Pedagoisten valintojen dokumentointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 14.10

Sisällönsuunnittelun jälkeen tehtäessä pedagogisia valintoja tehdyn ratkaisun tulisi aina olla juuri siihen tiettyyn sisältöön ja oppimistilanteeseen nähden paras mahdollinen. Tavoitteena olisi löytää pedagoginen ratkaisu, jonka avulla oppijat oppisivat opiskelun kohteena olevan sisällön helposti ja tehokkaasti. Toisin sanoen, oppijat pystyisivät loogisesti kytkemään opittavana olevan asian jo aiempiin tietorakenteisiinsa.

Kysymyksiä valintojen taustalla

Pedagogisia valintoja tehtäessä mieleen nousee mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Millaista oppimista tuemme omalla verkkokurssillamme: välineellistä, vuorovaikutuksellista vai emansipatorista?
 • Mikä on sopivin lähestymistapa kullekin aiheelle: opetusteknologinen, kognitiivinen, konstruktiivinen, humanistinen, kriittinen vai joku muu?
 • Millaisia aktiviteetteja hyödynnämme?
 • Millaista mediaa hyödynnämme?
 • Mikä on opettajan ja oppijan rooli?
 • Miten opettaja opettaa?
 • Miten oppija oppii?
 • Millaisia tehtäviä oppimiseen liitetään?
 • Miten ohjaus hoidetaan?
 • Miten oppimista arvioidaan?
 • Miten, milloin ja millaista palautetta annetaan?

Dokumentointi

Sisällönsuunnittelu-vaiheessa on valittu sisältöelementit, jotka tällä iteraatiolla toteutetaan, joten nyt pedagogisessa suunnittelussa noihin sisältöelementteihin liitetään sopivat pedagogiset ratkaisut, jotka parhaiten tukevat ja edistävät opiskelun kohteena olevan aiheen oppimista sekä opettamista. Pedagogisessa suunnittelussa kirjataan ylös myös kaikki oppimista ja opettamista tukevat aktiviteetit.

Tehtyjen ratkaisujen dokumentoinnissa laajennetaan sisällönsuunnittelussa jo luotuja sisältökuvauksia uusilla ominaisuuksilla, jotka kuvaavat yksityiskohtaisesti sen, mitä opettajan ja oppilaan tulisi tehdä sekä millaisia opetus- ja oppimistekoja heille suositellaan. Em. uudet ominaisuudet ovat:

 • toimija(t): keitä oppimistilanteessa on mukana; opettaja, oppilas, asiantuntija, tuutori, mentori, muita?
 • toiminnan kuvaus: oppimistilanteen yksityiskohtainen kuvaus
 • pedagogiset ratkaisut: millaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, opetus- ja oppimistekoja sekä oppimistehtäviä ja arviointimenetelmiä käytetään
 • yhteydet muihin aiheisiin: mihin muihin aihetapauksiin tämä aihetapaus liittyy, mm. mahdolliset esitiedot

Jokainen aihetapaus voi sisältää useampia erilaisia pedagogisia ratkaisuja, jolloin oppijoille tarjotaan mahdollisuus tarkastella opiskeltavaa asiaa eri näkökulmista ja siten tuetaan paremmin erilaisten oppijoiden yksilöllisiä oppimisstrategioita. 

Yhteydet muihin aiheisiin ovat oleellisia, sillä nämä yhteydet määrittelevät linkit eri aiheiden välille teknistä suunnittelua silmällä pitäen. Yhteydet ovat hyödyllisiä myös ylläpidon ja sisällön päivittämisen näkökulmasta; nähdään mihin muihin aihetapauksiin tehtävät muutokset mahdollisesti vaikuttavat.

Pedagoginen suunnittelu -vaiheen jälkeen on dokumentoituna verkkokurssin sisältö sekä pedagogiset ratkaisut jokaiselle sisältöelementille. Dokumentointi tehdään ns. laajennettuja rakennekuvauksia käyttäen.

 • Millaista vuorovaikutusta kurssille halutaan ja miten sitä tuetaan eri välineillä?
 • Miten oppimista tuetaan ja miten erilaisia kognitiivisia työkaluja hyödynnetään?
 • Miten kurssista saadaan pedagogisesti käytettävä?