Ohjaajan tehtävät

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 26. maaliskuuta 2012, 13.29

Ohjaajan tehtävänä on auttaa oppijaa itse löytämään vastausket kysymyksiinsä ja saavuttamaan ne tavoitteet, jotka hän on oppimiselleen asettanut. Tietojen opettamisen sijasta oppijaa on autettava löytämään myös omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa.

Verkko-opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja oppijan omaa aktiivsuutta, mutta oppijaa ei voi kuitenkaan jättää yksin verkko-opintojen pariin. Verkossakin toimiessaan oppijat kaipaavat tukea ja palautetta omasta oppimisestaan.

Ohjaajan tehtävät voidaan jaotella monella eri tavalla, mutta keskeisimpiä ovat [1]

  • organisaattorin rooli: opetus- ja opiskelutapahtuman hallinnointi; miten, missä, milloin ja miksi oppivjat toimivat verkossa; huolellinen ennakkosuunnittelu ja aikataulutus
  • pedagogis-sisällöllinen rooli: edellyttää vankkaa pedagogiikan tuntemusta, sisällöllistä asiantuntijuutta ja kykyä reflektoida omia toimintatapojaan ja tarvittaessa muuttaa omia käsityksiään; ohjaaja pyrkii ohjaamaan oppijat heidän tarvitsemansa tiedon lähteille, oppimaan yhteisöllisesti sekä suhtautumaan kriittisesti valtavaan tarjolla olevaan tietomassaan; oppimistehtävien laatiminen; apu- ja työvälineiden tarkoituksenmukaisuuden kartoittaminen
  • sosiaalis-viestinnällisiin tehtäviin liittyvä rooli: oppijoiden, kollegoiden ym. huomioiminen; myönteisen, kannustavan ja tasa-arvoisen opiskelu- ja työskentelyilmapiirin luominen; oppijoiden motivoiminen; ohjauksellisen palautteen antaminen; hajautettuun asiantuntijuuteen kannustaminen
  • tietoteknisiin tehtäviin liittyvä rooli: tietotekniikan ja sen mukanaan tuomien uusien toimintojen hallinta; verkkomateriaalin hyödyntäminen ja materiaalin tuottaminen; kohderyhmän osallistumisedellytysten huomioiminen (pääsy koneelle ja helppokäyttöisyys)

Lähde

[1] Mannisenmäki, E. (2003) Verkko-ohjaajan tehtävät ja roolit. Teoksessa Matikainen, J. (toim.) Oppimisen ohjaus verkossa. Palmenia-kustannus.