Lukupiiri

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 15.27

Lukupiiri on opiskelumuoto, jossa opiskelijaryhmä kokoontuu alustuksen pohjalta keskustelemaan luettavaksi annetusta tai tentittävästä kirjallisuudesta. Lukupiirin tavoitteena on tuottaa monipuolinen käsitys kirjan sisällöstä ja kirjassa esiintuotujen asioiden soveltumisesta omiin toimintamalleihimme. Tärkeää on saada esiin useamman osallistujan näkökannat yhteiseen pohdiskeluun. Opiskelumuotona lukupiiri vaatii yhteistoiminnallisen oppimisen taitoja ja ennen kaikkea vastuullisuutta ryhmätyön onnistumisesta.

Miten lukupiiri toimii?

  • Kokoatte neljästä kuuteen asiasta innostuneen, motivoituneen ja työskentelyyn sitoutuneen opiskelijan ryhmän.
  • Valitsette ryhmänä mitkä kirjat/artikkelit käsitellään (jos valinnaisuutta on).
  • Luette kirjat/artikkelit erittäin huolella. Samalla on hyvä pohtia jo hyviä ja keskeisiä alustuksen aiheita.
  • Kokoonnutte ja sovitte esitystenne aiheista ja aikatauluista. Nämä tiedot samoin kuin ryhmän jäsenten perustiedot (nimi & sähköpostiosoite) sisältävä työsuunnitelma toimitetaan myös tentaattorille.
  • Kukin laatii yhden noin yhden A4:n kirjallisen alustuksen. Alustukset eivät ole referaatteja vaan kriittisiä, keskusteluun innoittavia pohdintoja kirjojen/artikkeleiden keskeisistä teemoista. Tarkoitus on, että alustukset yhdessä kattavat tenttikirjojen keskeisimmät teemat. Alustuksen loppuun kannattaa liittää muutamia ehdotuksia keskustelun aiheeksi keskustelun stimuloimiseksi.
  • Kokoonnutte 4-6 kertaa – riippuen siis siitä kuinka monta osanottajaa ryhmässä on. Varatkaa aikaa ja rauhallinen tila, joka luo oppimiselle suotuisan ympäristön. Jokaisella kerralla ohjelmassa on ensin 15-30 minuuttia kestävä alustus. Kirjalliset, mikrolla puhtaaksikirjoitetut, alustukset on monistettu ja jaettu jokaiselle ryhmän jäsenelle hyvissä ajoin (=pari päivää ennen) etukäteen tutustumista varten. Koska kaikki ryhmän jäsenet ovat jo lukeneet alustuksen etukäteen, niin tapaamisessa esiintyjän tarkoituksena ei ole lukea alustusta läpi vaan esitellä sitä ja tehdä mahdollisia huomautuksia.
  • Alustuksen jälkeen keskustelette puheenjohtajan johdolla noin kaksi tuntia. Kulloinenkin alustuksen pitäjä toimii puheenjohtajana, jonka tehtävänä on pitää keskustelu käsiteltävän teeman puitteissa ja luoda keskusteluun jatkuvuutta. Puheenjohtajan tulee myös pyrkiä siihen, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti tähän tieteelliseen keskusteluun. Oleellista keskustelussa on tieteenalaan liittyvien kysymysten problematisointi, ei arkipäivän kokemusten raportointi.
  • Keskustelusta pidetään pöytäkirjaa ja jokainen ryhmän jäsen toimii vuorollaan sihteerinä. Pöytäkirjasta ilmenee sekä taustatiedot (aihe, ketä oli paikalla, tapaamisen kestoaika) että itse keskustelu: keskustelun yleinen kulku, keskustelun teemat, pääkohdat, mitkä ongelmat jäivät ratkaisematta, mistä asioista oli erilaisia näkökantoja jne. Huomioikaa se, että keskusteluista ja alustuksista tulisi käydä ilmi se, että te todella olette perehtyneet käsiteltävänä olleeseen kirjallisuuteen!
  • Kaikki alustukset ja puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat toimitetaan lukupiirin päätyttyä opettajalle, jolla on oikeus vaan ei velvollisuus kutsua ryhmä yhteiseen palautekeskusteluun. Tentaattori arvioi ryhmän suoritustason alustusten, pöytäkirjojen ja mahdollisen loppukeskustelun perusteella. Yleensä koko ryhmä saa suorituksestaan saman arvosanan.