Esimerkkejä ohjaavan materiaalin välineistä

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 26. maaliskuuta 2012, 13.42
  • Oppimistehtävät. Oppimistehtävien tavoitteena on edistää opittavien asioiden keskinäistä suhteuttamista ja opitun asian suhteuttamista oppijan omiin tietorakenteisiin. Tarkoitus on auttaa oppijaa löytämään yhteyksiä uuden tiedon, kokemusten ja ajatusten välille. Oppimistehtävät voivat olla yksilö- tai ryhmätehtäviä, projektityyppisiä, esseitä, tehtäviä, harjoituksia, puheenvuoroja, kommentteja, tiedon etsimistä ja arviointia, testejä, haastatteluja ja referaatteja. Oppimistehtävistä tulee antaa palautetta, koska se on merkittävää oppijan oppimiselle edistäen oppijaa hänen itsearvioinnissa. Portfolion ja oppimispäiväkirjan käyttö oppimistehtävien yhteydessä tehostaa oppijan reflektiivistä itsearviointia.
  • Oppimispäiväkirjat. Oppimispäiväkirjaan voidaan tallentaa omia pohdintoja ja ajatuksia oppimistehtävistä, oppimateriaaleista ja muista koulutuksen aihealueista. Oppimispäiväkirja toimii oppimiskokemusten reflektiovälineenä. Verkossa oppimispäiväkirjaa voidaan käyttää myös itselle merkityksellisen tiedon tallentamiseen.
  • Opintopäiväkirjat. Opintopäiväkirjaan merkitään koulutuksen aikana suoritetut opinnot, jolloin oppija voi seurata ja arvioidan omaa edistymistään ja oppimistuloksiaan sekä opiskelutyöskentelyään.
  • Portfolio. Portfoliolla tarkoitetaan oppijan omaa kansiota, jossa hän säilyttää itselle arvokasta opiskelu- ja työtehtävien sekä tulosten kokoelmaa. Verkossa portfolio on helppo luoda linkitysten avulla yhdistelemällä laajaksi kokonaisuudeksi. Oppija voi koota portfolioon mm. oppimistehtävien yhteenvetoja ja niihin liittyviä pohdintojaan sekä oppimispäiväkirjojaan. Portfoliota voidaan käyttää myös arvioinnin apuvälineenä, jolloin oppija koostaa portfoliostaan suppeamman arviointiportfolion, jonka perusteella hän haluaa opettajan tai muiden oppijoiden arvioivan osaamistaan. Digitaalinen portfolio on myös oppimisen ja opiskelun ohjauksen väline.
  • Opinto-opas, ohjelma ja opiskeluohjeet. Opinto-opas, ohjelma ja opiskeluohjeet luovat oppijalle selkeän ja itsenäisen työskentelyn edellytykset tarjoten suuntaviivat ja ohjeistuksen työskentelylle.
  • Arviointikyselyt. Opiskelijoille voidaan rakentaa erilaisia ja eri vaiheissa käytettäviä oppimisen ja opiskelun arviointiin liittyviä kyselyjä. Kyselyt voidaan toteuttaa joko yksilötasolla tai ryhmissä ja niiden avulla oppijat voivat arvioida omaa edistymistään ja oppimiskokemuksiaan sekä laatia tältä pohjalta jatkosuunnitelmia oppimiselleen ja opiskelulleen.