotteen laatu. "... any significant courseware development process that does not have early prototypes and opportunities for rethinking and rejigging is much less likely to be succesful."

MITEN suunnittelu onnistuu?

Verkko-opetuksen suunnittelu on monimutkainen prosessi eikä siihen ole yhtä yksinkertaista reseptiä. Peruslähtökohtana on jokapäiväisten toimintojen yksinkertaistaminen ja muuntaminen verkko-opetukseen sopivaan muotoon. Suunnittelun apuna voidaan käytetään esimerkiksi erilaisia tarkistuslistoja.

Lähteet

McNaught, C. (2002) What, Why, Who and How of Designing for Effective Online Learning. Proceedings of the 15th annual NACCQ, Hamilton New Zealand, July 2002.