Oppimista edistävät pedagogiset metodit ja tekniikat

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 29. tammikuuta 2010, 11.43

Oppimista voidaan tukea ja edistää erilaisilla menetelmillä ja tekniikoilla. Paulsen (1995) jaottelee oppimista tukevat menetelmät neljään ryhmään kommunikointiparadigmojen mukaan:

  • One-alone -tekniikat: verkkotietokannat, verkkolehdet, verkkosovellukset, ohjelmistokirjastot, harrastusryhmät, haastattelut 
  • One-to-one -tekniikat: oppimisurakat, oppisopimus, harjoittelu, "kirjekurssit"
  • One-to-many -tekniikat: luennot, symposiumit, roolipeli
  • Many-to-many -tekniikat: keskustelut, simulaatiot, pelit, roolipelit, tapaustutkimus, keskusteluryhmät, lukupiirit, ideariihet, delphi-tekniikka (kyselytekniikka), ryhmätyöt, foorumit, projektit

Oppimista voidaan myös vaiheistaa ja ohjata erilaisilla pedagogisilla skripteillä. Seuraavassa on esimerkinomaisesti joitakin vuorovaikutusta aktivoivia skriptejä (kuulostavatko tutuille):

 Katso myös:

Reflektoinnin apuna voidaan käyttää mm.
  Oppimisprosessia voidaan myös herätellä sen eri vaiheissa lukuisilla aktivointimenetelmillä:

Näiden lisäksi voidaan käyttää erilaisia pedagogisia tekniikoita, joilla ohjataan yksilön tai ryhmän toimintaa. Tällaisia menetelmiä ovat mm.

Muista myös, että autenttisuus eli kytkentä arkielämään tai todellisiin työtehtäviin luo oppimiselle todellisen pohjan ja saa oppijan sitoutumaan paremmin opittavaan asiaan.

Lähde: 

Paulsen, M.F. (1995) The Online Report on Pedagogigal Techniques for Computer-Mediated Communication.