Erilaisia lähestymistapoja

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 27. lokakuuta 2010, 14.30

Opetukseen on vuosien saatossa kehitetty lukuisia erilaisia lähestymistapoja. Seuraavassa on kuvattu muutamia niistä.

Pintasuuntautunut vs. syväsuuntautunut

Pintasuuntautunut opetus tähtää pikkutarkkaan asioiden opetteluun; asioita opetellaan ulkoa eikä eri asioiden välistä ymmärrystä synny. Oppiminen on tiedon luonteelta määrällistä ja oppiminen on erilaisten tietojen muistamista ja kykyä eritellä asioita. Motivaatio tulee ulkoapäin ja tärkeintä on selvityä esimerkiksi tentissä hyvin. Huomio on esityksessä ja yksilö yrittää painaa mieleensä ykstyiskohtia. Pintasuuntautuneen opetuksen myötä oppijan ajattelutapa ei muutu.

Syväsuuntautunut opetus tähtää puolestaan kokonaisuuksien hallintaan. Asioita käsitellään perusteellisemmin ja tavoitteena on ymmärryksen saavuttaminen. Opetuksella pyritään siihen, että oppija ymmärtää sisällön ja hahmottaa opittavan asian kokonaisuutena. Oppijaa ohjataan suhteuttamaan asioita keskenään ja kytkemään niitä aikaisempiin kokemuksiinsa sekä laajempaan yhteyteen. Oppiminen perustuu tietojen soveltamiseen, vertailuun ja analysointiin. Tällöin asiasta muodostuu laajempi käsitys. Syväsuuntautuneessa opetuksessa aiempien sisäisten mallien avulla uusi tieto sovitetaan niihin sopivaksi.

Holistinen vs. atomistinen

Holisitisessa opetuksessa käsitellään asioita kokonaisuutena ja yritetään luoda niistä kokonaiskuva (vrt. syväsuuntautunut). Tavoitteena on ohjata oppijoita holistiseen tiedon rakenteluun.

Atomistisessa opetuksessa keskitytään yksityiskohtiin, eikä pyritäkään isojen kokonaisuuksien hallintaan (vrt. pintasuuntautunut).

Oppijakeskeinen vs. opettajakeskeinen

Oppijakeskeisessä opetuksessa oppija on opetuksen keskiössä ja opetuksessa edetään oppijan ehdoilla. Oppijat ovat aktiivisia tiedon rakentajia ja he pyrkivät omalta osaltaan muodostamaan henkilökohtaisen käsityksen asioista, joita opintojen puitteissa käsitellään. Oppijakesksiesessä opetuksessa oppiminen on kaksisuuntaista. Oppiminen on interaktiivinen prosessi, jossa oppivat sekä oppilas että opettaja, oppimisprosessi perustuu yhteistyöhön ja oppimista voidaan edesauttaa yksilöllistämällä opetusta oppijan tarpeista käsin.

Opettajakeskeisessä opetuksessa opettajan on opetuksen keskiössä ja opetusmenetelmät ovat usein esittäviä.  Opettajakeskeisessä opetuksessa oppilaat tavoittelevat opetussuunnitelman esittämiä tavoitteita, suorittavat opettajan suunnittelemia tehtäviä, vastaavat opettajan asettamiin positiviisiin odotuksiin, saavat ulkoisia motivaattoreita, kuten arvosanoja ja palkintoja, jotka motivoivat tiedon sisäistämiseen sekä saavutetun ymmärryksen osoittamiseen. Lopuksi opettaja arvioi oppilaiden tuotokset.

Dialoginen vs. interaktiivinen

Dialogisella opetuksella tarkoitetaan dialogin tai keskustelun hyväksikäyttöä opetustilanteessa. Dialoginen opettaminen on yhdessä tekemistä eli opettaja ja oppilaat tarttuvat yhdessä tavoitteisiin; molemminpuolista eli kuunnellaan ja otetaan huomioon toisia näkökulmia; tukea antavaa eli etstään yhdessä yhteistä ymmärrystä vapaasti ilman pelkoa väärästä vastauksesta; yhdistävää eli eri ideat yhdistetään johdonmukaisesti toisiinsa; tarkoituksenmukaista eli opettajat suunnittelevat ja helpottavat
dialogista opetusta pitäen tavoitteet mielessään.

Interaktiivisella opetuksella tarkoitetaan puoleataan vuorovaikutuksellista toimintaa hyödyntävää opetusta. Kyse on yhteistoiminnallisesta oppimisesta, jossa tooimitaan ryhmässä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessäoppimisen perusta on toisten auttaminen ja jokaisen aktiivinen osallistuminen yhteiseen toimintaan. Yhteisiä tavoitteita ei saavuteta, ellei jokainen onnistu omassa tehtävässään. Sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla pyritään vahvistamaan jokaisen oppilaan oppimista niin, että oppiminen on laadullisesti ja määrällisesti parempaa.

Sisältölähtöinen vs. oppimislähtöinen

Opettamisen sisältölähtöiseen lähestymistapaan yhdistyy käsitys oppimisesta tiedon määrällisenä lisääntymisenä, ja siinä opettaminen hahmotetaan tiedon mekaanisena siirtämisenä oppijoille. Lähestymistapa kuvaa opetustoimintaa, jossa opetuksen keskiössä on opetettava tieto, joka pyritään välittämään oppijoille. Siinä opettaja kontrolloi opetettavaa tietoa ja sitä, miten tieto esitetään oppijoille. Usein opettamisen sisältölähtöinen lähestymistapa on yhteydessä oppijoiden pintasuuntautuneeseen opiskeluun.

Opettamisen oppimislähtöinen lähestymistapa viittaa opetustoimintaan, jossa tavoitteena on oppijoiden oppimisprosessin edistäminen. Lähestymistapaan sisältyy näkemys oppimisesta oppijoiden käsityksien muuttumisena ja kehittymisenä. Siinä opettamisen tehtäväksi määritellään oppijoiden oppimisen edistäminen. Opettamisen oppimislähtöinen lähestymistapa tukee oppijoiden syväsuuntautunutta opiskelua ja laadullisesti korkeatasoista oppimista.