Salmonin malli ohjauksen näkökulmasta

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 26. maaliskuuta 2012, 13.47

Ensimmäisessä vaiheessa oppijat on huomioitava henkilökohtaisesti heidän yksilöllisten ongelmien ja tarpeiden mukaan, mutta samalla on luotava pohja yhteilölliselle toiminnalle. Ohjaajan tehtävänä on huolehtia myös teknisiltä ja osaamisvalmiuksiltaan heikoimpien osallistujien luottamuksen herättämisestä.

Toisessa vaiheessa tarjotaan oppijoille mahdollisuus tuoda oma identiteettinsä verkkoon ja luoda ryhmään kuulumisen kokemus verkossa. Ohjaajan tehtävänä on tukea oppijoiden ryhmäytymistä yhteisöksi esimerkiksi pienillä lämmittelyharjoituksilla tai -keskusteluilla. Ohjaajan tehtävänä on myös edesauttaa yhteisölle yhteisten vuorovaikutus- ja työskentelynormien syntymistä (yhteisesti hyväksytyt tavat kommunikoida, noudattaa aikatauluja ja työskentelytapoja).

Kolmannessa vaiheessa kurssin sisältöön liittyvä työskentely ja vuorovaikutus alkaa informaation jakamisella ja vaihdolla. Oppijat tutustuvat opintojakson tarjoamaan sisältöön sekä hakevat itsenäisesti ja esittelevät muille informaatioresursseja esim. verkon kautta. Information määrän suhde käytössä olevaan aikaan ei saa olla liian suuri - ja informaatiota tulee tarjota sopivina annoksina prosessin edetessä. Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että keskustelu liikkuu sellaisella tasolla, että kysymyksiin voidaan vielä löytää vastauksia ja ongelmalliset tilanteet hahmottaa. Oppijat odottavat ohjaajalta opastusta suuren informaatiomäärän sulattelemiseen.

Neljännessä vaiheessa vastuu prosessin etenemisestä siirtyy entistä enemmän oppijoille. Tavoitteena on oppijoiden oman ajattelun kehittäminen ja oman ilmaisun esittäminen käsiteltävästä asiasisällöstä ja sitä koskevasta informaatiosta. Ryhmän jokaisella jäsenellä on oikeus ja toisaalta velvollisuus tuoda oma panoksensa tiedon rakenteluun. Ohjaajan tehtävänä on työskentelyn tukeminen ja aktiivisen keskustelun ylläpitäminen tekemällä yhteenvetoja keskusteluista, tekemällä viittauksia oppijoiden kommenteista materiaaleihin, käsitteisiin ja teorioihin, sekä uusien näkökulmien antaminen/ehdottaminen/esillenostaminen keskusteluun.

Viidennessä, viimeisessä vaiheessa oppijat ottavat vastuun omasta ja ryhmänsä oppimisesta. Ohjaajat ovat mukana kanssaoppijoina. Työskentely on luovaa ja vapaamuotoista, mutta myös kokoavaa, kriittistä ja reflektoivaa. Oppijoiden metakognitiiviset taidot kehittyvät ja kukin haastaa oman ajattelunsa mukaan tiedonrakentamisprosessiin. Yhteisöstä tulee luonteva työskentely-ympäristö, jossa oppijat tuovat vapaasti esiin omia kokemuksiaan ja ohjauksen tarve vähenee.

Lähde:

Salmon, G. (2000) E-moderating. The Key to Teaching and Learning OnLine. London: Kogan Page