Perusopetuksen opetussuunnitelma

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 22. syyskuuta 2010, 12.42

Perusopetuslain 15 §:n mukaan "opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua opetusta varten opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten." Opetussuunnitelma on koulun toimintasuunnitelma, johon sisällytetään tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisen keinot, oppiaineet, oppiaineiden tuntijaot, oppiaineiden oppimäärät eli ainekohtaiset opetussuunnitelmat sekä oppilasarvostelu eräiltä osin. Opettajan tulee toimia opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppiaineet ja oppilaanohjaus

Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksen oppimäärä sisältää kaikille yhteisinä aineina äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta. Oppilaan tulee saada opetusta kaikissa edellä mainituissa aineissa. Opetus voi perustua erilaajuisiin oppimääriin. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä annettavaksi oppilaalle opetusta muissakin kuin edellä mainituissa aineissa. Edellisten lisäksi perusopetuksen oppilaalle tulee antaa oppilaanohjausta, mutta se ei ole oma oppiaine.

Oppiaineiden tuntijako

Perusopetuslain 14.1§:n mukaan valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja oppiaineryhmien opetukseeen sekä oppilaanohjaukseen.

Asetuksen 6§ sallii opetussuunnitelman varsin suuren liikkumavaran oppiaineiden sijoittamisessa eri vuosiluokille määritellen vain vähimmäistuntimäärän tietyllä jaksolla ja peruskoulun aikana. Perusopetuksen tuntijakoa ollaan parhaillaan uudistamassa. Ns. tuntijakotyöryhmä laatii eri tahoja kuultuaan esityksen uudeksi perusopetuksen tuntijaoksi, joka on pohjana seuraavia opetussunnitelman perusteita laadittaessa.

Opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuslain 14.2§:n mukaan Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien sekä oppilaanohjauksen ja muun perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Tämä opetussuunnitelman perusteiksi nimetty asiakirja sisältää valtioneuvoston oppiaineiden tuntijaon yhteydessä päättämiä tavoitteita yksityiskohtaisemmat oppiaineiden sekä opetuksen tavoitteet ja keskeisen sisällön.

Nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.8.2004, mutta ne otettiin käytännössä käyttöön asteittain 1.8.2006 mennessä.

Opetussuunnitelman noudattaminen

"Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn." (POPS 2004, s. 10)

"Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa oppiaineittain tai aineryhmittäin tuntijaon (A 1435/20.12.2001, 6 §) mukaisten nivelkohtien välisille osioille." (POPS 2004, s. 15)

Aihekokonaisuudet

Perusopetuslain 14.2§:n mukaan Opetushallitus päättää aihekokonaisuuksien tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Aihekokonaisuudet ovat eri oppiaineissa opetettavia asioita, joista ei ole muodostettu omaa oppiainetta.

"Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin
oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa." (POPS 2004, s. 38)

Perusopetuksen aihekokonaisuuksia ovat seuraavat:

  1. Ihmisenä kasvaminen
  2. Kulttuuri-identitetti ja kansainvälisyys
  3. Viestintä ja mediataito
  4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
  5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
  6. Turvallisuus ja liikenne
  7. Ihminen ja teknologia

Eri aihekokonaisuuksien tavoitteet ja keskeisimmät sisällöt on määritetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Aihekokonaisuuksien lisäksi eri oppiaineille on määritetty oppiainekohtaisia tavoitteita ja sisältöjä.