Tietotekniikka perusopetuksessa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 22. syyskuuta 2010, 12.55

Tietotekniikkaa ei perusopetuksen tuntijaossa mainita erikseen nimellä, vaan tietotekniikka sisältyy taide ja taitoaineisiin valinnaisena aineena. Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6 §:ssä on määritelty valinnaisten aineiden yhteenlaskettu vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jakaminen

  • oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin
  • useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin
  • vieraisiin kieliin
  • tietotekniikkaan liittyviin aineisiin.

Näille valinnaisille aineille (joita voi siis olla muitakin) on tuntijaossa määritetty 13 vuosiviikkotuntia koko perusopetuksen ajalle.

Tietotekniikka perusopetuksen aihekokonaisuuksissa

Valinnaisena opetettavan aineen lisäksi tietotekniikka näkyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa erityisesti kahdessa aihekokonaisuudessa:

  • Viestintä ja mediataito, jossa sisältönä on mm. viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka.
  • Ihminen ja teknologia, jossa yhtenä tavoitteena on oppia käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin. Liisäksi keskeisenä sisältönä on tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö.

Tietotekniikan opetuksen kannalta ongelmallista tässä on se, että aihekokonaisuudet ohjaavat opetussuunnitelmatyötä vain periaatteellisella tasolla. Käytännön toteutuksen jäädessä opettajien vastuulle tietotekniikan hyödyntäminen ja opetus voi käytännössä olla minimaalista.

Lisäksi eri oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä on mainintoja tietotekniikan hyödyntämisestä, kuten äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä käsityössä.

Muita tieto- ja viestintätekniikan opetuksen sisältösuosituksia

Opetussuunnitelman perusteiden lisäksi Opetushallitus on laatinut lukuisia linjauksia kansalaisten tieto- ja viestintäteknisten taitojen kartuttamiseksi.

Sisällöllisiä linjauksia opetukseen ovat puolestaan laatineet mm. Matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL) ja Opetushallitus sekä Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta.