Opetussuunnitelman perusmallit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 11.03

Etäopiskeluna suoritettavien verkkokurssien opetussuunnitelmat ovat jaettavissa seuraaviin neljään perusmalliin:

1. Lineaarisesti etenevä opetussuunnitelmamalli

Lineaarisesti etenevässä opetussuunnitelmassa opittava sisältö jaetaan moduuleihin ja moduulit puolestaan jaetaan aiheiden mukaan oppijaksoihin. Opiskelija voi arvioida osaamistaan itsearviointina jokaisen oppijakson jälkeen tai hän joutuu suorittamaan testin, joka on läpäistävä ennen kuin hän voi jatkaa seuraavaan oppijaksoon. Moduulista toiseen siirtyminen edellyttää myös usein testistä selviytymistä. Tässä opetussuunnitelmamallissa kaikki opiskelijat etenevät verkkokurssin tehden samat tehtävät samassa järjestyksessä.

Lineaarisesti etenevä malli on hyvin "kirjamainen", jossa sisältö luetaan kuvainnollisestii kannesta kanteen tietyssä järjestyksessä.

2. Haaroittuva opetussuunnitelmamalli

Haaroittuva opetussuunnitelmamalli antaa opiskelijalle suuremmat mahdollisuudet valita etenemisjärjestystään opiskelussaan. Opiskelija saa palautetta kurssin alkaessa osaamistasostaan ja ohjeita etenemiseen. Jos opiskelija osoittaa omaavansa jostakin aiheesta jo hyvät tiedot, hän voi ohittaa jonkin moduulin opiskelun ja siirtyä vaikeampiin tehtäviin.

Hyvin suunniteltu haaroittuva verkkokurssiympäristö tarjoaa opiskelijalle myös mahdollisuuden kehittää taitojaan ja osaamistaan saamansa arvion mukaisesti monipuolisesti. Arvioinnin tulee ohjata siis myös sekä sisältöjen opiskeluun että taitojen harjoitteluun. Tällaisen verkkokurssin suunnittelu on kuitenkin käytännössä erittäin vaativaa ja aikaa vievää.

Haaroittuvaa opetussuunnitelmamallia voidaan hyödyntää myös erilaisten oppijoiden tukemisessa. Tällöin esimerkiksi visuaalisesti oppiville luodaan oma visuaalisesti stimuloiva haara, auditiivisesti oppiville oma auditiivisesti tuettu haara, ja samoin edelleen kinesteettisesti oppiville oma fyysisempään tekemiseen ja tiedon tuottamiseen painottuva haara.

3. Hypertekstiin perustuva opetussuunnitelmamalli

Hypertekstimäisesti rakentuva verkkokurssi tarjoaa opiskelijalle monipuolisen multimediaympäristön, jossa tehtävät ja opiskeltavat aiheet ovat vapaasti valittavissa. Verkkokurssilla on kotisivu, josta opiskelija voi edetä eri aiheiden opiskelussa täysin itse valitsemallaan tavalla. Aiheiden sisältöihin hän voi perehtyä monipuolisesti audioiden, videoklippien, tekstien, graafi sten esitysten ja kuvien avulla. Kurssi suoritetaan itsenäisesti tehdyllä oppimisportfoliolla tai oppimistehtävällä.

Sisällön tuottaminen hypertekstimäisen mallin mukaan voi olla todella vaativaa. Periaatteena on, että opiskelija voi aloittaa kurssin sisältöön tutustumisen mistä kohdasta sisältöä tahansa. Tällöin opiskelijan esitiedot tulee kuitenkin aina varmistaa, ts. materiaalissa tulee olla linkkejä taustatietoihin tai, lineaariseen malliin verrattuna, aiemmin käsiteltyihin asioihin.

4. Opiskelijajohtoinen opetussuunnitelmamalli

Opiskelijajohtoinen opetussuunnitelmamalli poikkeaa edellisestä opiskelijan suuremmalla vastuulla opiskelustaan. Opiskelija voi valita myös opiskelumuodot ja suunnitella itse omat opintonsa, etenemisensä ja jopa valita mahdollisesti opiskeltavat aiheet itse. Opiskelija saa usein myös suunnitella itse oman osaamisensa arvioinnin sopien siitä ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijajohtoisen mallin mukaan opiskelijat voivat myös tuottaa suurimman osan sisällöistä sekä materiaaleista itse.